Bakalářské studium

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2021/2022:
 

Přijímací zkoušky proběhnou v termínu od pátku 5. 2. do úterý 16. 2. 2021 takto:

 • od pátku 5. 2. začnou probíhat elektronické testy z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín
 • od pondělí 8. 2. začnou probíhat na jednotlivých katedrách talentové zkoušky
 • v úterý 16. 2. budu probíhat talentové zkoušky ve studijních oborech Varhany a Cembalo

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů, která budou probíhat od 8.2.2021, budou organizována tak, aby splňovala přísná hygienická nařízení. Uchazeči a jejich hosté (míněno klavírní doprovazeči, či jiné osoby, které participují na předváděných talentových výkonech uchazeče) budou odevzdávat čestná prohlášení o bezinfekčnosti, bude jim na vrátnici změřena teplota. Před jednotlivými prostory, kde budou probíhat přijímací zkoušky budou dezinfekční prostředky. Během celého pobytu je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména zakrytí dýchacích cest. 

Konkrétní termíny talentových zkoušek na jednotlivých katedrách naleznete v tabulce níže.

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia ak. roku 2021/ 2022- TALENTOVÁ ČÁST

KATEDRA TERMÍNY JAZYK VÝUKY
TEACHING LANGUAGE
Katedra skladby                                  11. 2. 2021 ČJ/EN
Katedra dirigování                               9. 2. 2021 ČJ/EN
Katedra zpěvu a operní režie             10.-11. 2. 2021 ČJ
Katedra klávesových nástrojů            klavír 9.2. 2021
cembalo, varhany 16.2.
ČJ
Katedra strunných nástrojů                9.-11.2. 2021   ČJ
Katedra dechových nástrojů               8.-9. 2021 ČJ
Katedra bicích nástrojů                       11. 2. 2021 ČJ
Katedra jazzové hudby                       12. 2. 2021 ČJ
Katedra zvukové tvorby                        8.-9. 2. 2021 ČJ
Katedra hudební teorie                         10. 2. 2021 ČJ/EN
Katedra hudební produkce                 8. 2. 2021 ČJ
Katedra tance choreografie 8.-9.2. 
taneční věda 9.2.
pedagogika tance 10.-11.2. 
ČJ/EN    
Katedra nonverbálního divadla 10. - 12.2.2021 ČJ/EN

 

Vyhláška děkana č. 18/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Informace: Z důvodu technických komplikací došlo dne 30. 11. 2020 k výpadku celého webu HAMU a tím znemožnění podávání přihlášek do bakalářského studia na HAMU. Proto byl termín pro podání přihlášek prodloužen do pátku 4. 12. 2020 včetně. Tím se také do stejného data posunul termín pro zaslání přihlášek včetně příloh v listinné podobě. 

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami zašlou poštou na adresu Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1 nebo ji lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. 

Povinné přílohy k přihlášce – bakalářské studium 

Lékařské potvrzení o schopnosti studia na HAMU

 

Poplatek za přihlášku 878,- Kč; 36 EUR (NOTE: this figure EXCLUDES the bank transfer fee) 
poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání tištěné přihlášky Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
  nebo
ji lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu 2020.
 • Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu uzávěrky přihlášek (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.
 • Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce. Termín a čas konání teoretického testu bude uveden v pozvánce, obvykle jeden den před konáním talentové části přijímací zkoušky.
 • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.
 • Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí.
 • O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.
  Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Prezentace výrazně talentových a technických dispozic (např. hra na nástroj, pěvecký výkon, předvedení skladeb, znalost tanečních technik, znalost techniky mimu na vyspělé úrovni a další předpoklady studia zvoleného oboru). 

Požadavky, průběh a způsob hodnocení jsou popsány u jednotlivých oborů/ programů v následující tabulce. U některých oborů/programů může být přijímací zkouška vícekolová, podrobnosti naleznete u příslušných kateder. 

Přijímací zkouška z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů 

Studijní program Hudební umění a Jazzová hudba
(netýká se uchazečů o studium oboru/specializace Hudební produkce)

Uchazeči vykonají  v termínech od 5. února do 15. února 2021 zkoušku z dějin hudby a z hudebně-teoretických předmětů formou on-line testu v učebně HAMU. Učebnu č. H2024 naleznete v 2. patře Hartigovského paláce, Malostranské nám. č. 12. Uchazečům bude zaslán termín konání e-mailem (obvykle se koná den před talentovými zkouškami).

Okruhy a doporučenou literaturu pro program Hudební umění naleznete níže, pro program Jazzová hudba naleznete na stránce Katedry jazzové hudby

PRO ON-LINE TEST SI PŘIPRAVTE ČÍSLO SVÉ PŘIHLÁŠKY.

Studijní program Taneční umění

Uchazeči se podrobují písemné zkoušce ze všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin oboru a z dějin hudby a hudební teorie formou písemného testu. Požadavky a bližší informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách kateder. 

Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku