Zápis z hlasování per rollam Fakultní grantové komise HAMU ze dne 20. 2. 2018


Členové FGK HAMU: doc. Mgr. Ed. Douša, Ph.D., prof. Mgr. D. Gremlicová, prof. I. Klánský, prof. I. Kurz, Mgr. MgA. M. O. Štědroň, Ph.D., doc. MgA. Ing. O. Urban, Ph.D., MgA. I. Venyš, Ph.D.

HLASOVÁNÍ PER ROLLAM – FINÁLNÍ SCHVÁLENÍ ČÁSTKY PRO PODMÍNEČNĚ SCHVÁLENÉ PROJEKTY SGS HAMU 2018

Na rok 2018 byla pro SGS HAMU přidělena částka 974.314,- Kč.

Vzhledem k tomu, že původně očekávaná částka SGS HAMU byla vyšší než přidělená, musely být podmínečně schválené projekty kráceny.

Navrhované řešení: Zkrátit všechny rozpočty podmínečně schválených projektů o cca 10.000,- Kč.

Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0

Návrh byl schválen. Finální částky pro všechny projekty SGS HAMU 2018 jsou uvedeny v příloze.

Řešitelé snížených grantů budou vyzváni k přípravě přepracovaného rozpočtu.

 

Počet příloh: 1

Zapsala: Ing. K. Mikešová

MgA. Irvin Venyš, Ph.D.
předseda FGK HAMU

22. únor 2018

Dokumenty:

Zápis z hlasování per rollam Fakultní grantové komise HAMU ze dne 20. 2. 2018


.