Navazující magisterské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. 3. do 15. 4. 2023.

Přihlášku podejte elektronicky v systému a uhraďte poplatek nejpozději do 15.4. 2023. POVINNÉ PŘÍLOHY (viz Vyhláška děkana č. 16/2022 odkaz níže) zašlete poštou (rozhoduje poštovní razítko) do termínu uzávěrky přihlášek 15. 4. 2023.
Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky v systému a také e-mailem na vámi uvedenou adresu.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2023/2024: VSTOUPILY V PLATNOST NOVÉ VYHLÁŠKY DĚKANA Č. 16/2022 A Č. 17/2022

Vyhláška děkana č. 16/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia  v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Vyhláška děkana č. 17/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia  v anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze (Dean's Decree no.17/2022 - conditions and course of admission to the master's degree programme in the English language at the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague)

 

Poplatek za přihlášku 883,- Kč
poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet nebo kartou
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání příloh  Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
  nebo
lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1

Termíny přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia ak. roku 2023/ 2024

KATEDRA TERMÍNY JAZYK VÝUKY
TEACHING
ANGUAGE
Katedra skladby
Composition Department
2023 ČJ/EN
Katedra dirigování 2023 (uč. 2024, 2025) ČJ
Katedra zpěvu a operní režie zpěv 2022 (Galerie)
operní režie se neotevírá
ČJ
Katedra klávesových nástrojů

klavír 2023 (uč.1034)
varhany 2023 (Sál Martinů)
cembalo 2023 (uč. 096)

ČJ
Katedra strunných nástrojů
String Instruments Department
2023 ČJ/EN
Katedra dechových nástrojů 2023 ČJ
Katedra bicích nástrojů 2023 (uč. S28) ČJ
Katedra jazzového hudby 2023 (ATELIÉR) ČJ
Katedra hudební teorie 2023 (uč. 2057) ČJ
Katedra hudební produkce 2023 (uč. 2017) ČJ
Komorní hra 2023 ČJ
Katedra tance
Dance Department
pedagogika a choreografie 2023
taneční věda 
Dance Pedagogy 
ČJ/EN for Dance
Pedagogy 
Katedra nonverbálního divadla  2023 ČJ
Katedra zvukové tvorby 2023 ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - English

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • Přihlášky je možné vyplňovat pouze v období od 15. 3. do 15. 4. 2023. Přijetí přihlášky je potvrzeno automatickým e-mailem.
  • Přihlášky neuhrazené do termínu uzávěrky přihlášek nebudou zařazeny do přijímacího řízení (v případě bankovního převodu event. poštovní poukázku počítejte s časovou prodlevou).
  • Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 2023/2024 se konají v období od 5. 6. do 20. 6. 2023. Konkrétní termíny jsou průběžně upřesňovány příslušnými katedrami. 
  • Požadavky k přijímacím zkouškám naleznete u jednotlivých kateder (viz tabulka výše).
  • Pozvánky budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. PŘIJETÍ POZVÁNKY PROSÍM POTVRĎTE E-MAILEM.
  • Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce. 
  • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a pro svou orientaci i vytištěnou pozvánku.
  • Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!
  • O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise (dopisem do vlastních rukou).
  • Poskytnuté dokumenty se nevrací.

INFO

K přijímacím zkouškám hudebních interpretačních programů HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Kontakt

Kateřina Čepická

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.