Vyhláška děkana HAMU č. 7/2018

 

ke stanovení základních pravidel pro podávání, evidenci a administraci žádostí o externí granty a dotace podávané jménem Akademie múzických umění v Praze prostřednictvím Hudební a taneční fakulty AMU

 

Článek I. Úvod

1. Granty a dotace jsou prostředky poskytované např. nadacemi, nadačními fondy, grantovými agenturami, ústředními orgány státní správy či územně samosprávnými celky (dále jen poskytovatelé) a jsou přidělovány zaměstnancům fakulty a studentům všech stupňů studia (žadatelé) pouze na základě schválené písemné žádosti podávané na rektorát AMU (příjemce grantu nebo dotace) prostřednictvím HAMU (fakulta).

 

Článek II. Pravidla podávání a posuzování žádosti

1. Žádosti o granty a dotace žadatelé podávají prostřednictvím fakulty, aby bylo zajištěno jednotné monitorování grantů a dotací.  Žadatel musí jednoznačně specifikovat své požadavky a musí mít s vedením HAMU předjednáno poskytnutí případné finanční spoluúčasti fakulty na projektu.

2. Žádosti o poskytnutí grantů a dotací podávají žadatelé na fakultě v Kanceláři pro vědu, výzkum, projekty (Kancelář) HAMU, která předkládané žádosti včetně souvisejících podkladů zpracuje a zajistí jejich postoupení na rektorát AMU.

3. Žádosti o poskytnutí grantu nebo dotace, jejichž finanční podpora v celkové výši nepřesahuje v jednotlivém kalendářním roce 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) předkládají žadatelé Kanceláři nejméně 10 pracovních dnů před termínem stanoveným poskytovatelem pro podání žádosti o přidělení grantu nebo dotace. Žádosti jsou posuzovány a evidovány referentkami Kanceláře a předkládány děkanovi k odsouhlasení tak, aby byla zajištěna jednotnost a včasnost předání rektorátu AMU ke konečnému zpracování, odsouhlasení a podání žádosti k poskytovateli.

4. Žádosti o poskytnutí grantu nebo dotace, jejichž finanční podpora fakulty v celkové výši přesahuje v jednotlivém kalendářním roce 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých), předkládají žadatelé Kanceláři minimálně 15 pracovních dnů před termínem stanoveným poskytovatelem pro podání žádosti o přidělení grantu nebo dotace. Kancelář na základě vyjádření vedení fakulty a souhlasu děkana, předává žádost rektorátu AMU ke konečnému zpracování, odsouhlasení a podání žádosti k poskytovateli grantu nebo dotace. 


Článek III. Kontrola plnění a čerpání prostředků

1. Žádosti o poskytnutí grantu nebo dotací, které nebudou žadatelem předloženy dle pravidel a ve lhůtách stanovených v čl. II vyhlášky děkana, nebudou předány rektorátu AMU. Jakékoliv nedodržení pravidel či jejich obcházení, zejména předložení žádostí přímo rektorátu AMU bez souhlasu děkana a vedení fakulty, bude posuzováno jako porušení příslušných právních předpisů (zákoník práce, vysokoškolský zákon).  

2. Všichni žadatelé, kteří získali grant nebo dotaci (řešitelé) jsou povinni poskytovat Kanceláři, tajemnici fakulty, proděkanovi pro vědu a výzkum a děkanovi veškerou potřebnou a požadovanou součinnost v průběhu řešení celého projektu.

3. V případě zjištění závažných nedostatků v čerpání finančních prostředků či neposkytnutí nezbytné součinnosti bude řešitel vyzván děkanem k předložení vysvětlení. Pokud nebude vysvětlení uspokojivé, bude děkan postupovat vůči řešiteli dle platných právních předpisů. Děkan je oprávněn při zjištění rozpočtové nekázně postupovat obdobně dle příslušných ustanovení výnosů rektora č. 6/2015 a č. 9/2016 v platném znění.

 

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška upravuje výhradně postup fakulty při posuzování žádostí o granty a dotace. Nemění, nedoplňuje a nenahrazuje příslušné vnitřní předpisy AMU týkající se pravidel pro rozdělování a užití institucionální podpory poskytované MŠMT podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve znění pozdějších přepisů.

2. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne  1. 10. 2018

Za správnost: Ing. Jolana Krotilová, tajemnice fakulty

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

3. říjen 2018

Dokumenty:

Vyhláška děkana č. 7/2018


.