Katedra dechových nástrojů-program klarinet pořádá v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v programu celoživotního vzdělávání pořádá kurz akreditovaný pod číslem MSMT- 6240/2020-2-197 (ze dne 29.4.2022) o udělení akreditace na základě §25 a §27 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Nový kurz bude probíhat 24.6. až 26.6.2022 na zámku v Žirovnici.

Tento kurz umožní zájemcům osvojit si a prohloubit základní i vyspělou techniku hry včetně výrazových a dalších prostředků interpretačních dovedností hry na klarinet.  

Program kurzu
Obsah kurzu
Přihláška

čtvrtek 23.6. 2022 příjezd

pátek 24.6. 2022
9.00 - 12.30 výuka
14.00 - 17.30 výuka
14.00 -16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce
Název přednášky: Jak začít s učením hry na klarinet, názory na klarinetový nátisk-tvoření tónu
Přednášející prof. Vlastimil Mareš
19.00 - koncert hrají lektoři kurzu

sobota 25.6. 2022
9.00 - 12.30 výuka
14.00 - 17.30 výuka
14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce
Název přednášky: Jak upravovat klarinetové plátky-praktická i teoretická výuka. Přednášející prof. Jiří Hlaváč
19.00 - koncert hrají studenti a pedagogové ZUŠ či konzervatoří

neděle 26.6. 2022
9.00 - 12.30 výuka
14.00 - 17.30 výuka
14.00-16.30 teoretická přednáška pro pedagogy ZUŠ či konzervatoří a ostatní zájemce
Název přednášky: Jak přistupovat k interpretaci jednotlivých stylových období z pohledu žáka ZUŠ, konzervatoře i profesionálního interpreta.
Přednášející MgA. Anna Paulová.
19.00 - koncert hrají lektoři, studenti a pedagogové ZUŠ či konzervatoří

pondělí 27.6. odjezd
 

Název vzdělávacího programu:
Metodické semináře pro pedagogy ZUŠ a konzervatoří v oboru klarinet

Obsah
Účastníkem metodických seminářů může být pedagog ZUŠ nebo konzervatoře 
Během kurzu projde třemi rovinami dalšího vzdělávání, v nichž bude rozebírána jeho výuka na konkrétním modelu žáka, popřípadě přímo jeho žáka. Na závěr kurzu obdrží účastník "Osvědčení o absolvování kurzu" s číslem jednacím a podpisy garanta kurzu a děkana HAMU v Praze

Individuální výuka
Zde získá další pohled na přístup ke studentovi nejenom po stránce nástrojové, ale i vztahové. Bude hodnocen a konfrontován názor pedagoga na tvorbu tónu, na zdokonalování technických možností i na estetický přístup k jednotlivým interpretovaným skladbám.
Účastník kurzu bude mít u každého lektora jednu hodinu
Hodinová dotace: 3 hodiny

Společné semináře
Účastníci budou vzděláváni v seminářích na odborná témata, které povedou významné osobnosti v oboru klarinet. Zde budou teoreticky vyučováni např. v oblasti základů nátiskových dispozic, vnímání barvy tónu, rozpoznávání individuálních předpokladů studenta, ale i např. tématem bude správná interpretace děl jednotlivých skladebných období.
Každý lektor povede jeden dvouhodinový seminář.
Hodinová dotace 6 hodin.

Praktická vystoupení a jejich rozbor
Třetí rovinou je možnost reálné účasti na dramaturgii koncertů, tedy možnost zahrát na koncertu před publikem, nebo poslechem koncertů konfrontovat poznatky získané ve výuce. Po každém koncertu proběhne seminář na praktické dotazy souvisejícími s koncertem, jeho vyzněním, posunem žáků či pedagogů po interpretační stránce apod.
Všichni lektoři budou účastni na všech praktických výstupech i následných rozborů jednotlivých výkonů.
Hodinová dotace 6 hodin.
Celkem účastník semináře získá 15 hodin.
Souběžně s tímto kurzem bude probíhat masterclass pro cca 15 studentů, žáků ZUŠ či konzervatoří, kteří se stanou modely pro pedagogy-účastníky metodického semináře. Budou názorně ukazovány metodiky nového či dalšího pohledu na výuku v oboru.

Forma: prezenční

Vzdělávací cíl:
Účastník metodických seminářů pozná další přístupy ke vzdělávání v oboru klarinet. Většinou má středoškolské vzdělání, popř. vyšší odborné vzdělání poskytované na konzervatořích. Od lektorů, kteří patří v oboru klarinet ke špičce jak pedagogické, tak interpretační, včetně současné doktorandky HAMU, laureátky mnoha mezinárodních soutěží a významné sólistky hry na klarinet získá nové informace, které mu pomohou lépe pedagogicky působit na žáky, popř. prokonzultuje a prakticky ověří své názory i formu své výuky. Během tří dnů bude mít možnost individuální hodinové výuky s každým ze tří lektorů. Z této diskuse vzejde posun či nová variace jeho pedagogické činnosti. Ve třech společných seminářích vedených různými lektory se dozví, jak správně nebo jak i jinak lze přistupovat k jednotlivým stránkám výuky na nástroj. A v neposlední řadě si prakticky při svém interpretačním výstupu, popř. svého žáka ověří nově získané informace či potvrdí svá stanoviska v následném rozboru s lektory i s ostatními účastníky.
 

Hodinová dotace:
Hodinová dotace je 15 hodin.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:
Kurz je určen v ideální podobě pro 15 pedagogů ZUŠ či konzervatoří.

Místo konání:
Místo konání - prostředí zámku v Žirovnici, sídlo ZUŠ.

Cena kurzu DVPP:  3000 Kč


.