RIV a RUV

INFO

Sběr podkladů a údajů pro RIV za rok 2017
Pro výsledky grantů, kde poskytovatel je MŠMT, je termín stanoven na 15.3.2018
Pro výsledky grantů, kde poskytovatel je MK ČR, je termín stanoven na 1.3.2018


RIV
RUV

REJSTŘÍK INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH - RIV

V ČR jsou vědecko-výzkumné výsledky jednotlivých výzkumných organizací shromažďovány v databázi RIV (Rejstříku informací o výsledcích), která je součástí Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (ISVaV), a hodnoceny podle aktuální Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Definice výsledků, které je možné do RIV zadávat naleznete zde.

Počty bodů, kterými jsou ohodnoceny jednotlivé publikační výstupy, naleznete zde. Přehled slouží pouze pro orientaci, bodové ohodnocení je dále korigováno podle procentních limitů pro jednotlivé typy výsledků v různých oborech.

Aktuálně platný seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů naleznete zde, výběr upravený pro autory působící na AMU (včetně impaktovaných časopisů) zde.

Výsledky, jejichž autory jsou akademičtí pracovníci či studenti AMU, můžete dohledat zdepočty bodů, které AMU obdržela za jednotlivé výsledky nebo jako celek v posledním ukončeném hodnocení pak zde.

Vstup do databáze časopisů ERIHPlus.

Přístup do databáze Scopus nemá AMU předplacen, využít můžete například přístup Akademie věd ČR.

Sběr dat pro RIV probíhá na AMU prostřednictvím referentek jednotlivých fakult.

Kontakty

Ing. Daniela Kavanová

referentka HAMU pro sběr RIV

E-mail: daniela.kavanova@hamu.cz
Telefon: 234 244 125
Detail osoby
Bez obrázku

Registr uměleckých výstupů - RUV

Registr uměleckých výstupů (RUV) je webová aplikace, v níž jsou od doku 2013 shromažďovány informace o tvůrčích vysokých uměleckých škol, uměleckých fakult nebo součástí vysokých škol, které poskytují vzdělávání v programech zahrnujících předměty umělecké tvorby, a to v sedmi oblastech – architektuře, audiovizi, designu, hudbě, literatuře, scénickém a výtvarném umění. Bodové hodnocení dosažené jednotlivými vysokými školami za období posledních 5 let je jedním z ukazatelů, podle nichž jsou vysokým školám přidělovány finanční prostředky ze státního rozpočtu. RUV vstoupil do profesionálního režimu v září 2016 se zahájením platnosti novely vysokoškolského zákona, kde je RUV explicitně uveden (Zákon č. 137/2016 Sb., §77c). Je administrován Kanceláří RUV při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (více na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ruv-registr-umeleckych-vystupu). Činnost RUV je upravena Statutem Rady registru uměleckých výstupů. Jednotlivé umělecké segmenty pak jednají prostřednictvím svých Rad a plén, do kterých školy nominují své zástupce.

ODKAZY:

aplikace RUV

MŠMT stránka RUV


Kontakty

Michaela Šlapalová

Odborná sekretářka, Dohody - provoz-THP

E-mail: michaela.slapalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 168
Detail osoby
Bez obrázku