Vyhláška děkana č.16/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do magisterského studia v českém jazyce na HAMU v Praze - program Hudební teorie: specializace Hudební teorie a Hudební vydavatelství

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze a v souvislosti s čl. 3 bodem 1 Výnosem rektora AMU č. 4/2020, vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Hudební teorie se dvěma specializacemi v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021.

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijního programu Hudební teorie pro akad. rok 2020/2021 (směrné číslo)

Program Hudební teorie:

specializace Hudební teorie – 2 uchazeči

specializace Hudební vydavatelství – 2 uchazeči                                                       

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

 

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.
 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

      O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.


Čl. 7 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 10. 9. 2020.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

 

Praha, 10. 9. 2020

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

 

 

Povinné přílohy k přihlášce do magisterského studia ak. roku 2020/2021

 

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

Povinné přílohy:

  1. profesní životopis vlastnoručně podepsaný
  2. 1x fotografie uchazeče
  3. úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání - maturitní vysvědčení příp. potvrzení přihlášky studijním oddělením střední školy s předpokládaným termínem konání maturitní zkoušky
  4. doklad o zaplacení správního poplatku
  5. lékařské potvrzení o způsobilost ke studiu

 

Další povinné přílohy k přihlášce:

  1. Uchazeči - cizinci v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona o vysokých školách přiloží doklad o dosažení středního vzdělání v ČR (§ 49 odst. 4 písm. a) zákona o VŠ), případně ověřený a do češtiny přeložený doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou (§ 49 odst. 4 písm. c) zákona o VŠ), případně obdobný doklad dle zákona o vysokých školách. Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky.
  2. Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu studijního programu akreditovaném v českém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti českého jazyka B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit vysvědčením/diplomem).
  3. Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

 

11. září 2020

.