Vyhláška děkana č. 10/2019 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021.

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních oborů HAMU pro akad. rok 2020/2021 (směrné číslo)

Program Hudební umění:

studijní obor skladba – 3 uchazeči,

studijní obor dirigování - 3 uchazeči,

studijní obor zpěv - 6 uchazečů,

studijní obor operní režie – 1 uchazeč,

studijní obor cembalo - 1 uchazeč,

studijní obor klavír - 5 uchazečů,

studijní obor varhany – 1 uchazeč,

studijní obor harfa - 1 uchazeč,

studijní obor housle - 6 uchazečů,

studijní obor kontrabas - 2 uchazeči,

studijní obor kytara - 2 uchazeči,

studijní obor viola - 2 uchazeči,

studijní obor violoncello - 2 uchazeči,

studijní obor fagot - 2 uchazeč,

studijní obor flétna - 2 uchazeči,

studijní obor hoboj – 2 uchazeči,

studijní obor klarinet - 2 uchazeči,

studijní obor lesní roh - 2 uchazeči,

studijní obor pozoun - 2 uchazeči,

studijní obor trubka - 2 uchazeči,

studijní obor tuba - 1 uchazeč,

studijní obor bicí nástroje - 1 uchazeč,

studijní program Jazzová hudba - 5 uchazečů,

studijní obor hudební režie - 1 uchazeč,

studijní obor zvuková tvorba - 2 uchazeči,

*studijní program hudební teorie: specializace Hudební teorie – 2 uchazeči

                                                          specializace Hudební vydavatelství – 2 uchazeči

studijní obor hudební produkce - 8 uchazečů

studijní obor Komorní hra – 1 soubor

 

Program Taneční umění:

studijní obor choreografie - 3 uchazeči,

studijní obor pedagogika tance – 5 uchazečů,

studijní obor taneční věda – 2 uchazeči,

studijní obor nonverbální divadlo – 4 uchazeči.

 

* tento studijní program se dvěma specializacemi bude otevřen a odpovídající přijímací řízení bude vypsáno po získání příslušné akreditace

 

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 • Termín přijímacích zkoušek: 1. 6. – 12. 6. 2020
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2020
 • Správní poplatek: 818,- Kč, úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet AMU    č. 19-5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky.
 • Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami (viz příloha této vyhlášky) zašlete poštou na adresu:
  Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1 nebo ji lze osobně donést do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Otevírací doba viz: https://www.amu.cz/cs/vse- o-amu/organizacni-struktura-pracoviste/
 • Další informace viz.: https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/
 • Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od 1. 3. do 31. 3. 2020
 • Přihlášky zaslané nebo doručené po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

 • Každá katedra a oddělení si stanovuje konkrétní termíny, ve kterých přijímací řízení bude probíhat. Časový rámec těchto termínů stanovuje Harmonogram akademického roku 2019/2020. Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referentkami příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu.
 • Magisterské studium je akreditováno jako dvouleté navazující na předchozí úspěšně ukončené bakalářské studium téhož studijního programu-oboru. Pokud z přihlášky uchazeče jednoznačně nevyplývá splnění požadavku téhož studijního programu - oboru, může děkan povolit na základě písemné žádosti zkušební komise příslušného studijního programu - oboru vykonání přijímacího řízení do magisterského studijního programu - oboru, a to v případě, že příbuznost ukončeného bakalářského studijního programu - oboru spočívá zejména ve shodě či podobnosti obsahového zaměření daného programu – oboru. Také viz dodatek č. 1 k vyhlášce děkana č. 8/2019. Podmínkou pro přijetí ke studiu magisterského oboru je také úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a splnění podmínek přijímacího řízení.
 • Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení v jednotlivých oborech jsou zveřejněny, viz https://www.hamu.cz/cs/katedrv-oborv/

 

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 • Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 19. 11. 2019.
 • Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

 

Praha, 20. 11. 2019
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

 

Povinné přílohy k přihlášce do navazujícího magisterského studia ak. roku 2020/2021

 

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE PRO VŠECHNY UCHAZEČE:

 

POVINNÉ PŘÍLOHY PRO UCHAZEČE Z JINÝCH VYSOKÝCH ŠKOL NEŽ HAMU:

 

Cizinci: Úředně ověřené a do češtiny přeložené kopie bakalářského diplomu a dodatku k diplomu s nostrifikační doložkou. Dále cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti na úrovni B2 dle CEFR (netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku z českého jazyka). Dále cizinci, kteří se hlásí ke studiu v anglickém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti na úrovni B2 dle CEFR.

 

Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

 

30. listopad 2019

.