Vyhláška děkana č. 8/2019 - upřesnění SZŘ AMU

 

kterou se upravují

pravidla pro studium v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech

dle Studijního a zkušebního řádu Akademie múzických umění v Praze

(plné znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 10. 2019)

Článek I

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 1. Uchazeči o studium vyplní na předepsaném formuláři elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému na fakulty (KOS) a dále jí v tištěné podobě vlastnoručně
  podepsanou společně se všemi povinnými přílohami a dokladem o zaplacení správního poplatku doručí na adresu fakulty.

 

 1. Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu studijního programu akreditovanému v českém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti českého jazyka na pokročilé úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. Doklad lze ve výjimečných případech předložit nejpozději v den zápisu ke studiu. Pokud tak uchazeč neučiní, nebude zapsán ke studiu. Dále přiloží kopie zahraničního maturitního vysvědčení respektive bakalářského nebo magisterského diplomu s dodatkem k diplomu, vše úředně ověřené a do češtiny přeložené s nostrifikační doložkou. Netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali
  českou maturitní zkoušku na střední škole či českou vysokou školu.

 

 1. Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí k hrazenému studiu studijního programu akreditovanému v anglickém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti anglického jazyka na pokročilé úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v anglickém jazyce. Dále kopie zahraničního maturitního vysvědčení respektive bakalářského nebo magisterského diplomu s dodatkem k diplomu, vše úředně ověřené a do češtiny přeložené s nostrifikační doložkou.

 

 1. Fakulta vyhlašuje pouze jeden řádný termín přijímacího řízení. Ve výjimečných případech mohou jednotlivé katedry požádat děkana o vyhlášení druhého řádného termínu přijímacího řízení.

 

 1. Magisterské studium je akreditováno jako dvouleté navazující na předchozí úspěšně ukončené bakalářské studium téhož studijního programu-oboru. Pokud z přihlášky uchazeče jednoznačně nevyplývá splnění požadavku téhož studijního programu - oboru, může děkan povolit na základě písemné žádosti zkušební komise příslušného studijního programu - oboru vykonání přijímacího řízení do magisterského studijního programu - oboru, a to v případě, že příbuznost ukončeného bakalářského studijního programu - oboru spočívá zejména ve shodě či podobnosti obsahového zaměření daného programu – oboru.  

 

 1. Po oznámení o rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu má uchazeč právo nahlížet do spisu, a to vždy na základě předchozí domluvy termínu se studijním oddělením.

 

 

Článek II

PŘERUŠENÍ STUDIA

 1. Studium na HAMU je možné přerušit z vážných důvodů, kterými jsou například
  rodičovství, dlouhodobá nemoc, závažné umělecké důvody, apod. Přerušení studia musí být písemně zdůvodněno na předepsaném formuláři*.

 

 1. Studium je možné přerušit opakovaně, avšak nejdéle na dva roky během jednoho
  studijního cyklu. Do této doby se však nezapočítává doba, po kterou bylo studium
  přerušeno v souvislosti s rodičovstvím.

 

 1. K žádosti o přerušení studia se vyjadřuje pedagog povinného předmětu hlavního a vedoucí katedry, schvaluje ji studijní proděkan; na přerušení studia není právní nárok.

 

 1. Před opětovným zápisem ke studiu může být vyžadována zjišťovací zkouška z hlavního oboru před komisí příslušné katedry.

 

 1. Nedostavení se k novému zápisu v určeném termínu bez vysvětlení je považováno za
  zanechání studia a důvodem pro ukončení studia.

 

 1. UPOZORNĚNÍ: Podle § 54 zákona č. 111/98 Sb. po dobu přerušení studia dotyčný není
  studentem/studentkou vysoké školy.

 

 

Článek III

ROZLOŽENÍ ROČNÍKU

 1. Studium je možné rozložit ze závažných důvodů jednou v bakalářském programu
  a jednou v navazujícím magisterském programu.

 

 1. Rozložení ročníku (studijního plánu) do dvou akademických roků musí být písemně zdůvodněno na předepsaném formuláři*.

 

 1. K žádosti o rozložení ročníku se vyjadřuje pedagog povinného předmětu hlavního, garant studijního programu pak předkládá návrh, který schvaluje studijní proděkan; na rozložení nemá student právní nárok.

 

 1. Žádosti o rozložení ročníku přijímá studijní oddělení nejpozději do 15. října akademického roku, kterého se rozložení týká. Žádosti podané po tomto termínu budou posuzovány na základě řádně doložených vážných důvodů zdravotních, sociálních a rodinných či jiných zvlášť závažných důvodů zabraňujících ve splnění povinností.
   
 2. V průběhu rozloženého ročníku nesmí rozsah výuky předmětů hlavního oboru včetně klavírní spolupráce překročit akreditovanou hodinovou dotaci schválenou pro jeden akademický rok. 
   

 

 

Článek IV

PRŮBĚH STUDIA

 1. Studenti jsou povinni sledovat a kontrolovat plnění svých studijních povinností, řídit se svým studijním plánem a harmonogramem akademického roku, případné problémy řešit neodkladně s pedagogem povinného předmětu hlavního, vedoucím katedry nebo studijním oddělením, popřípadě s garantem studijního programu. Dále se řídí všemi dalšími vnitřními předpisy AMU a HAMU.

