Hlas - vokologie

Jednou ze součástí výzkumu Výzkumného centra hudební akustiky (MARC) HAMU je oblast výzkumu hlasu (vokologie) a psychoakustiky hlasu. Výzkumné centrum pro tyto účely disponuje poslechovou a nahrávací komorou, nahrávací aparaturou pro záznam a akustickou analýzu hlasu, elektroglotografii a zařízení na měření vibrací. Z diagnostického hlediska disponuje metodami analýzy hlasu hlasové pole (voice range profile), spektrální analýza, multidimenzionální analýza (MDVP KAY Elemetric), elektroglotografický záznam. V této oblasti Výzkumné centrum vyvíjí vlastní analytický software RealVoiceLab pro záznam a analýzu akustických vlastností hlasu v reálném čase pomocí vzdáleného přístupu přes internet.

Výzkumné centrum spolupracuje a nabízí spolupráci s různými odborníky a společnostmi v oblasti vokologie, foniatrickými ambulancemi, hlasovými pedagogy a terapeuty. Řeší problematiku akustické analýzy hlasu, diagnostiku a terapii poruch hlasu, hlasovou edukaci a estetiku. Další spolupráce s Výzkumným centrem v oblasti vokologického výzkumu může mít charakter školení akustiky hlasu, metodologie výzkumu hlasu a statistického zpracování dat.

Aktuality

Tady naleznete aktuálně řešená témata.

E-learningové kurzy

Za podpory projektu: FPS HAMU 2021 "Tvorba percepčních testů a měření hlasových funkcívznikly e-learningové kurzy:

  • Měření vlastností hlasu - kurz o způsobu měření hlasového pole a zpracování dat pomocí systému RealVoiceLab (RVL)

  • Příprava percepčních testů - kurz práce s webovou aplikací PSYCHO acoustic/visual Editor (PAVE) a přípravou a zpracováním výsledků percepčních testů

Tyto kurzy jsou určeny nejenom studentům AMU, ale také členům sdružení CESNET nebo spolupracujícím organizacím a odběratelům výsledků Výzkumného centra hudební akustiky (MARC)

Zájemci o přístup zašlete informace (Jméno / Příjmení / studijní e-mail / Univerzita [pracoviště]) na email: marek.fric@hamu.cz nebo radim.chvala@amu.cz

Pro jeho realizaci se využily výstupy a výsledky projektů DKR AMU:

  • "Subjektivní a objektivní aspekty kvality hudebních zvuků" (2019 - 2022)
  • "Zvuková kvalita" (2014-2018)

a výsledky projektů projektů Fondu rozvoje CESNET:

  • 667/2020: "Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a jejího výzkumu."
  • 632/2018"Doplnění aplikace PsychotestEditor o percepční hodnocení obrazových a videosekvenčních záznamů"
  • 423/2011: "Vzdálený přístup k analýze hlasových signálů"

 

Vzdělávací akce - archiv
Publikace - hlas
Projekty - archiv

Videolaryngostroboskopie a videokymografie v ambulantní praxi

Odborný webinář, který se konal 31.5.2021 od 18:00 do cca 20:30, maxim. počet online: 26

Prezentace:

Porovnání různých pěveckých technik a stylů, problematika terminologie a procesů tvorby hlasu

Odborný webinář, který se konal 20.11.2020 od 17:00 do cca 22:00, maxim. počet online: 294

Odkazy na prezentované přednášky:

Zhodnocení průběhu semináře

Účastníci webináře mohou ohodnotit jeho kvalitu na stránkách formuláře: Hodnocení webináře

 

 

Publikace 2021

Andrade, Amarante,P., Frič, M., Otčenášek, Z. (2021). Assessment of Changes in Laryngeal Configuration and Voice Parameters Among Different Frequencies of Neuromuscular Electrical Stimulation ( NMES ) and Cumulative Effects of NMES in a Normophonic Subject : A Pilot Study. Journal of Voice. (in press)

______________________________________________

Frič, M., Dlask, P., Hruška, V. Face vibration measurement in singing – pilot study. Biomedical Signal Processing and Control, 2021, 67, 102427
_______________________________________________

Frič, M., Podzimková, I. Comparison of sound radiation between classical and pop singers. Biomedical Signal Processing and Control, 2021, 66, 102426
_______________________________________________

Ubik, S., Halák J., Kolbe, M., Melnikov, J., Frič, M. Lessons Learned from Distance Collaboration in Live Culture. In: Proceedings of the 4th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies: Future Applications (IHIET – AI 2021), April 28-30, 2021, Strasbourg, France, 608-615

_______________________________________________

Publikace 2020

FRIČ, M., PAVLECHOVÁ, A. Listening evaluation and classification of female singing voice categories, Logopedics Phoniatrics Vocology, 2020,Volume 45 Issue 3, pp. 97-109.

