Vyhláška děkana č. 10/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/2021 na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento harmonogram stanovil děkan HAMU v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU v Praze a harmonogramem AMU pro akad. rok 2020/2021.

 

Zápis do 1. ročníku bakalářského studia ak. roku 2020/2021

7. – 9. 9. 2020

Zápis do 1. roč. magisterského studia ak. roku 2020/2021

21. – 23. 9. 2020

Zápis do 1. ročníku doktorského studia ak. roku 2020/2021

21. - 23. 9. 2020

Zápis studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia - všechny průběžné vyšší ročníky ak. roku 2020/2021

1. - 15. 10. 2020

ZIMNÍ SEMESTR

1. 10. 2020 – 12. 2. 2021

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů

do ZS 2020/2021 (informační systém KOS- 5 týdnů)

28. 9. – 25. 10. 2020*

VÝUKA (12 týdnů)

1. 10. 2020 – 23. 12. 2020

ZIMNÍ PRÁZDNINY - Vánoce

24. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů)

4. 1. – 12. 2. 2021

Opravné termíny zkoušek ZS 2019/2020

1. 2. – 12. 2. 2021

LETNÍ SEMESTR

15. 2. – 10. 9. 2021

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů

do LS 2020/2021 (informační systém KOS- 5 týdnů)

1. 2. – 7. 3. 2021*

VÝUKA (13 týdnů)

15. 2. – 16. 5. 2021**

Termín pro odevzdání bc/mg písemných prací

do 30. 4. 2021 (do 30. 6. pro SZZ v září 2021)

Termín pro odevzdání bc/mg absolventských výkonů

do 30. 4. 2021, KT do 15. 5. (do 30. 6. pro SZZ v září 2021)

Termín pro odevzdání disertačních prací

do 15. 4. 2021 (do 30. 6. pro SDZ v září 2021)

Termín pro odevzdání vyplněných formulářů „Zadání diplomové práce“ na příslušný sekretariát katedry

do 31. 5. 2021

Zkouškové období letního semestru (7 týdnů)

17. 5. – 30. 6. 2021

Opravné a náhradní termíny zkoušek vč. SZZ a SDZ

1. 9 – 10. 9. 2021

Zkoušky před kolegiem děkana (Sál Martinů)

STŘEDA 26. 5. 2021, 9 – 17 hod.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) bc a mgr (3 týdny)

31. 5. – 18. 6. 2021

(přesný den ve stanoveném termínu určí katedry)

Státní doktorská zkouška (SDZ)

nejdříve 15. 6. – 30. 6. 2021

(přesný den ve stanoveném termínu určí oborové rady)

LETNÍ PRÁZDNINY (9 týdnů)

1. 7. – 31. 8. 2021

ZÁPIS studentů do 1. roč. bakalářského studia
ak. r. 2021/2022

6. - 8. 9. 2021

ZÁPIS studentů 1. roč. magisterského studia a všechny průběžné vyšší roč. bakalářského a magisterského studia ak. roku 2021/2022

13. - 16. 9. 2021

ZÁPIS DO DOKTORSKÉHO studia 2021/2022

20. - 22. 9. 2021

Ukončení akademického roku 2020/2021

30. 9. 2021

 

 

 

 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI v akademickém roce 2020/2021

 

IMATRIKULACE 1. ročníků bc. studia 2020/2021

ČTVRTEK 1. 10. 2020, dopoledne, Sál Martinů

PROMOCE 2020 (bc + mg + dr)

PONDĚLÍ 23. 11. 2020 Sál Martinů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020

ÚTERÝ 10. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00; možná změna termínu na základě úpravy Harmonogramu AR  2020/2021 AMU

** přesný počet týdnů výuky v LS stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (jazyky, tělesná výchova) platí centrální harmonogram AMU

 

 

 

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

 

Praha, 26. 5. 2020
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU                                                             

26. květen 2020

.