Vyhláška děkana HAMU č. 13/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2021/2022.

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních oborů HAMU pro akad. rok 2021/2022 (směrné číslo)

Program Hudební umění:

studijní obor skladba - 4 uchazeči,
studijní obor dirigování - 3 uchazeči,
studijní obor zpěv - 9 uchazečů,
studijní obor operní režie - 1 uchazeč,
studijní obor cembalo - 2 uchazeči,
studijní obor klavír - 7 uchazečů,
studijní obor varhany - 2 uchazeči,
studijní obor harfa - 1 uchazeč,
studijní obor housle - 7 uchazečů,
studijní obor kontrabas - 2 uchazeči,
studijní obor kytara - 3 uchazeči,
studijní obor viola - 3 uchazeči,
studijní obor violoncello - 4 uchazeči,
studijní obor fagot - 3 uchazeči,
studijní obor flétna - 2 uchazeči,
studijní obor hoboj - 3 uchazeči,
studijní obor klarinet - 3 uchazeči,
studijní obor lesní roh - 3 uchazeči,
studijní obor pozoun - 2 uchazeči,
studijní obor trubka - 3 uchazeči,
studijní obor tuba - 1 uchazeč,
studijní obor bicí nástroje - 2 uchazeči,
studijní program jazzová hudba - 6 uchazečů,
studijní obor hudební režie - 2 uchazeči,
studijní obor zvuková tvorba - 4 uchazeči,
studijní obor hudební teorie - 3 uchazeči,
studijní obor hudební produkce – 7 uchazečů.

 

Program Taneční umění:

studijní obor choreografie - 3 uchazeči,
studijní obor pedagogika tance - 9 uchazečů,
studijní obor taneční věda - 3 uchazeči,
studijní obor nonverbální divadlo - 6 uchazečů.
 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 • Termín přijímacích zkoušek: 22. ledna – 29. ledna 2021
 • Uzávěrka přihlášek: 30. listopadu 2020
 • Správní poplatek: 878,- Kč, úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet HAMU č. 19 5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky.
 • Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami (viz příloha této vyhlášky) zašlete poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1 nebo ji lze osobně donést do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Otevírací doba viz: https://www.amu.cz/cs/vse- o-amu/organizacni-struktura-pracoviste/
 • Další informace viz.: https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
 • Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od 1. do 30. listopadu 2020.
 • Přihlášky zaslané nebo doručené po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.
 

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

 • Každá katedra a oddělení si stanovuje konkrétní termíny, ve kterých přijímací řízení bude probíhat. Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referentkami příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu.
 • V případě, že katedra vyžaduje pro uskutečnění 1. kola (zpravidla korespondenčního) další materiály, např. videozáznamy, partitury, nahrávky, elektronické záznamy, odkazy na internetové úložiště, event. nosiče CD/DVD (mimo přihlášku a povinné přílohy, viz příloha vyhlášky), je uchazeč povinen zaslat tyto materiály přímo na příslušnou katedru na odpovídající e-mailovou adresu. Nedodání požadovaných materiálů do termínu shodného s uzávěrkou pro podání přihlášek bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení, které bude tímto následně ukončeno.
 • Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení v jednotlivých oborech jsou zveřejněny, viz https://www.hamu.cz/cs/katedry-programy/

 

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

 • Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.
   

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 • O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.
   

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 • Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 24. června 2020.
 • Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

 

Praha, 29. června 2020
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

 

 

 

Povinné přílohy k přihlášce do bakalářského studia akad. roku 2021/2022

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

 

Povinné přílohy:

 1. úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání - maturitní vysvědčení příp. potvrzení přihlášky studijním oddělením střední školy s předpokládaným termínem konání maturitní zkoušky
 2. doklad o zaplacení správního poplatku
 3. lékařské potvrzení o způsobilost ke studiu

Nepovinné přílohy:

 1. profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií
 2. programový list tj. přehled dosavadní činnosti včetně dosud nastudovaných významných skladeb nebo tvůrčích prací (neplatí pro obory Hudební produkce, Hudební teorie a Taneční věda)
 3. motivační dopis

 

Další povinné přílohy k přihlášce:

 1. obor Zpěv: předloží nejvíce 30 dní staré lékařské potvrzení foniatra
 2. Uchazeči - cizinci v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona o vysokých školách přiloží doklad o dosažení středního vzdělání v ČR (§ 49 odst. 4 písm. a) zákona o VŠ), případně úředně ověřený (vyžadujeme apostilu) a do češtiny přeložený doklad – úřední překlad - o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou (§ 49 odst. 4 písm. c) zákona o VŠ), případně obdobný doklad dle zákona o vysokých školách. Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky.
 3. Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu studijního programu akreditovaném v českém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce ČR o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit vysvědčením/diplomem).
 4. Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce (lze i ve slovenštině).
 5. Přijímací zkoušky se konají v českém jazyce, administrativní úkony včetně úkonů v rámci správního řízení jsou prováděny v českém jazyce.

 

30. červen 2020

Dokumenty:

Bakalářské přijímací zkoušky na ak. rok 2021/2022


.