_______________________________________________

Publikace 2019

Kučera, M., Frič M., Fritzlová, K., Halíř M. Vokologie I – Funkční diagnostika a léčba hlasových poruch. Akademie múzických umění v Praze, 2019. ISBN: 978-80-270-6200-3

_______________________________________________

Frič, M., Berti, A., Otčenášek, J. Percepční hodnocení vlastností pěveckého provedení koloraturní árie. Musicologica Brunensia, 2019, 54(1), s. 187-222.

_______________________________________________

Dvořáková, E., Frič, M. Efekt tréninku hlasu pomocí rezonančních cvičení brumenda u studentů – pilotní studie, Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/. 2019, 68(2), s. 86-102.

_______________________________________________

Frič, M., Dlask, P., Hruška, V. Face vibration measurement in singing – pilot study. In: Proceeding of 11th International Workshop Models and Analysis of Vocal Emissions for biomedical Application, December 17-19, 2019, Firenze, s. 63-66.

_______________________________________________

Podzimková, I. Frič, M. Comparison of sound radiation between pop and classical singers. In: Proceeding of 11th International Workshop Models and Analysis of Vocal Emissions for biomedical Application, December 17-19, 2019, Firenze, s. 67-70.

_______________________________________________

Publikace 2018

Frič, M., Porovnání parametrů hlasových poli mezi muži a ženami. Akustika, 2018, Vol. 30/Sept., 42-63.

_______________________________________________

Frič, M. PerceptualTest & ResponseAnalysis (PTRA)-program pro provádění základních percepčních testů a analýzu jejich výsledků. Praha: MARC-Technologický list čís. 93 Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU, 2018.

_______________________________________________

Publikace 2017

Frič, M., Hruška, V.: 2017. The effect of resonance tubes on facial and laryngeal vibration - A case study. Biomedical Signal Processing and Control. 2017, Vol. 37, Aug., pp. 50-60.

_______________________________________________

Frič, M., Berti,. A., Voběrková, L. Percepční a vibro-akustické hodnocení změn tvaru vokálního traktu. Akustika, 2017, Vol 28/Sept., 33-43.

_______________________________________________

Frič, M., Kučera, M., Šimonová, J., Machalová, N.: Porovnání hlasových polí zdravé a patologické skupiny žen a základy funkčního vyšetření vlastností hlasu – předběžná studie, In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. 2017. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 206 s. ISBN 978-80-244-5288-3.

_______________________________________________

Frič, M. Efekt změny tvaru vokálního traktu na vibro-akustické vlastnosti hlasu. In: Nové trendy akustického spektra 2017, Technická univerzita vo Zvolene, 2017, s. 35-53,   ISBN 978-80-228-2947-2

_______________________________________________

Publikace 2016

Frič, M., Miššíková Základy akustiky hlasu a reči. In: Kerekrétiová, A. a kol.: Logopedická propedeutika, Vydavateľstvo Univerzity komenského, Bratislava, 2016, 236 s., s. 60-85. ISBN: 978-80-223-4164-6

_______________________________________________

Frič, M. Hlasové rejstříky a vibrační mechanismy s objektivního a percepčního hlediska – případová studie. In: Nové trendy akustického spektra 2016, Technická univerzita vo Zvolene, 2016, s. 73-90,   ISBN 978-80-228-2860-4.

_______________________________________________

Frič, M. Akustika s ohledem na vnímání řeči. In: Sborník příspěvků Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu - mezioborový seminář pro profese zabývající se rehabilitací poruch řeči a sluchu, 8.-9. ledna 2016, HAMU Praha, ss. 62-77, ISBN: 978-80-7331-373-9

_______________________________________________

Kulhánek, T., Frič, M. Software pro tvorbu percepčních testů na webovém rozhraní. Autorizovaný software, Technologický list TL82/16, MARC HAMU, 2016

_______________________________________________

Publikace 2015

Frič, M., Fikejz, F. Correlation between Three Facial Vibration Measurement methods. In: International Conference on Applied Electronics, Pilsen 8-9 September 2015, ISBN 978-80-261-0385-1, University of West Bohemia, 2015, pp. 41-44, ISSN 1803-7232

_______________________________________________

Frič, M. The face vibration in resonance exercises measured by three different methods – firs results. In: Proceedings of a 9th International workshop Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications, September 2-4, Firenze, Italy, pp. 91-94, ISBN 978-88-6655-792-0

_______________________________________________

FRIČ M. Efekt rezonančních cviků a rezonančních trubiček na kmitání hrtanu a nosu. In: Nové trendy akustického spektra 2015.  Technická univerzita vo Zvolene. p. 55-76.

