Grantová soutěž Excellent

 

Na základě článku 2 odst. 1 Výnosu rektorky č. 5/2021 vyhlašuje prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost Mgr. et Mgr. Eliška Děcká, PhD.

GRANTOVOU SOUTĚŽ AMU EXCELLENT (3. VÝZVA)

„ZVYŠOVÁNÍ KVALITY GRANTOVÝCH SCHÉMAT NA AMU“

na rozdělení účelové podpory ve výši 918.390,- Kč  na rozvoj odborných dovedností studentů doktorských studijních programů AMU v oblasti koncipování a realizace umělecko-výzkumných a vědecko-výzkumných projektů, rozvoj nespecifických akademických dovedností doktorandů v oblasti metodologie a strategie výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí doktorandů a podporu jejich zahraničních mobilit. 

Cílem grantové soutěže Excellent je zvýšit dovednosti doktorandů a akademických pracovníků v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů a připravit je na praxi projektového fungování, které je v současnosti nedílnou součástí kulturního sektoru jako celku. 

Grantová soutěž EXCELLENT je určena všem studujícím doktorských programů AMU, ať už ve formě prezenčního či kombinovaného studia, a to i po přesažení standardní doby jejich studia.

Pravidla grantové soutěže EXCELLENT se řídí Výnosem rektorky č. 5/2021 a pravidly MŠMT vztahující se k realizaci projektu uvedených v obecné a specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.
 

Harmonogram soutěže:

 •  Vyhlášení 3. výzvy: 17. 1. 2022
 • Kurz přípravy grantového projektu: 21. 1. 2022
 • Uzávěrka přihlášek: 14. 2. 2022 
 • V průběhu února/března formální kontrola žádostí, následně hodnocení každé žádosti dvěma nezávislými hodnotiteli
 • Zasedání celoškolní hodnotící komise: 5. 4. 2022
 • Zveřejnění výsledků grantového řízení: nejpozději do 13. dubna 2022
 • Začátek realizace projektů: 1. 5. 2022

 

Přihláška

Návrh projektu v anglickém jazyce podává (pomocí formuláře dostupného k vyplnění zfo zde / web zde) hlavní řešitel projektu jak emailem, tak i v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem svým, mentora i všech spoluřešitelů.

 • Přihlášky v elektronické podobě zasílejte fakultní manažerce Daniele Machové (daniela.machova@hamu.cz) do 14. února 2022
 • Tištěnou verzi přihlášek s příslušnými podpisy můžete předat osobně fakultní manažerce Daniele Machové, odevzdat na podatelně AMU nebo poslat poštou na adresu Akademie múzických umění v Praze, Oddělení OVVP, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1 (rozhoduje podací razítko pošty - 14. 2. 2022). 
   

Pravidla grantové soutěže

Detailní pravidla grantové soutěže naleznou žadatelé ve Výnosu rektorky č. 5/2021 a ve Výzvě prorektorky.


Hodnocení žádostí

Žádosti budou posuzovány dle dokumentu Kritéria hodnocení projektu GS EXCELLENT / DOCX

Konzultace:

Na základě předchozí domluvy emailem, telefonicky, online s Danielou Machovou (daniela.machova@hamu.cz) do 11. února 2022.


SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE:

 • Mgr. et. Mgr. Eliška DĚCKÁ, Ph.D. - předsedkyně komise
 • Doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. - místopředsedkyně komise
 • Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
 • MgA. Martin BLAŽÍČEK, Ph.D.
 • MgA. Vít HAVLÍČEK, Ph.D.
 • MgA. Mgr. Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.
 • Mgr. Tereza HAVELKOVÁ, Ph.D.

Více o projektu zde.

VÝSLEDKY 3. KOLA 2. VÝZVY GS EXCELLENT

VÝSLEDKY 3. KOLA 1. VÝZVY GS EXCELLENT


.