Vyhlášení voleb do AS AMU na Hudební a taneční fakultě AMU

V souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb., ve smyslu § 8, dále v souladu s platným zněním, čl. 4 Statutu AMU ze dne 21. prosince 2016 a podle Volebního řádu Akademického senátu AMU ze dne 19. května 2017
byly vyhlášeny volby do Akademického senátu AMU, které konkrétně na HAMU proběhnou ve dnech 13. a 14. února 2018, vždy od 13 hod. do 16 hod. v prostorách Café Hamu.

Podle čl. 2.3 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU byl stanoven předsedou volební komise pro HAMU doc. Adam Halaš. 

Do AS AMU se volí zástupci HAMU na tři místa členů AS AMU z řad akademických pracovníků / pracovnic a na dvě místa členů AS AMU z řad studentů / studentek. Kandidovat může každý člen akademické obce HAMU, rovněž každý člen má právo volit.

Návrhy kandidátů do AS AMU se budou v listinné podobě shromažďovat na sekretariátu děkana HAMU. Uzávěrka pro přijímání nominací kandidátů do AS AMU byla stanovena na 1. 2. 2018 v 15 hod.

Dne 2. 2. 2018 odpoledne bude na webu HAMU v aktualitách a na úřední desce HAMU zveřejněna kandidátka nominovaných.

Dne 7. 2. 2018 od 16 do 18 hod. proběhne shromáždění akademické obce HAMU v Galerii, na kterém se představí nominovaní kandidáti do AS AMU.

doc. Adam Halaš
předseda volební komise

23. leden 2018

Dokumenty:

Lístek pro návrh kandidáta do AS AMU


.