Bakalářské studium

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2021/2022:

Vyhláška děkana č. 13/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami zašlou poštou na adresu Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1 nebo ji lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1.

Povinné přílohy k přihlášce – bakalářské studium 

Lékařské potvrzení o schopnosti studia na HAMU

 

Poplatek za přihlášku 878,- Kč
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání tištěné přihlášky Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
  nebo
ji lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu 2020.
  • Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu uzávěrky přihlášek (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.
  • Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce. Termín a čas konání teoretického testu bude uveden v pozvánce, obvykle jeden den před konáním talentové části přijímací zkoušky.
  • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.
  • Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí.
  • O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.
    Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

 

Přijímací zkoušky do bakalářského studia ak. r. 2021/2022 se konají v období od 22. ledna do 29. ledna 2021. Přesné termíny jsou průběžně upřesňovány příslušnými katedrami.  

 

Přijímací talentová praktická zkouška

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Prezentace výrazně talentových a technických dispozic (např. hra na nástroj, pěvecký výkon, předvedení skladeb, znalost tanečních technik, znalost techniky mimu na vyspělé úrovni a další předpoklady studia zvoleného oboru). 

Požadavky, průběh a způsob hodnocení jsou popsány u jednotlivých oborů/ programů v následující tabulce. U některých oborů/programů může být přijímací zkouška vícekolová, podrobnosti naleznete u příslušných kateder. 

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia ak. roku 2021/ 2022- TALENTOVÁ ČÁST

KATEDRA TERMÍNY JAZYK VÝUKY
TEACHING LANGUAGE
Katedra skladby                                    ČJ/EN
Katedra dirigování                                 ČJ/EN
Katedra zpěvu a operní režie               ČJ
Katedra klávesových nástrojů              ČJ
Katedra strunných nástrojů                            ČJ
Katedra dechových nástrojů                 ČJ
Katedra bicích nástrojů                         ČJ
Katedra jazzové hudby                         ČJ
Katedra zvukové tvorby                         ČJ
Katedra hudební teorie                           ČJ/EN
Katedra hudební produkce                   ČJ
Katedra tance   ČJ/EN    
Katedra nonverbálního divadla   ČJ/EN

 

Přijímací zkouška z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů 

Studijní program Hudební umění a Jazzová hudba
(netýká se uchazečů o studium oborů Hudební teorie a Hudební produkce)

Uchazeči vykonají v  termínech od 22. ledna do 29. ledna 2021 zkoušku z dějin hudby a z hudebně-teoretických předmětů formou on-line testu v Počítačovém centru AMU. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

Počítačové centrum AMU naleznete v 1. patře Hartigovského paláce, Malostranské nám. č. 12. Poslední uchazeč se dostaví min. 30 min. před koncem provozní doby PC centra.

PRO ON-LINE TEST SI PŘIPRAVTE ČÍSLO SVÉ PŘIHLÁŠKY.

Studijní program Taneční umění

Uchazeči se podrobují písemné zkoušce ze všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin oboru a z dějin hudby a hudební teorie formou písemného testu. Požadavky a bližší informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách kateder. 

Okruhy a doporučená literatura k teoretickým přijímacích zkouškám

Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku, Dohody - provoz-THP

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku