Mezinárodní konference AEC IRC 2019

Ve dnech 19. - 22.9. se na HAMU uskutečnila mezinárodní konference The Annual Meeting for International Relations Coordinators 2019.

Každoroční setkání koordinátorů mezinárodních oddělení vysokých hudebních škol spolupořádané asociací AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) a Hudební a taneční fakultou AMU bylo s 215 účastníky z 34 zemí světa vč. USA, Austrálie či Singapuru jedním z nejrozsáhlejších za posledních 10 let.

Téma letošní konference "The Pink Elephant: Reflections on the Future to Transform the Present" neboli "Vize budoucnosti transformující přítomnost" bylo zaměřeno zejména na nevyřčené či málo diskutované problémy současných trendů mezinárodní spolupráce. Věnovalo se také otázkám praktických možností výuky v rámci vysokého hudebního školství v Evropě i ve světě či širším sociopolitickým problémům a faktorům ovlivňujícím aktuální podobu vzdělávání.

Mezi nimi uveďme například přednášky týkající se vlivu mezinárodních mobilit na zaměstnatelnost absolventů, budoucnosti programu ERASMUS po roce 2021, prezentace projektů zaměřených na virtuální vzdělávání, zpřístupňování vážné hudby široké veřejnosti (projekt Opera Out of Opera), překonávání komunikačních bariér prostřednictvím hudby (projekt hudebního vzdělávání v uprchlickém táboře v Palestině) či ekologické dopady mezinárodního cestování.

Hlavní program konference byl 20. 9. zahájen rektorem AMU Janem Hančilem a senátorem Pavlem Fischerem, který hovořil nejen o osobním vztahu k hudbě, ale také o vizi budoucnosti uměleckých oborů a roli hudebního vzdělávání v rámci rozvoje společnosti.

V průběhu čtyřdenního programu proběhlo 30 seminářů, diskusí a přednášek vedených zahraničními lektory i domácími odborníky. Mezi jinými například prorektorkou AMU Ingeborg Radok Žádnou, ředitelkou Domu zahraniční spolupráce Danou Petrovou či vedoucím katedry skladby HAMU Slavomírem Hořínkou. Slovo dostali také studentští zástupci univerzit. HAMU reprezentovala přednáškou o svém úspěšném projektu Run OpeRun Veronika Loulová, studentka I. ročníku navazujícího magisterského studia Operní režie; diskusi o překonávání překážek v rámci mezinárodních mobilit hendikepovaných studentů vedla klavíristka Ráchel Skleničková, studentka I. ročníku navazujícího magisterského studia.

V rámci doprovodného programu proběhl rovněž koncert studentů Hudební a taneční fakulty AMU tvořený zejména skladbami českých hudebních skladatelů 20. století. Na koncertě se představila klavíristka Natálie Schwamová, varhanice Marie Minářová, smyčcový soubor Quasi Trio (Marie Hasoňová, Kateřina Ochmanová, Judita Škodová) a čtyřčlenné uskupení katedry bicích nástrojů (Lukáš Brabec, Radek Doležal, Oleg Sokolov, Blanka Šindelářová).

Konferenční program byl doplněn hudebními vstupy žesťového kvinteta Brasstet (W. Hofbauer, K. Hons, J. Chmelař, B. Kolafová, D. Roubíčková), kytarového dua (B. Rothová, J. Saidlová) a netradičním setkáním účastníků na lodi za doprovodu jazzového ansámblu studentů katedry jazzové hudby (N. Dusová, A. Jína, J. Lacina, J. Pudlák, K. Pudláková).

Tisková zprávu AEC vč. prezentovaných materiálů je dostupná na webu AEC: https://www.aec-music.eu/about-aec/news/aec-annual-meeting-for-international-relations-coordinators-in-prague.

1. říjen 2019

.