Vyhláška děkana č. 17/2020 - pravidla pro studium v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech na HAMU dle Studijního a zkušebního řádu Akademie múzických umění v Praze

Článek I

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 1. Všechny podmínky přijímacích řízení na HAMU upravují jednotlivé vyhlášky děkana vydávané ke konkrétním přijímacím řízením do studijních oborů nebo studijních programů včetně jejich specializací. Vydání těchto vyhlášek podléhá předcházejícímu projednání a schválení Akademickým senátem HAMU.
 2. Magisterské studium je akreditováno jako dvouleté navazující na předchozí úspěšně ukončené bakalářské studium téhož studijního programu/oboru. Pokud z přihlášky uchazeče jednoznačně nevyplývá splnění požadavku téhož studijního programu/oboru, může děkan povolit na základě písemné žádosti zkušební komise příslušného studijního programu/oboru vykonání přijímacího řízení do magisterského studijního programu/oboru, a to v případě, že příbuznost ukončeného bakalářského studijního programu/oboru spočívá zejména ve shodě či podobnosti obsahového zaměření daného programu/oboru.
 3. Po oznámení o rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu má uchazeč právo nahlížet do spisu, a to vždy na základě předchozí domluvy termínu se studijním oddělením.

 

Článek II

PŘERUŠENÍ STUDIA

 1. Studium na HAMU je možné přerušit z vážných důvodů, kterými jsou například rodičovství, dlouhodobá nemoc, závažné umělecké důvody, apod. Přerušení studia musí být písemně zdůvodněno na předepsaném formuláři*.
 2. Studium je možné přerušit opakovaně, avšak nejdéle na dva roky během jednoho studijního cyklu (bakalářského, magisterského nebo doktorského studia). Do této doby se však nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno v souvislosti s rodičovstvím.
 3. K žádosti o přerušení studia se vyjadřuje pedagog povinného předmětu hlavního a vedoucí katedry, schvaluje ji studijní proděkan; na přerušení studia není právní nárok.
 4. Před opětovným zápisem ke studiu může být vyžadována zjišťovací zkouška z hlavního oboru před komisí příslušné katedry.
 5. Nedostavení se k novému zápisu v určeném termínu bez vysvětlení je považováno za zanechání studia a důvodem pro ukončení studia.
 6. UPOZORNĚNÍ: Podle § 54 zákona č. 111/98 Sb. po dobu přerušení studia dotyčný není studentem/studentkou vysoké školy.

 

 

Článek III

ROZLOŽENÍ ROČNÍKU

 1. Studium je možné rozložit ze závažných důvodů jednou v bakalářském programu a jednou v navazujícím magisterském programu.
 2. Rozložení ročníku (studijního plánu) do dvou akademických roků musí být písemně zdůvodněno na předepsaném formuláři*.
 3. K žádosti o rozložení ročníku se vyjadřuje pedagog povinného předmětu hlavního, garant studijního programu pak předkládá návrh, který schvaluje studijní proděkan; na rozložení nemá student právní nárok.
 4. Žádosti o rozložení ročníku přijímá studijní oddělení nejpozději do 15. října akademického roku, kterého se rozložení týká. Žádosti podané po tomto termínu budou posuzovány na základě řádně doložených vážných důvodů zdravotních, sociálních a rodinných či jiných zvlášť závažných důvodů zabraňujících ve splnění povinností.
 5. V průběhu rozloženého ročníku nesmí rozsah výuky předmětů hlavního oboru včetně klavírní spolupráce překročit akreditovanou hodinovou dotaci schválenou pro jeden akademický rok. 

 

 

