Komorní hra

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/2023.

Cíle studia

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované hudební umělce s vysokým stupněm dovedností v oblasti interpretace komorní literatury v souborech, jakými jsou klavírní trio, smyčcové kvarteto, dechové kvinteto nebo jiný komorní soubor s dostatkem originální literatury. Studium v magisterském programu Komorní hra je zaměřeno na uplatnění a rozvíjení dovedností studenta, získaných v předchozích stupních studia hry na nástroj. Ke studiu programu Komorní hra se také mohou přihlásit jednotliví členové souborů, které již existují a vykonávají respektovanou uměleckou činnost. Magisterským studiem získají jedinečnou možnost tvůrčím způsobem rozvíjet svou stávající souborovou kvalitu a konfrontovat ji se zkušenostmi předních českých komorních interpretů, kteří na HAMU vyučují.
Studium je zaměřeno, prostřednictvím vlastní interpretace komorní hudby, na zvládnutí širokého okruhu repertoáru nejvyšší možné přednesové náročnosti, rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta, kolektivního cítění a schopnosti kritické sebereflexe, bezchybně zvládnutou nástrojovou techniku se znalostmi širokého spektra interpretačních přístupů. Student je veden k syntetickému propojení umělecké praxe s nabytými znalostmi o problémech organizace a struktury hudebního provozu.

Profil absolventa

Absolvent dokonale zvládá principy komorní hry postavené na hlubokých a vynikajících tradicích české komorní hudby. Díky pedagogickému potenciálu HAMU, který je v této oblasti na mimořádně vysoké úrovni, ověřené na prestižních zahraničních festivalech a přehlídkách interpretačního umění, se bezpečně a hluboce orientuje ve všech stylových obdobích a hudebním odkazu minulosti při tvůrčí spolupráci a nacházení jednotného interpretačního přístupu s ostatními členy souboru. Vystupuje jako všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci a umí svá rozhodnutí podložit relevantními argumenty. Dokáže samostatně, cílevědomě a efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci.

Odborné znalosti
Absolvent studijního programu Komorní hra
Má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru pro vybraný komorní soubor a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.
Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.
Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.
Má přehled o systému fungování a funkci hudby ve společnosti, orientuje se v základních pojmech a termínech existujícího modelu hudebního provozu.
Má základní znalosti z oblasti autorského práva, právně ekonomického zajištění hudebního života, nakladatelského práva s praktickým zřetelem pro případnou organizaci koncertů nebo nahrávek a zajištění úpravy chráněného díla podle současné platné legislativy.
Má znalosti z oblasti mediálního průmyslu a jeho vazeb na další segmenty hudebního průmyslu včetně stále rostoucí úlohy sociálních sítí a online přenosů hudební tvorby.

Odborné dovednosti
Absolvent studijního programu Komorní hra
Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.
Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru vybraného komorního souboru, stylu, žánru apod.
Vykazuje šíři a hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.
Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli komorního hráče.
Ve vztahu k relevantní profesní dráze a příležitostem chápe do hloubky svůj obor a na tomto základě identifikuje a formuluje strategie pro rozvíjení spolupráce.
Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.
Dokáže aplikovat znalosti z oblasti organizace a struktury hudebního provozu na vlastní uměleckou praxi.

Obecné způsobilosti
Absolvent studijního programu Komorní hra
Prokazuje samostatnost ve všech aspektech učení, sociální interakce a při rozpoznávání příležitostí.
Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv.
Rozpoznává vzájemné vztahy mezi teorií a praxí a používá tyto znalosti k podpoře a posílení vlastního uměleckého vývoje.
Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.
Zapojuje se a sdílí informace s odbornými i laickými hudebníky a publikem v širokém společenském spektru, má povědomí o individuálních a skupinových reakcích na tyto informace a je schopen reagovat přiměřeně.
Má pozitivní postoj a ochotně se zapojuje do trvalého (celoživotního) osobního a profesního rozvoje.
Je aktivní ve spolupráci s jednotlivci a skupinami, podle potřeby a vztahu ke svému vlastnímu i k širším kulturním kontextům.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia státní zkoušku z pedagogické způsobilosti pro výuku hry na daný hudební nástroj. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro navazující magisterský studijní program Komorní hra je organizováno přijímací řízení, které probíhá prezenční formou, tzv. talentovou zkouškou.
Uchazeč/ka připojí k přihlášce do magisterského studijního programu Komorní hra takové materiály (programy, ocenění apod.), které dokládají a prokazují minimálně jednoletou společnou úspěšnou uměleckou činnost v souboru.
Podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu Komorní hra je úspěšné absolutorium bakalářského studia interpretačního instrumentálního programu, “hry na nástroj”, jenž bude součástí zvoleného souboru – klavírní trio, smyčcové kvarteto, dechové kvinteto nebo jiného komorního souboru s dostatkem originální literatury.
Talentové zkoušky se účastní soubor jako celek. Podmínkou pro přijetí je zejména hodnocení individuálního výkonu každého člena-uchazeče/čky v rámci souboru. O přijetí se může ucházet i jeden z členů existujícího komorního souboru, ne nutně soubor jako celek. Studium je umožněno jednotlivým členům s tím, že se nestudující členové souboru zúčastní společně se studujícím členem vybraných povinně volitelných předmětů, Semináře komorní hry a vykonají koncertní praxe.

Talentová zkouška
Pro studijní program jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program (určení povinných skladeb a skladeb dle vlastního výběru, zda je povinností hrát tyto skladby zpaměti atd.), který je speciálně volen pro každý typ souboru a také tak, aby měl uchazeč možnost prokázat své mimořádné předpoklady pro magisterské studium.
Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.
Talentová zkouška probíhá prezenční formou před zkušební komisí tak, že uchazeč/ka přednese stanovený program. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb uchazeč/ka přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.
Přijímací komise hodnotí, v rámci souboru, individuální výstup uchazeče/čky - člena souboru. Hodnocena je úroveň interpretačního výkonu celého souboru i jednotlivých členů. Dále se hodnotí celkový dojem ze vzájemné spolupráce z hlediska společné výstavby frází, souhra, vystavění díla po hudební stránce, umělecký projev jednotlivých členů souboru, profesionální technická zdatnost a vybavenost hráčů v ovládání nástroje minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.
Po ukončení talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro program Komorní hra.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Michal KAŇKA

Docent

E-mail: michal.kanka@amu.cz
Web: ['kankamichal.cz']

Pracoviště: Katedra strunných nástrojů

Konzultační hodiny:
po předchozí domluvě telefonem nebo emailem: mkanka.cello@gmail.com
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Michal KAŇKA


.