Vyhláška děkana č. 18/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2021/2022.

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních oborů a programů HAMU pro akad. rok 2021/2022 (směrné číslo)

Program Hudební umění:

studijní obor skladba - 4 uchazeči,

studijní obor dirigování - 3 uchazeči,

studijní obor zpěv - 9 uchazečů,

studijní obor operní režie - 1 uchazeč,

studijní obor cembalo - 2 uchazeči,

studijní obor klavír - 7 uchazečů,

studijní obor varhany - 2 uchazeči,

studijní obor harfa - 1 uchazeč,

studijní obor housle - 7 uchazečů,

studijní obor kontrabas - 2 uchazeči,

studijní obor kytara - 3 uchazeči,

studijní obor viola - 3 uchazeči,

studijní obor violoncello - 4 uchazeči,

studijní obor fagot - 3 uchazeči,

studijní obor flétna - 2 uchazeči,

studijní obor hoboj - 3 uchazeči,

studijní obor klarinet - 3 uchazeči,

studijní obor lesní roh - 3 uchazeči,

studijní obor pozoun - 2 uchazeči,

studijní obor trubka - 3 uchazeči,

studijní obor tuba - 1 uchazeč,

studijní obor bicí nástroje - 2 uchazeči,

studijní program jazzová hudba - 6 uchazečů,

studijní obor hudební režie - 2 uchazeči,

studijní obor zvuková tvorba - 4 uchazeči,

studijní obor hudební teorie - 3 uchazeči,

studijní obor hudební produkce – 7 uchazečů.


Program Taneční umění:

studijní obor choreografie - 3 uchazeči,

studijní obor pedagogika tance - 9 uchazečů,

studijní obor taneční věda - 3 uchazeči,

studijní obor nonverbální divadlo - 6 uchazečů.

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu


Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.


Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.


Čl. 7 Závěrečná ustanovení


Praha, 27. 10. 2020
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

 

 

Povinné přílohy k přihlášce do bakalářského studia akad. roku 2021/2022

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

Povinné přílohy:

 1. úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání - maturitní vysvědčení příp. potvrzení přihlášky studijním oddělením střední školy s předpokládaným termínem konání maturitní zkoušky
 2. doklad o zaplacení správního poplatku
 3. lékařské potvrzení o způsobilost ke studiu

Nepovinné přílohy:

 1. profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií
 2. programový list tj. přehled dosavadní činnosti včetně dosud nastudovaných významných skladeb nebo tvůrčích prací (neplatí pro obory Hudební produkce, Hudební teorie a Taneční věda)
 3. motivační dopis

 

Další povinné přílohy k přihlášce:

 1. obor Zpěv: předloží nejvíce 30 dní staré lékařské potvrzení foniatra
 2. Uchazeči - cizinci v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona o vysokých školách přiloží doklad o dosažení středního vzdělání v ČR (§ 49 odst. 4 písm. a) zákona o VŠ), případně úředně ověřený (vyžadujeme apostilu) a do češtiny přeložený doklad – úřední překlad - o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou (§ 49 odst. 4 písm. c) zákona o VŠ), případně obdobný doklad dle zákona o vysokých školách. Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky.
 3. Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti na úrovni B1 dle CEFR, mimo studijní obory Skladba a Hudební produkce. U studijních oborů Skladba a Hudební produkce je vyžadována úroveň B2 dle CEFR.
  Tento požadavek se netýká občanů Slovenska ani cizinců, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku z českého jazyka.
 4. Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce (lze i ve slovenštině).
 5. Přijímací zkoušky se konají v českém jazyce, administrativní úkony včetně úkonů v rámci správního řízení jsou prováděny v českém jazyce.

 

27. říjen 2020

.