Koncepce bakalářského studia

Bakalářské studium je tříleté, v prezenční formě studia. Studium je zakončené státní závěrečnou zkouškou.

Studium uměleckých oborů je zaměřeno na dokonalé profesionální zvládnutí oboru a jeho technické stránky, i na vysokoškolské základy vědních disciplín historických, hudebně-teoretických, estetických a všeobecně kulturně vzdělávacích, předepsaných studijními plány. Absolventu studia je udělen akademický titul  bakalář umění (ve zkratce  BcA.) uváděný před jménem.


.