Navazující magisterské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 31. března.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez POVINNÝCH PŘÍLOH viz odkaz výše nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.


Podmínky přijímacího řízení na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze v akademickém roce 2019/2020

Stupeň studia: magisterský

Termíny přijímacích zkoušek: 3. – 14. 6. 2019

Společné požadavky a podmínky:

- vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu, viz https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

- zaplatit stanovený správní poplatek ve výši 699,- Kč za každou přihlášku. Poplatek je nevratný.

Úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet HAMU č. 19 5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky.

Správní poplatek v EUR činí: 28 EUR (UPOZORNĚNÍ: částka 28 EUR je BEZ poplatku za bankovní převod)

 Pro platby ze zahraničí:

 SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX

 IBAN: CZ5301000000195373180297

 

- vytisknout, vlastnoručně podepsat a přiložit povinné přílohy, viz příloha č. 1 těchto podmínek.

- a dále buď zaslat přihlášku se všemi přílohami na poštovní adresu HAMU:

Hudební a taneční fakulta AMU

 Studijní oddělení

 Malostranské nám. 13

 118 01 Praha 1

 

nebo ji lze osobně dodat do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1, otevírací doba: pondělí - pátek od 10:00 do 13:00 hod. (o svátcích zavřeno)

Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška“ je otevřena od 1. do 31. března 2019.

Poslední termín pro podání přihlášky je 31. března 2019.

Neúplné přihlášky nebo bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám jsou zasílány elektronickou poštou 14 dní předem.

Stanovená kvóta pro akademický rok 2019/2020:

Hudební umění: 55

Taneční umění: 10

Podrobněji viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/

Samotné přijímací řízení se skládá nejprve ze složení talentové zkoušky. Každá katedra a oddělení si stanovují termíny, ve kterých talentové zkoušky budou probíhat. Uchazeči o studium jsou písemně informováni o konkrétním datu, kdy jejich talentová zkouška bude probíhat. U některých oborů může být přijímací zkouška vícekolová, podrobnosti specifikovány na webových stránkách jednotlivých kateder a oddělení.

Podmínky přijímacího řízení na jednotlivých katedrách a oddělení HAMU jsou uvedeny příloha č. 2 Podmínky přijímacího řízení na Hudební a taneční fakultě AMU-Mgr - jednotlivé katedry / DOCX . a také na https://www.hamu.cz/cs/katedry-obory/

Podmínkou pro přijetí do magisterského studia je úspěšné absolutorium bakalářského studia v témže nebo velmi příbuzném oboru. Na obor Komorní hra se mohou hlásit absolventi bakalářského studia v instrumentálním oboru.

V případě sporného výkladu příbuznosti oborů má děkan právo rozhodnutí (více viz vyhláška děkana č. 2/2018, Čl. I, bod 5, viz https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/579/

INFO

Požadavky k talentovým zkouškám naleznete u jednotlivých kateder.


Termíny přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia ak. roku 2019/ 2020

Katedra skladby 13. 6. 2019
Katedra dirigování 12. 6. 2019 od 11 hod.
Katedra zpěvu a operní režie 10.6.2019
Katedra klávesových nástrojů 11. 6. 2019 - klavír od 9 hod.;  13. 6. 2019 - cembalo a varhany od 10 hod.
Katedra strunných nástrojů 10. 6. 2019
Katedra dechových nástrojů 10. 6. 2019 - klarinet; 11. 6. 2019 - ostatní
Katedra bicích nástrojů 11. 6. 2019
Katedra hudební teorie 5. 6. 2019 od 15.30 hod.
Katedra hudební produkce NEOTVÍRÁ SE
Komorní hra 7.6. 2019 od 17:30 hod.
Katedra tance 5. 6.2019 - choreografie; 11.6. 2019 - taneční věda; 13.6.2019 - pedagogika tance
Katedra nonverbálního divadla 6. 6. 2019
Katedra zvukové tvorby 3. 6. 2019  - zvuková tvorba; 5. 6. 2019 - hudební režie
Katedra jazzového hudby Termín bude zveřejněn až po udělení nové akreditace.
Předpokládaný termín konání přijímacího řízení je červen 2019,
respektive září 2019. Pokud bude udělena akreditace tak, jak byla podána,
bude možné se přihlásit ke studiu jazzové interpretace, tedy
na všechny obory- nástroje, které jsou součástí jazzové interpretace.
Bude vypsán nový termín přihlášek do studia.

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 2019/2020 se konají v období od 3. 6. do 14. 6. 2019. Termíny jsou průběžně upřesňovány příslušnými katedrami. 

Pozvánky s dalšími informacemi  budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce.

K prezenci na studijním oddělení (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.

Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

Přijímací talentová praktická zkouška

prezentace výrazně talentových a technických dispozic (např. hra na nástroj, pěvecký výkon, předvedení skladeb, znalost tanečních technik, znalost techniky mimu na vyspělé úrovni a další předpoklady studia zvoleného oboru). Přijímací zkoušky se konají obvykle v první polovině června a jsou soustředěny na praktickou talentovou zkoušku; minimální počet bodů pro navržení ke přijetí ke studiu je 19, 01 bodů z 25 možných bodů. U některých oborů může být přijímací talentová praktická  zkouška vícekolová, součástí může také být písemný test, ústní pohovor či zkouška z teorie nebo cizího jazyka, podrobnosti naleznete u jednotlivých kateder.

 

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Kontakt

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku