Bakalářské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu 2022

Přihlášku podejte elektronicky v systému a uhraďte poplatek nejpozději do 30. 11. 2022. POVINNÉ PŘÍLOHY (viz Vyhláška děkana č.  odkaz níže)  zašlete poštou (rozhoduje poštovní razítko) do termínu uzávěrky přihlášek 30. 11. 2022. Přijetí přihlášky je potvrzeno
elektronicky v systému a také e-mailem na vámi uvedenou adresu.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2023/2024: zveřejněna Vyhláška děkana č. 12/2022


Vyhláška děkana č. 12/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Příloha - podmínky pro jednotlivé programy

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia ak. roku 2023/2024 - TALENTOVÁ ČÁST

Prezentace výrazně talentových a technických dispozic (např. hra na nástroj, pěvecký výkon, předvedení skladeb, znalost tanečních technik, znalost techniky mimu na vyspělé úrovni a další předpoklady studia zvoleného oboru). 

Požadavky, průběh a způsob hodnocení jsou popsány u jednotlivých kateder v následující tabulce (proklikem na název katedry). U některých specializací/programů může být přijímací zkouška vícekolová, podrobnosti naleznete u příslušných kateder. 

KATEDRA TERMÍNY JAZYK VÝUKY
TEACHING
LANGUAGE
Katedra skladby                                    ČJ
Katedra dirigování                                 ČJ
Katedra zpěvu a operní režie            
Operní režie se neotevírá 
ČJ
Katedra klávesových nástrojů              ČJ
Katedra strunných nástrojů                  ČJ
Katedra dechových nástrojů                 ČJ
Katedra bicích nástrojů                         ČJ
Katedra jazzové hudby                         ČJ
Katedra zvukové tvorby                         ČJ
Katedra hudební teorie                           ČJ
Katedra hudební produkce                   ČJ
Katedra tance prezenční 
kombinované
ČJ
Katedra nonverbálního divadla   ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - anglický jazyk, English

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a zašlou povinné přílohy v listinné poštou přes podatelnu AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Uzávěrka pro podání přihlášek a zaslání povinných i nepovinných příloh je 30. listopadu 2022 (při zaslání poštou rozhoduje podací razítko).

Poplatek za přihlášku 883,- Kč; poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet nebo kartou
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání příloh  

Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
nebo
lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1
nebo 
zaslat v elektronické podobě jejich připojením přímo k elektronické přihlášce

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu 2022.
  • Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce. Termín a čas konání teoretického testu viz níže bude uveden v pozvánce, obvykle jeden den před konáním talentové části přijímací zkoušky.
  • Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2023/2024 se konají v období od 20. ledna do 27. ledna 2023. Přesný den a čas  průběžně upřesňují příslušné katedry. 
  • Požadavky k přijímacím zkouškám naleznete u jednotlivých kateder (viz tabulka výše).
  • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.
  • O postupu či nepostupu mezi jednotlivými koly včetně sledování stavu je rozhodnutí o přijetí/nepřijetí po přijímacích zkouškách lze na adrese https://prihlaska.amu.cz . NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise (dopisem do vlastních rukou).
  • Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Přijímací zkouška z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů 

Studijní programy: skladba, dirigování, zpěv a operní režie, klávesové, strunné, dechové, bicí nástroje, jazzová hudba, zvuková tvorba a hudební režie, hudební teorie
(netýká se uchazečů o studium programu Hudební produkce)

Uchazeči vykonají  v termínech od 20. 1. do 26. 1. 2023 zkoušku z dějin hudby a z hudebně-teoretických předmětů formou on-line testu v učebně HAMU. Učebnu č. H2024 naleznete v 2. patře Hartigovského paláce, Malostranské nám. č. 12. Uchazečům bude zaslán termín konání e-mailem (obvykle se koná den před talentovými zkouškami).

Okruhy a doporučenou literaturu pro program Hudební umění naleznete níže, pro program Jazzová hudba naleznete na stránce Katedry jazzové hudby

PRO ON-LINE TEST SI PŘIPRAVTE ČÍSLO SVÉ PŘIHLÁŠKY.

Studijní program Taneční umění

Uchazeči se podrobují písemné zkoušce ze všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin oboru a z dějin hudby a hudební teorie formou písemného testu. Požadavky a bližší informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách kateder. 

Kontakty

Kateřina Čepická

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.