Článek IV

PRŮBĚH STUDIA

 1. Studenti jsou povinni sledovat a kontrolovat plnění svých studijních povinností, řídit se svým studijním plánem a harmonogramem akademického roku, případné problémy řešit neodkladně s pedagogem povinného předmětu hlavního, vedoucím katedry nebo studijním oddělením, popřípadě s garantem studijního programu. Dále se řídí všemi dalšími vnitřními předpisy AMU a HAMU.
 2. Žádost o uznání absolvovaného předmětu se podává na příslušném formuláři*. U předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole se přikládá kopie dokladu o vykonání zkoušky (VŠ diplom a dodatek k diplomu nebo výpis absolvovaných předmětů potvrzené příslušným studijním odd.) a kopie sylabu předmětu. Uznat nelze splnění předmětu, od jehož splnění uplynulo více než 5 let. O uznání předmětu rozhoduje studijní proděkan.
 3. Lze přeložit nejvíce dva zapsané předměty do dalšího semestru, kdy bude předmět vyučován. Písemná žádost na příslušném formuláři* musí být podána nejpozději při zápisu do vyššího ročníku. Vyžaduje se souhlas pedagoga předmětu. Studijní proděkan nemusí přeložení předmětu povolit.
 4. Studenti při zápisu na počátku studia uzavírají na studijním oddělení fakulty s AMU Rámcovou licenční smlouvu na užití budoucích školních děl za obvyklých podmínek, která vytváří základ pro poskytování licenčních práv ke konkrétním školním dílům a školním výkonům včetně kvalifikačních prací tak, jak budou postupně vytvářeny a předávány AMU.
 5. Rámcová licenční smlouva dopředu určuje rozsah licenčních práv k Dílčím licencím k jednotlivým vytvořeným školním dílům a výkonům. Potvrzení o předání školního díla a výkonu v příloze smlouvy pak upravuje postup při předávání školních děl a výkonů.

 

Článek V

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

1) Bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky

 

O náhradní termín SZZ musí studenti písemně požádat na příslušném formuláři* nejpozději do 28. února roku absolutoria, týká-li se jejich žádost studijních důvodů, uměleckých důvodů souvisejících se studiem nebo osobních důvodů; ze zdravotních důvodů lze žádat kdykoli (nutno předložit lékařské potvrzení), vyjadřuje se pedagog povinného předmětu hlavního a vedoucí katedry. Schvaluje ji studijní proděkan.

Absolventské výkony v řádných termínech SZZ musí být realizovány do 30. dubna, v případě absolventských výkonů studentů katedry tance do 15. května. Současně s povolením náhradního termínu SZZ lze požádat, za podmínky zajištění prostoru k absolvování výkonu, i o náhradní termín absolventského výkonu.
 

2) Odevzdání bakalářských a diplomových prací

Bakalářské a diplomové práce v tištěné formě odevzdávají studenti se všemi předepsanými náležitostmi a v požadovaném počtu výtisků na sekretariátu příslušné katedry. Dále v příslušné části Studijního informačního systému AMU (KOS) nahrají a vyplní všechna povinná pole a uvedou do stavu „odevzdána“ jak písemnou práci, tak i absolventský výkon.

 

3) Přihlášení ke Státní závěrečné zkoušce

Před termínem konání SZZ se studenti přihlásí elektronicky v příslušné části Studijního informačního systému AMU (KOS) na vypsaný termín SZZ, nejméně však 5 pracovních dní před konáním SZZ. Nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZ musí být do systému KOS zapsána klasifikace všech předmětů dané studijním plánem studijního programu včetně splnění všech požadavků a získání potřebného počtu kreditů. Před přistoupením k bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušce odevzdají veškeré výpůjčky (jako např. hudební nástroje, knihy, noty, sportovní nářadí apod.) a vyrovnají závazky vůči HAMU.

 

Článek VI

ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY

1. Studenti interpretačních oborů jsou povinni absolvovat v bakalářském studijním programu minimálně dvě komisionální zkoušky z povinného předmětu hlavního:

2.  Studenti interpretačních oborů jsou povinni absolvovat v navazujícím magisterském studijním programu jednu komisionální zkoušku z povinného předmětu hlavního, a to v prvním roce studia.

 

Článek VII

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato vyhláška včetně přílohy nabývá účinnosti dnem vydání.
 2. Tato vyhláška ruší v plném znění vyhlášku děkana č. 8/2019 včetně jejího dodatku.
 3. Všechny formuláře* zmíněné v textu vyhlášky jsou dostupné buď na webových stránkách fakulty, viz https://www.hamu.cz/cs/studium/studijni-oddeleni/ nebo v tištěné podobě na studijním oddělení fakulty.

 

V Praze dne 27. 10. 2020

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU  

27. říjen 2020

Dokumenty:

Vyhláška děkana č. 17/2020 + příloha


.