Vyhláška děkana č. 2/2019 - odměny za vypracování odborného posudku na studentské práce

 

1. Základní pojmy

Zákon č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách § 45 až 47 stanovuje, že studium na vysoké škole se řádně zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba studentské závěrečné práce. Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze upravuje ve čl. 10, odst. 4), čl. 16, odst. 4) a čl. 22, odst. 1) povinnost příslušných oponentů vypracovat na tyto práce písemné odborné posudky.

 

2. Odměna za vypracování odborných posudků

1. Za vypracování odborného posudku na bakalářskou nebo diplomovou práci internímu pedagogovi Hudební a taneční fakulty AMU v Praze (dále jen HAMU) přiznána odměna nebude. Tato činnost je chápána jako součást pracovní náplně pedagoga v interním pracovním poměru.

2. Za vypracování odborného posudku na disertační práci internímu pedagogovi HAMU přiznána odměna bude, a to ve výši 1.500 Kč. Odměna bude vyplacena formou mimořádné odměny ve mzdě příslušnému zaměstnanci HAMU na základě žádosti příslušného vedoucího katedry. Tato žádost bude zaslána prostřednictvím tajemnice fakulty ke schválení děkanovi HAMU. Formulář AMU „Žádost o vyplacení odměn“ bude zpracován na základě této žádosti sekretariátem děkana.

3. U externích pracovníků HAMU bude zpracování odborného posudku na závěrečné studentské práce ošetřeno uzavřením dohody o provedení práce.

 

3. Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

6. leden 2019

.