NOVÉ VEDENÍ FAKULTY OD 1. 2. 2022


V návaznosti na jmenování rektorky AMU prof. Ivana Klánského děkanem HAMU od 1. 2. 2022, proběhlo na jednání Akademického senátu HAMU dne 15. 12. 2021 kladné projednání jeho návrhu na rozdělení proděkanských referátů od 1. 2. 2022. 

Z toto vyplývá toto složení vedení HAMU od 1. 2. 2022:
Děkan - prof. Ivan Klánský
Tajemnice - Ing. Jolana Krotilová


Proděkan - prof. Leoš Čepický (Katedra strunných nástrojů, vedoucí)
- statutární zástupce děkana
- studijní záležitosti (bakalářské, magisterské i doktorské studium)
- umělecká činnost (např. habilitační a profesorská řízení)
- koncertní činnost (např. organizace AKS, festivaly atd.) 
- pedagogické záležitosti v případě interpretačních kateder a Oddělení klavírní spolupráce.

Proděkan - doc. Adam Halaš (Katedra nonverbálního divadla, vedoucí)
- styk s absolventy a veřejností (např. tzv. Alumnni a PR fakulty)
- zajištění kvality (např. také akreditace) 
- rozvoj, 
- projekty (vnitřní i vnější granty a projekty)
- pedagogické záležitosti v případě kateder Tanečního umění.

Proděkanka - doc. Sylva Stejskalová (Katedra zvukové tvorby, vedoucí)
- mezinárodní vztahy, 
- věda, výzkum a inovace, 
- pedagogické záležitosti v případě Katedry skladby, Katedry zvukové tvorby, Katedry hudební teorie, Katedry hudební produkce a Oddělení hudebně teoretických disciplín 
- ochrana lidské důstojnosti a rovné zacházení.

Pedagogickými záležitostmi se ve všech třech referátech rozumí výběrová řízení na obsazení pedagogických pozic a obsazení pozic vedoucích kateder.

25. leden 2022

.