Vyhláška děkana HAMU č. 9/2018 - Upřesnění zodpovědnosti jednotlivých ped. pracovníků při obsazování orchestru AKS a uznávání omluv studentů ze zkoušek AKS

 

která upřesňuje zodpovědnost jednotlivých pedagogických pracovníků při obsazování studentů do orchestru AKS a upřesňuje uznávání omluv studentů ze zkoušek AKS

 1. Vedoucí příslušných kateder, nebo jimi pověření členové katedry, nominují z řad studentů dle dramaturgického plánu cyklu „Ti nejlepší“ a dle plánu všech zkoušek hráče a náhradníky orchestru AKS.
   
 2. Do dne první zkoušky se nominovaní studenti v případě závažného důvodu omlouvají vedoucímu katedry, který rozhodne o nominaci náhradníka, nebo pokud se jedná o jednu zkoušku a vedoucí katedry uzná závažnost důvodu, studentovi účast na zkoušce promine.
   
 3. Na první zkoušce AKS budou mít studenti oboru Hudební produkce již závazný seznam hráčů i závazný plán zkoušek. Tito studenti zkontrolují, zda seznam odpovídá skutečné docházce a předají jej po všech zkouškách a koncertu pedagogovi katedry dirigování, který má nad konkrétním programem dozor. Ten jej předá vedoucímu katedry dirigování a seznámí jej s proběhnuvšími zkouškami a koncertem.
   
 4. Neúčast na zkoušce či koncertu AKS nominovaného studenta bez řádné omluvy vede k neudělení zápočtu. Omluva v již započatém zkouškovém cyklu AKS se podává prostřednictvím elektronické pošty vedoucímu katedry dirigování, který rozhodne, zda omluvu uzná či nikoli. V případě, že se vedoucímu katedry dirigování nedaří zajistit odpovídající obsazení orchestru, vyzve vedoucího příslušné katedry k zajištění adekvátní náhrady.
   
 5. Vedoucí katedry dirigování navrhne studijnímu proděkanovi komu zápočet neudělit a z jakých důvodů.
   
 6. O neudělení zápočtu rozhodne studijní proděkan.
   
 7. Neudělení zápočtu z předmětu hlavního oboru Hra v orchestru, vede k ukončení studia.
   
 8. Student má právo se proti rozhodnutí děkana o ukončení studia odvolat.    

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU             

7. listopad 2018

.