_______________________________________________

Publikace 2014

FRIČ M., Krasňanová V. Vztah mezi parametry hlasového pole a percepčním hodnocením poruchy hlasu u mužů. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2014, 63, 1, 16-28, ISSN 1210-7867

_______________________________________________

FRIČ M, KUČERA M. Optická analýza dechových pohybů při cvičení s jednoduchou přefukovou píšťalou - koncovkou. In: Nové trendy akustického spektra 2014.  Technická univerzita vo Zvolene. p. 63-72.

_______________________________________________

FRIČ M. Strategie poslechového hodnocení rezonance hlasu. In: Nové trendy akustického spektra 2014.  Technická univerzita vo Zvolene. p. 73-80.

_______________________________________________

FRIČ M, KULANOVÁ A. Factors of the assessment of a vocal category in female singers - a preliminary study. In: Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France.  p. 427-32.

_______________________________________________

Publikace 2013

Frič M. Parametry hlasového pole v diagnostice a výzkumu hlasu. Otorinolaryng a Foniat, 2013, 62(4): 201-8, ISSN 1210-7867

_______________________________________________

Frič, M. Hodnocení rezonance hlasu žen. In: Nové trendy akustického spektra vedecký recenzovaný zborník, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 2013, p 73-88, ISBN:978-80-228-2531-3

_______________________________________________

Publikace 2012

FRIČ M., KADLECOVÁ K. A. Porovnání vlastností a parametrů hlasu pěvecky trénovaných a netrénovaných žen. Akustické listy, 2012, Vol. 18, No. 2-3, pp. 5-24.

_______________________________________________

KULANOVÁ, A. FRIČ, M. Komparácia náčuvových a počítačových akustických hodnotení speváckych vlastností hlasu. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK, 2012, Vol. 12, No. 2, pp. 79-98.

_______________________________________________

LEJSKA M., HAVLÍK R., FRIČ M., PRIECHODSKÁ-ŠIROKÁ A. Porovnání pěveckých technik sólového a sborovéího zpěvu. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2012, Vol. 61, No. 1, pp. 44-52.

_______________________________________________

Kadlecová A. K., Frič M. Možnosti hlasového tréninku pro změnu subjektivního vnímání pohlavní příslušnosti z hlasového projevu u transsexualismu MTF. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 2012, 6(2-3), p. 57-61.

_______________________________________________

KADLECOVÁ K.A., FRIČ M. Porovnání hlasových přechodů mezi klasicky a neklasicky školenými zpěvačkami a nezpěvačkami. In: Nové trendy akustického spektra.  Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. 2012, p. 113-25. ISBN: 978-80-228-2371-5.

_______________________________________________

FRIČ M., KULHÁNEK T., HRB J. Systém vzdáleného přístupu k analýze hlasu RealVoiceLab.   Praha: MARC-Technologický list čís. 46, Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU, 2012.

_______________________________________________

Publikace 2011

FRIČ M. Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky hlasu u různých typů použití hlasu a u různých skupin hlasových profesí. Akustické listy, 2011, Vol. 17, No. 1-2, pp. 19-25.

_______________________________________________

FRIČ M, OTČENÁŠEK Z, KADLECOVÁ K. Poslechové hodnocení vlastností zpěvu - předběžná studie. In: Proceedings of the 6nd International Symposium Materiál - Acoustics - Place 2011. Technical University in Zvolen. p. 83-93. ISBN: 978-80-228-2258-9

Publikace 2010

FRIČ, M., OTČENÁŠEK, Z. Přehled metodických postupů subjektivního popisu vlastností hlasových projevů v oblasti poruch, patologie a terapie hlasu. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2010, 59(4), s. 214-224.

_______________________________________________

FRIČ M., DRŠATA J. Akustické metody vyšetření hlasu. In: LEJSKA M., SOPKO J., ŠRAM F., editors . Foniatrie - hlas. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ; 2010. p. 74-82.

_______________________________________________

FRIČ M., KUČERA M., VYDROVÁ J., ŠVEC J. Fyziologie a funkce hrtanu. In: LEJSKA M., SOPKO J., ŠRAM F., editors . Foniatrie-hlas. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ; 2010b. p. 42-50.

