Vyhláška děkana č. 10/2018 - Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na HAMU

 

Článek I

Základní pojmy a pravidla

1. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se řídí § 71-74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vnitřním předpisem AMU „Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU v Praze, viz https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/habilitacni-a-profesorska-rizeni/ a https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/dalsi-predpisy-amu/

2. Kritéria pro zahájení habilitačních a profesorských jmenovacích řízení jsou nepodkročitelnými požadavky v jednotlivých níže uvedených oblastech. Tyto podmínky musí žadatelé splnit a jejich plnění ke svým žádostem doložit.

3. Děkan fakulty má právo ze všech níže uvedených kritérií udělit výjimku.


 

Článek II

Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

1. Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze jsou stanovena v příloze této vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

 

 

Článek III

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze, která jsou nutná pro zahájení těchto řízení na HAMU, schválila per rollam dne 17. 12. 2018 Umělecká rada Hudební a taneční fakulty AMU.

2. Tato vyhláška se vztahuje na přihlášky pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze, které budou podány po termínu 1. 1. 2019, tzn. v souladu se začátkem platnosti a účinnosti této vyhlášky.

3. Na přihlášky podané do 31. 12. 2018 se tato vyhláška nevztahuje a tyto přihlášky nebudou podle těchto kritérií posuzovány.

4. Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti od 1. 1. 2019.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

19. prosinec 2018

Dokumenty:

Vyhláška děkana č. 10/2018 + příloha


.