 

 1. Žádost o uznání absolvovaného předmětu se podává na příslušném formuláři*. U předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole se přikládá kopie dokladu o vykonání zkoušky (VŠ diplom a dodatek k diplomu nebo výpis absolvovaných předmětů potvrzené příslušným studijním odd.) a kopie sylabu předmětu. Uznat nelze splnění předmětu, od jehož splnění uplynulo více než 5 let. O uznání předmětu rozhoduje studijní proděkan.

 

 1. Lze přeložit nejvíce dva zapsané předměty do dalšího semestru, kdy bude předmět vyučován. Písemná žádost na příslušném formuláři* musí být podána nejpozději při zápisu do vyššího ročníku. Vyžaduje se souhlas pedagoga předmětu. Studijní proděkan nemusí přeložení předmětu povolit.
   
 2. Studenti při zápisu na počátku studia uzavírají na studijním oddělení fakulty s AMU Rámcovou licenční smlouvu na užití budoucích školních děl za obvyklých podmínek, která vytváří základ pro poskytování licenčních práv ke konkrétním školním dílům a školním výkonům včetně kvalifikačních prací tak, jak budou postupně vytvářeny a předávány AMU.
   
 3. Rámcová licenční smlouva dopředu určuje rozsah licenčních práv k Dílčím licencím k jednotlivým vytvořeným školním dílům a výkonům. Potvrzení o předání školního díla a výkonu v příloze smlouvy pak upravuje postup při předávání školních děl a výkonů.

 

 

 

Článek V

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

1) Bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky

 1. Obsah státních závěrečných zkoušek je nedílnou přílohou této vyhlášky.
 1. Zadání bakalářských a diplomových prací

Zadání písemné práce i absolventského výkonu na příslušném formuláři* odevzdávají studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia nejpozději do 31. května roku předcházejícím roku absolutoria na sekretariát příslušné katedry.

 

 1. Termíny státní závěrečné zkoušky

i) jeden řádný termín v první polovině června

ii) jeden náhradní termín v první polovině září

 

O náhradní termín SZZ musí studenti písemně požádat na příslušném formuláři* nejpozději do 28. února roku absolutoria, týká-li se jejich žádost studijních důvodů, uměleckých důvodů souvisejících se studiem nebo osobních důvodů; ze zdravotních důvodů lze žádat kdykoli (nutno předložit lékařské potvrzení), vyjadřuje se pedagog povinného předmětu hlavního a vedoucí katedry. Schvaluje ji studijní proděkan.

Absolventské výkony v řádných termínech SZZ musí být realizovány do 30. dubna, v případě absolventských výkonů studentů katedry tance do 15. května. Současně s povolením náhradního termínu SZZ lze požádat, za podmínky zajištění prostoru k absolvování výkonu, i o náhradní termín absolventského výkonu.

2) Odevzdání bakalářských a diplomových prací

i) do 30. dubna pro řádný termín státních zkoušek

ii) do 30. června pro povolený náhradní termín státních zkoušek v září

 

Bakalářské a diplomové práce v tištěné formě odevzdávají studenti se všemi předepsanými náležitostmi a v požadovaném počtu výtisků na sekretariátu příslušné katedry. Dále v příslušné části Studijního informačního systému AMU (KOS) nahrají a vyplní všechna povinná pole a uvedou do stavu „odevzdána“ jak písemnou práci, tak i absolventský výkon.

 

3) Přihlášení ke Státní závěrečné zkoušce

Před termínem konání SZZ se studenti přihlásí elektronicky v příslušné části Studijního informačního systému AMU (KOS) na vypsaný termín SZZ, nejméně však 5 pracovních dní před konáním SZZ. Nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZ musí být do systému KOS zapsána klasifikace všech předmětů dané studijním plánem studijního programu včetně splnění všech požadavků a získání potřebného počtu kreditů. Před přistoupením k bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušce odevzdají veškeré výpůjčky (jako např. hudební nástroje, knihy, noty, sportovní nářadí apod.) a vyrovnají závazky vůči HAMU.

Článek VI

ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY

1.  Studenti interpretačních oborů jsou povinni absolvovat v bakalářském studijním programu minimálně dvě komisionální zkoušky z povinného předmětu hlavního:

 

i) komisionální zkoušku před katedrou vykonají v prvním ročníku.

Ti studenti prvního ročníku, kteří jsou při komisionálních zkouškách před katedrou ohodnoceni známkou D nebo E, jsou následně povinni vykonat zkoušku před kolegiem děkana.

 

ii) komisionální zkoušku před katedrou vykonají ve druhém ročníku.

 

2.  Studenti interpretačních oborů jsou povinni absolvovat v navazujícím magisterském studijním programu jednu komisionální zkoušku z povinného předmětu hlavního, a to v prvním roce studia.

 

 

Článek VII

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Tato vyhláška včetně přílohy nabývá účinnosti dnem vydání.

 

2. Touto vyhláškou se ruší v plném znění vyhláška děkana č. 2/2018 včetně jejího dodatku.

 

3. Všechny formuláře* zmíněné v textu vyhlášky jsou dostupné buď na webových stránkách fakulty, viz https://www.hamu.cz/cs/studium/studijni-oddeleni/ nebo v tištěné podobě na studijním oddělení fakulty.

 

V Praze dne 22. 10. 2019

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU  

30. září 2019

Dokumenty:

Vyhláška děkana č. 8/2019 + přílohy


.