_______________________________________________

FRIČ M., DRŠATA M., ŠVEC J., ČERNÝ L (2010) Ostatní metody vyšetření hlasu. In: LEJSKA M., SOPKO J., ŠRAM F., editors . Foniatrie-hlas. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ; p. 84-94.

_______________________________________________

KUČERA M., FRIČ M., HALÍŘ M. Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace. Opočno: ORL ambulance - centrum hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou. 2010. ISBN 978-80-254-6592-9

_______________________________________________

Kulhánek, T.; Frič, M., Šárek, M. Remote Analysis of Human Voice - Lossless Sound Recording Redirection. In Analysis of biomedical signals and images. Proocedings of  20th International EURASIP Conference (BIOSIGNAL) 2010, Brno: University of Technology, p. 394-397.

_______________________________________________

FRIČ M, OTČENÁŠEK Z, SYROVÝ V. Akustika hlasu. In: Sborník abstraktů a příspěvků 2.symposia Umělecký hlas. Praha: Zvukové studio HAMU a Hlasové centrum Praha, 2010, p. 53-65. ISBN: 978-80-7331-170-4.

_______________________________________________

Otčenášek, Z., Frič, M., Hrb, J., Štěpánek, J., Prokop,J. LiTEd - Software for editing, execution and results collection of listening tests. Praha:  MARC-Technologický list čís. 36, Zvukové studio HAMU, 2010.

_______________________________________________

Měření krátkodobého efektu hry na koncovku (jednoduchá píšťala) na hlas

 
Výzkumnou otázkou je, zda lze změřit krátkodobý efekt tréninku s koncovkami na hlas.
Hypotézou výzkumu je, že hra na koncovku zlepší schopnost jedince používat efektivněji svůj hlas, zvýší jeho hlasový rozsah (do výšky a do hloubky) a schopnost hlasitě zavolat bez následné únavy hlas.
 
Výzkum je určený pro jedince s normálním – netrénovaným hlasem.
- Podmínkou je, aby jedinec neměl předešlý hlasový nebo pěvecký trénink (delší než 3 měsíce), a nebyl hlasovým profesionálem bez tréninku (např. učitelem) déle než jeden rok.
 
Měření proběhne v průběhu 3 setkání v laboratoři Výzkumného centra hudební akustiky na Hudební a taneční fakultě AMU (měření provádí RNDr. Marek Frič, Ph.D.).
Mezi druhým a třetím měřením proběhne 2týdenní výcvik hry na koncovku (vede Bc. Johana Passerin).
 
Podrobnosti najdete v dotazníku předběžného zájmu o účast ve výzkumuhttps://forms.gle/hHgT6aDMDfARYMss8
 
Pokud budete vhodným adeptem/adeptkou pro výzkum, oslovíme vás s termínem měření a pozvánkou na úvodní setkání s koncovkou, kde vám ukážeme cvičení a bude vám zapůjčena flétna.

 

Výzkum se odehraje pod patronátem Univerzity Palackého (doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D., Bc. Johana Passerin) ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze (RNDr. Marek Frič) a s MUDr. Martinem Kučerou (autor metody hry na koncovku).

Hodnocení okamžitého účinku neuromuskulární elektrické stimulace (NMES) u pacientů s paralýzou / parézou hlasivky

Projekt vznikl ve spolupráci s Klinikou ORL CHHK FN Hradec Králové.

V době 30. 8.  – 3. 9. 2021 proběhne na Klinice ORL CHHK FN Hradec Králové terapeutická kúra neuromuskulární elektrické stimulace. Indikováni jsou pacienti s jednostrannou poruchou hybnosti hlasivky. Vyloučeni jsou nemocní s vážnými riziky (ASA-4), monstrózně obézní a starší 75 let, těhotné ženy.

Podstatou projektu je, po podrobném vyšetření hlasu a hlasivek, léčebná kúra přístrojem VitalStim Plus® (ZP řádně registrovaný v SUKL pro použití v ČR).

Léčebná kúra vč. podrobných vyšetření je hrazena a pro nemocné je zdarma.

Prosíme, nechť se případný zájemce objedná s foniatrickou (ORL) zprávou na kontaktech: tel. 495833258 (7-15 h), e-mail: ORLklinika@fnhk.czk k přešetření a vysvětlení problematiky před zařazením do terapie.

Děkujeme za Vaši spolupráci,

Řešitelé ve FNHK

Řešitelé za MARC HAMU

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.,

MUDr. Jana Krtičková,

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Pedro Amarante Andrade, Ph.D.

RNDr. Marek Frič, Ph.D.


.