HAMU - PROSTOR VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ
A RESPEKTU

PŘEJEME SI, CHCEME, ABY HAMU BYLA PROSTOREM VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ A RESPEKTU, PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ A BEZPEČÍ

Jednou z důležitých priorit fakulty je v současné době také posilování opor zaručujících rovný a spravedlivý přístup ve chvílích sporů či podezření na rizikové jednání, a to mezi všemi členy akademické obce i zaměstnanci fakulty. K rizikovému jednání či chování se dá řadit především jednání snižující důstojnost některé ze stran vzájemné komunikace, dále jednání porušující Etický kodex AMU nebo dostávající se do rozporu se zákonem.

Fakulta vyvíjí dlouhodobou snahu k zajišťování a rozvoji kvalifikovaných způsobů napomáhajících řešení této problematiky. Studenti i pedagogové mají možnost porady s proděkankou pro lidskou důstojnost a rovné zacházení.  Dále fakulta poskytuje možnost konzultací s dvěma fakultními psychology.

Níže jsou uvedena doporučení, jak postupovat ve vybraných typech problémů:

 

Rizikové/neetické jednání mezi studenty

Konzultovat svůj problém můžete i se zástupci Akademického senátu HAMU.
Ke všem jednáním můžete přizvat doprovod.

 

Rizikové/neetické jednání vyučujících ke studentům, studentkám

Konzultovat svůj problém můžete i se zástupci Akademického senátu HAMU.
Ke všem jednáním můžete přizvat doprovod.

 

Rizikové jednání studentek či studentů k vyučujícím

 

Neshody studentů/studentek či akademických pracovníků s THP a administrativními pracovnicemi/pracovníky fakulty

 

Spory mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi

Přímé pověření k řešení konfliktních situací má proděkanka pro lidskou důstojnost a rovné vztahy.

Proděkanku pro lidskou důstojnost a rovné zacházení můžete se svými podněty kontaktovat: 

  • prostřednictvím zaslání zprávy na adresu sylva.stejskalova@hamu.cz 
  • telefonicky na lince +420 234 244 169 
  • osobní konzultace po předchozí dohodě

Proděkanka pro lidskou důstojnost a rovné zacházení garantuje, že bude odpovědně a nezávisle řešit všechny podané podněty dle platných zákonných norem a Etického kodexu AMU včetně zachování anonymity autorů.

V případě selhání všech výše uvedených mechanismů se můžete obracet na děkana HAMU.

Vedení fakulty je připraveno být nápomocno při řešení výše naznačených problémů, aby se studenti, pedagogové i zaměstnanci cítili v prostředí HAMU bezpečně a s jistotou, že jim vedení fakulty pomůže. Přesto vedení fakulty pevně doufá, že AMU/HAMU je vysokou školou, kde jsou vzájemná důvěra a respekt zcela a jasně převládající normou.

Za vedení fakulty prof. Ivan Klánský
děkan HAMU


.