Grantová soutěž Excellent

 

Výsledky 3. kola výzvy 02_2021 GS EXCELLENT


Výsledky 2. kola výzvy 02_2021 GS EXCELLENT


Na základě článku 2 odst. 1 Výnosu rektorky č. 5/2021 vyhlašuje prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost Mgr. et Mgr. Eliška Děcká, PhD.

GRANTOVOU SOUTĚŽ AMU EXCELLENT (2. VÝZVA)

„ZVYŠOVÁNÍ KVALITY GRANTOVÝCH SCHÉMAT NA AMU“

na rozdělení účelové podpory ve výši 918.390,- Kč  na rozvoj odborných dovedností studentů doktorských studijních programů AMU v oblasti koncipování a realizace umělecko-výzkumných a vědecko-výzkumných projektů, rozvoj nespecifických akademických dovedností doktorandů v oblasti metodologie a strategie výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí doktorandů a podporu jejich zahraničních mobilit. 

Cílem grantové soutěže Excellent je zvýšit dovednosti doktorandů a akademických pracovníků v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů a připravit je na praxi projektového fungování, které je v současnosti nedílnou součástí kulturního sektoru jako celku. 

Grantová soutěž EXCELLENT je určena všem studujícím doktorských programů AMU, ať už ve formě prezenčního či kombinovaného studia, a to i po přesažení standardní doby jejich studia.

Pravidla grantové soutěže EXCELLENT se řídí Výnosem rektorky č. 5/2021 a pravidly MŠMT vztahující se k realizaci projektu uvedených v obecné a specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.
 

Harmonogram soutěže:

    Vyhlášení 3. výzvy: 17. 1. 2022
    Kurz přípravy grantového projektu: 21. 1. 2022
    Uzávěrka přihlášek: 14. 2. 2022 
    V průběhu února/března formální kontrola žádostí, následně hodnocení každé žádosti dvěma nezávislými hodnotiteli
    Zasedání celoškolní hodnotící komise: 5. 4. 2022
    Zveřejnění výsledků grantového řízení: nejpozději do 13. dubna 2022
    Začátek realizace projektů: 1. 5. 2022

 

Přihláška

Návrh projektu v anglickém jazyce podává (pomocí formuláře dostupného k vyplnění zfo zde / web zde) hlavní řešitel projektu jak emailem, tak i v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem svým, mentora i všech spoluřešitelů v úředních hodinách na podatelnu AMU do 4. října 2021.

Pravidla grantové soutěže

Detailní pravidla grantové soutěže naleznou žadatelé ve Výnosu rektorky č. 5/2021 a ve Výzvě prorektorky.


Hodnocení žádostí

Žádosti budou posuzovány dle dokumentu Kritéria hodnocení projektu GS EXCELLENT / DOCX

Konzultace:

Na základě předchozí domluvy emailem, telefonicky, online s Danielou Machovou (daniela.machova@hamu.cz) do 30. září 2021.


SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE:

Více o projektu zde.

VÝSLEDKY 3. KOLA 2. VÝZVY GS EXCELLENT

VÝSLEDKY 3. KOLA 1. VÝZVY GS EXCELLENT


.