Vyhláška děkana č. 7/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Hudební teorie se dvěma specializacemi v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021.

 

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijního programu Hudební teorie pro akad. rok 2020/2021 (směrné číslo)

Program Hudební teorie:

specializace Hudební teorie – 2 uchazeči

specializace Hudební vydavatelství – 2 uchazeči                                                       

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 • Termín přijímacích zkoušek: 7. až 11. září 2020
 • Uzávěrka přihlášek: 31. července 2020
 • Správní poplatek: 818,- Kč, úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet HAMU č. 19 5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky.
 • Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami (viz příloha této vyhlášky) zašlete poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1 nebo ji lze osobně donést do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Otevírací doba viz: https://www.amu.cz/cs/vse- o-amu/organizacni-struktura-pracoviste/
 • Další informace viz.: https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
  Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od 1. do 31. července 2020. Přihlášky zaslané nebo doručené po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

           

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

 • Katedra Hudební teorie stanoví konkrétní termín, ve kterých přijímací řízení bude probíhat. Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referentkou příslušné katedry na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu.
 • Magisterské studium je akreditováno jako dvouleté navazující na předchozí úspěšně ukončené bakalářské studium téhož studijního programu-oboru. Pokud z přihlášky uchazeče jednoznačně nevyplývá splnění požadavku téhož studijního programu - oboru, může děkan povolit na základě písemné žádosti zkušební komise příslušného studijního programu - oboru vykonání přijímacího řízení do magisterského studijního programu - oboru, a to v případě, že příbuznost ukončeného bakalářského studijního programu - oboru spočívá zejména ve shodě či podobnosti obsahového zaměření daného programu – oboru. Také viz dodatek č. 1 k vyhlášce děkana č. 8/2019.
 • Podmínkou pro přijetí ke studiu magisterského oboru je také úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a splnění podmínek přijímacího řízení. Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení v jednotlivých oborech jsou zveřejněny, viz https://www.hamu.cz/cs/katedrv-oborv/

 

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 • Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 25. 5. 2020.
 • Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

 

Praha, 26. 5. 2020
prof. Ivan Klánský děkan HAMU

26. květen 2020

.