Vyhláška děkana č. 15/2019 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém a anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu v českém a anglickém jazyce v akademickém roce 2020/2021.

 

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do doktorských studijních oborů HAMU pro akad. rok 2020/2021 (směrné číslo)

Obor Interpretace a teorie interpretace konkrétně v těchto specializacích:

specializace Bicí nástroje - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

specializace Klavír - 2 uchazeči v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

specializace Klarinet - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

specializace Trubka - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

specializace Violoncello - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

Obor Hudební produkce - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

Obor Hudební teorie - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

Obor Skladba a teorie skladby - 1 uchazeč v prezenční formě v Čj nebo v Aj,

Obor Zvuková tvorba - 1 uchazeč v prezenční nebo v kombinované formě v Čj,

Obor Choreografie a teorie choreografie - 1 uchazeč v prezenční formě v Čj,

Obor Taneční věda - 1 uchazeč v prezenční formě v Čj,

Obor Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla - 1 uchazeč v prezenční formě v Čj.

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

Termín přijímacích zkoušek: 15. 6. – 26. 6. 2020

Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2020

Správní poplatek: 818,- Kč, úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet AMU č. 19-5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky.

Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi přílohami (viz příloha této vyhlášky) zašlete poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1 nebo ji lze osobně donést do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Otevírací doba viz: https://www.amu.cz/cs/vse- o-amu/organizacni-struktura-pracoviste/

Další informace viz.: https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/

Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od 15. 4. do 15. 5. 2020

Přihlášky zaslané nebo doručené po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Každá oborová rada si stanovuje konkrétní termíny, ve kterých přijímací řízení bude probíhat. Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referentkami studijního oddělení HAMU na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském programu a získání akademického titulu.

Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení v jednotlivých oborech jsou zveřejněny, viz https://www.hamu.cz/cs/studium/doktorske-studium/studijni-programy/

 

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné oborové rady, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 17. 12. 2019.

Vyhláška nabývá platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

Vyhláška nabývá účinnosti 15. 1. 2020.

 

Praha, 18. 12. 2019

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

 

 

 

 

Povinné přílohy k přihlášce do doktorských studijních oborů, akademický rok 2020/2021

 

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

 

V případě studia:

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE PRO VŠECHNY UCHAZEČE:

 

 1. téma zamýšlené disertační práce včetně samotného projektu,
   
 2. profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií (mimo jiné lze uvést přehled o dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných prací nebo uměleckých výkonů, doklady o veřejném ohlasu tvorby),
   
 3. doklad vydaný odpovídající certifikovanou institucí o vykonání zkoušky ze dvou cizích jazyků, ne starší než 5 let, (z anglického jazyka na úrovni B2, z dalšího cizího světového jazyka na úrovni A2).
  V případě uchazeče – absolventa HAMU, který v předcházejícím navazujícím magisterském studiu zkoušky z jazyka na odpovídající úrovni úspěšně vykonal, studijní proděkan ve spolupráci se studijním oddělením fakulty tyto zkoušky, ne starší než 5 let, uzná, tzv. udělí dispenz.
  Pokud uchazeč nemůže prokázat, že v uplynulých 5 letech úspěšně vykonal zkoušky ze dvou cizích jazyků (podrobněji uvedeno viz výše), je povinen tyto zkoušky vykonat, např. je absolvovat, po domluvě se studijním oddělením HAMU, v Centru jazykové přípravy AMU.
   
 4. Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení vystavené studijním oddělením o studiu posledního ročníku vysoké školy a termínem magisterské SZZ v aktuálním akademickém roce (v kolonce na přihlášce).
  Po absolvování magisterského studia a získání magisterského diplomu, je třeba tento neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU.

  V souladu s ustanovením § 48 a 49 zákona o vysokých školách přiloží uchazeči – cizinci k přihlášce buď:
  - úředně ověřenou kopii magisterského diplomu včetně dodatku k diplomu vydaného v České republice nebo
  - úředně ověřenou a do češtiny přeloženou kopii magisterského diplomu včetně dodatku k diplomu vydaného v zahraniční s nostrifikační doložkou nebo
  - případně obdobný doklad.
  Tento požadavek se netýká občanů slovenské republiky.
   
 5. uchazeči - cizinci, kteří se hlásí ke studiu studijního programu akreditovaném v českém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti českého jazyka B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit vysvědčením/diplomem).
  Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí ke studiu studijního programu akreditovaném v anglickém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti anglického jazyka B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v angličtině.
   
 6. lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu pouze v českém nebo slovenském jazyce
   
 7. doklad o zaplacení správního poplatku

 

Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

Neúplné nebo po termínu uzávěrky doručené přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení (rozhoduje datum odeslání na poštovním razítku).

 

20. prosinec 2019

.