Děkan

Postavení děkana je dáno zákonem, zejména § 28. Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak. Sídlem děkana a jeho úřadu (dále jen „děkanát HAMU“) je Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1. Děkana jmenuje a odvolává na návrh Akademického senátu HAMU rektor, funkční období děkana je čtyřleté. 
 

prof. Ivan Klánský

děkan HAMU

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ


.