Vyhláška děkana č. 8/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze – obor violoncello

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021.
 

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních oborů HAMU pro akad. rok 2020/2021 (směrné číslo)

Program Hudební umění:

studijní obor violoncello - 1 uchazeč

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 • Termín přijímacích zkoušek: 7. až 11. září 2020
 • Uzávěrka přihlášek: 31. července 2020
 • Správní poplatek: 818,- Kč, úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet HAMU č. 19 5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky.
 • Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami (viz příloha této vyhlášky) zašlete poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1 nebo ji lze osobně donést do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Otevírací doba viz: https://www.amu.cz/cs/vse- o-amu/organizacni-struktura-pracoviste/
 • Další informace viz.: https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
 • Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od 1. do 31. července 2020.
 • Přihlášky zaslané nebo doručené po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

 • Každá katedra a oddělení si stanovuje konkrétní termíny, ve kterých přijímací řízení bude probíhat. Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referentkami příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu.
 • Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení v jednotlivých oborech jsou zveřejněny, viz https://www.hamu.cz/cs/katedrv-oborv/

 

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

 • Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 • Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 25. 5. 2020.
 • Tato vyhláška v plné šíři ruší vyhlášku děkana č. 6/2020.
 • Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

 

Praha, 26. 5. 2020
prof. Ivan Klánský děkan HAMU

 

 

Povinné přílohy k přihlášce do bakalářského studia ak. roku 2020/2021

 

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

Povinné přílohy:

 1. profesní životopis vlastnoručně podepsaný
 2. 1x fotografie uchazeče
 3. úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání - maturitní vysvědčení příp. potvrzení přihlášky studijním oddělením střední školy s předpokládaným termínem konání maturitní zkoušky
 4. doklad o zaplacení správního poplatku
 5. lékařské potvrzení o způsobilost ke studiu

 

Další povinné přílohy k přihlášce:

 1. Uchazeči - cizinci v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona o vysokých školách přiloží doklad o dosažení středního vzdělání v ČR (§ 49 odst. 4 písm. a) zákona o VŠ), případně ověřený a do češtiny přeložený doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou (§ 49 odst. 4 písm. c) zákona o VŠ), případně obdobný doklad dle zákona o vysokých školách. Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky.
 1. Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu studijního programu akreditovaném v českém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti českého jazyka B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit vysvědčením/diplomem).
 1. Poskytnuté dokumenty se nevracejí.
26. květen 2020

.