Bakalářské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu 2022

V případě potíží nebo nejasností se obraťte na studijní oddělení
e-mail: studijni@hamu.cz  nebo tel.: 234 244 122;  234 244 129.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2023/2024: ukončen sběr přihlášek, uchazečům bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení e-mailem


Vyhláška děkana č. 12/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia ak. roku 2023/2024 - TALENTOVÁ ČÁST

Prezentace výrazně talentových a technických dispozic (např. hra na nástroj, pěvecký výkon, předvedení skladeb, znalost tanečních technik, znalost techniky mimu na vyspělé úrovni a další předpoklady studia zvoleného oboru). 

Požadavky, průběh a způsob hodnocení přijímací zkoušky pro jednotlivé programy/specilizace jsou popsány
u příslušných kateder v následující tabulce
(zobrazí se proklikem na název katedry). U některých specializací/programů může být přijímací zkouška vícekolová, jednotlivá kola jsou vyřazovací. 

KATEDRA TERMÍNY JAZYK VÝUKY
TEACHING
LANGUAGE
Katedra skladby                                  st 25. 1. a čt 26. 1. 2023 - uč.č. 2020 ČJ
Katedra dirigování                               út 24. 1. 2023 - uč. č. 2024+2025 ČJ
Katedra zpěvu a operní režie             čt 26. 1. a pá 27. 1. 2023 - Galerie
Operní režie se neotevírá 
ČJ
Katedra klávesových nástrojů            út 24. 1. cembalo- uč.č. 096, varhany - Sál Martinů
st 25. 1. 2023 klavír - uč.č. 1034
ČJ
Katedra strunných nástrojů                út 24. 1. 2023 harfa, kytara - uč.č. 2027
viola, violoncello, kontrabas - Sál Martinů
st 25. 1. 2023 housle - Sál Martinů
ČJ
Katedra dechových nástrojů               po 23. 1.+út 24.1. 2023 dřeva - Galerie
st 25. 1. 2023 žestě - Galerie
ČJ
Katedra bicích nástrojů                       út 24. 1. 2023 - uč.č. S28 ČJ
Katedra jazzové hudby                       út 24. 1. 2023 - Ateliér ČJ
Katedra zvukové tvorby po 23. 1. + út 24. 1. 2023 ČJ
Katedra hudební teorie                         st 25. 1. 2023 - uč. č. 2057 ČJ
Katedra hudební produkce                 po 23. 1. 2023 - uč. č. 2017 ČJ

Katedra tance

choreografie - 23.1. (2. kolo), 24.1. (3. kolo)
taneční věda - 24. 1. 2023
pedagogika - prezenční studium 25.1. (1. a 2. kolo),
26.1. (2. kolo)
pedagogika - kombinované studium 26. 1. 

ČJ

Katedra nonverbálního divadla st 25. 1. - pá 27. 1. 2023 ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - anglický jazyk, English
Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2023/2024 se konají v období od 20. ledna do 27. ledna 2023.
Přesný den a čas  průběžně upřesňují příslušné katedry. 

Obecné informace k přijímacímu řízení

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a uhradí poplatek, dále zašlou povinné přílohy v listinné podobě poštou či osobně doručí přes podatelnu AMU, adresa viz tabulka níže. O evidenci přihlášky po zaplacení budete vyrozumněni systémovou zprávou na vámi uvedený e-mail v přihlášce. 
Uzávěrka pro podání přihlášek elektronickou formou včetně uhrazení poplatku a pro zaslání povinných i nepovinných příloh poštou je 30. listopadu 2022 (při zaslání povinných příloh poštou rozhoduje podací razítko pošty).

Poplatek za přihlášku 883,- Kč; poplatek za přijímací řízení je nevratný
Platba preferujeme platbu kartou lze i bankovním převodem
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet nebo kartou
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání
příloh 
 

Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
nebo
lze osobně donést do podatelny AMU,
Malostranské nám. 259/12, Praha 1
 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu 2022. Přijetí přihlášky je potvrzeno automatickým e-mailem.
  • Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2023/2024 se konají v období od 20. ledna do 27. ledna 2023. Přesný den a čas  průběžně upřesňují příslušné katedry. 
  • Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou uchazečem v přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li v pozvánce uvedeno jinak. Termín a čas konání teoretického testu bude uveden v pozvánce, obvykle jeden den před konáním talentové části přijímací zkoušky. Přijetí pozvánky potvrďte prosím e-mailem.
  • Studijní oddělení i katedry komunikují s uchazeči převážně e-mailem či prostřednictvím webové přihlášky.
  • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) se dostavte před začátkem přijímací zkoušky v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou, s sebou občanský průkaz/pas.
  • O postupu či nepostupu mezi jednotlivými koly v průběhu přijímací zkoušky včetně sledování stavu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí po přijímacích zkouškách lze na adrese https://prihlaska.amu.cz . NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!
  • O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od ověření podmínek (dopisem do vlastních rukou).
  • Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

INFO

K přijímacím zkouškám hudebních interpretačních programů HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Přijímací zkouška z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů 

Studijní programy: skladba, dirigování, zpěv a operní režie, klávesové nástroje, strunné nástroje, dechové nástroje, bicí nástroje, jazzová hudba, zvuková tvorba a hudební režie, hudební teorie
(netýká se uchazečů o studium programu Hudební produkce)

Uchazeči vykonají  v termínech od 20. 1. do 26. 1. 2023 zkoušku z dějin hudby a z hudebně-teoretických předmětů formou elektronického testu v učebně HAMU. Učebnu č. H2024 naleznete v 2. patře Hartigovského paláce, Malostranské nám. č. 12. Uchazečům bude zaslán termín konání e-mailem (obvykle se koná den před talentovými zkouškami).

Okruhy a doporučenou literaturu pro naleznete níže, pro program Jazzová hudba naleznete na stránce Katedry jazzové hudby

PRO ON-LINE TEST SI PŘIPRAVTE ČÍSLO SVÉ PŘIHLÁŠKY.

Studijní programy: pedagogika tance, choreografie, taneční věda, nonverbální divadlo

Uchazeči se podrobí písemné zkoušce ze všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin oboru a z dějin hudby a hudební teorie formou písemného testu. Požadavky a bližší informace k přijímací zkoušce naleznete na stránkách kateder. 

Kontakty

Kateřina Čepická

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.