Vyhláška děkana č. 11/2021, podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2022/2023.  

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních oborů HAMU pro akad. rok 2022/2023 (směrné číslo)

Hudební umění:

studijní program Skladba: 4 uchazeči,
studijní program Dirigování: 4 uchazeči,
studijní program Zpěv a operní režie:   

studijní program Klávesové nástroje:   

studijní program Strunné nástroje:       

studijní program Dechové nástroje:         

studijní program Dechové nástroje:             

studijní program Bicí nástroje: 3 uchazeči
studijní program Jazzová hudba: 7 uchazečů,
studijní program Zvuková tvorba a hudební režie:     

studijní program Hudební teorie: 3 uchazeči,
studijní program Hudební produkce: neotevírá se

Taneční umění:

studijní program Choreografie: 3 uchazeči,
studijní program Pedagogika tance:             

studijní program Taneční věda: 3 uchazeči,
studijní program Nonverbální divadlo: 7 uchazečů.

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

- v elektronické podobě jejich připojením přímo k elektronické přihlášce, nebo
- v listinné formě přes podatelnu AMU.

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Přijímací řízení probíhá v češtině. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). U studijního programu Skladba a studijního programu Hudební produkce je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B2, u ostatních studijních programů je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B1.

Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit. 
Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední certifikát akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), nebo
b) potvrzení o složení maturitní zkoušky z českého jazyka v ČR, či o absolvování jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce, nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. Termín zkoušky bude každému uchazeči upřesněn.
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 24. 6. 2021. 
Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

Praha, 13. 7. 2021                                                                      
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

 

Seznam příloh k přihlášce do bakalářského studia akad. roku 2022/2023

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS). Mohou k ní přiložit povinné přílohy. Dále lze povinné přílohy zaslat v listinné podobě přes podatelnu AMU.

Povinné přílohy:

1.    doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání - maturitní vysvědčení, nebo
2.    potvrzení studijního oddělení střední školy s předpokládaným termínem konání maturitní zkoušky,
3.    profesní životopis 
4.    u studijního programu Zpěv a operní režie, specializace Zpěv nejvíce 30 dní staré lékařské potvrzení foniatra.

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední škole:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace, viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/uznavani-predchoziho-vzdelani-pro-uchazece/) nebo

b) doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo

c) zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo

d) zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Tento úkon je zpoplatněn, uchazeč za něj uhradí 878 Kč. 

Nepovinné přílohy:

- programový list, tj. přehled dosavadní činnosti včetně dosud nastudovaných významných skladeb nebo tvůrčích prací (neplatí pro obory Hudební produkce, Hudební teorie a Taneční věda)
- motivační dopis

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce (lze i ve slovenštině).
 

13. červenec 2021

.