Preventivní opatření ke snížení rizika vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a za účelem snížení rizika šíření infekce vydávám s účinností od 2. 9.  t. r. nařízení pro fakulty a součásti AMU dodržovat níže uvedená opatření:
 
Obecná pravidla, pohyb a pobyt ve společných vnitřních prostorách objektů AMU

Veřejná divadelní a taneční představení, koncerty, filmové projekce

Výuka, zápisy do vyšších ročníků

Kolej

Stravovací zařízení

Zahraniční cesty, zahraniční dovolená, pobyty Erasmus

Přijímání cizinců za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti

Postup při příznacích virového onemocnění

Zaměstnanci a studenti, u kterých se projeví, byť jen mírné příznaky odpovídající onemocnění COVID-19, zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost, oznámí tuto skutečnost prostředky komunikace na dálku svému praktickému lékaři a AMU e-mailovou zprávou do sekretariátu děkana/děkanky a do sekretariátu rektora, v případě celouniverzitních pracovišť vedoucímu pracoviště;  jedná se o povinnost plynoucí z § 106 odst. 3 a 4 Zákoníku práce pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty; v případě podezření na onemocnění může být nařízena  i mimořádná (pracovně) lékařská prohlídka podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Osoby s příznaky infekčního virového onemocnění vyhledají lékařskou pomoc a nevchází do prostor objektů AMU. Nejsou-li uznány dočasně práce neschopnými, plní své pracovní či studijní povinnosti z domova (home office, výuka elektronickými prostředky, samostudium).

Výše uvedená preventivní opatření jsou účinná od 2. 9. t. r. do odvolání.


Děkuji všem za průběžnou součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.
 
doc. Jan Hančil  v.r. rektor  
 
     

 

1. září 2020

.