Usnesení AS HAMU k zahájení voleb děkana HAMU pro období 2022–2026


Akademický senát Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále AS HAMU) v souladu s čl. 3 Jednacího řádu AS HAMU v platném znění se usnesl dne 24. 6. 2021 na zahájení výběru kandidáta na jmenování děkana Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) pro funkční období 2022–2026.

Podle Jednacího řádu AS HAMU může kandidáty na jmenování děkana navrhnout každý člen akademické obce po ověření souhlasu navrhovaného (viz příloha usnesení - Návrh kandidáta na jmenování děkanem HAMU).

Datum uzávěrky pro podání návrhu na kandidáty je 12. 10. 2021. Návrhy na kandidáty se předkládají k rukám předsedy AS HAMU doc. Ondřeje Urbana v listinné podobě. Sběrným místem je stanoven sekretariát děkana HAMU, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1. Návrhy budou průběžně zveřejňovány na úřední desce HAMU a ve veřejné části webových stránek fakulty.

Kandidáti předloží, v listinné podobě dopisem, k rukám předsedy AS HAMU do 26. 10. 2021:

Předseda AS HAMU rozešle kopii koncepce a životopisu všech kandidátů v elektronické podobě všem členům AS HAMU.

Na úterý 23. 11. 2021 od 15:00 hodin svolává předseda AS HAMU do Galerie HAMU, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1 shromáždění Akademické obce HAMU, na němž kandidáti představí sebe a své koncepce a zodpoví dotazy členů Akademické obce. 

Týž den, v úterý 23. 11. 2021 po skončení shromáždění Akademické obce HAMU, se bude AS HAMU usnášet o návrhu na jmenování děkana HAMU.


doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph.D., v.r.
předseda AS HAMU

31. srpen 2021 
 

31. srpen 2021

Přílohy:

Návrh kandidata na jmenování děkanem HAMU.docx (21.4 KB) Čestné prohlášení.doc (46.5 KB) Doporučený vzor CV.doc (43.0 KB)


.