Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Komorní hra

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru Komorní hra

Uchazeč připojí k přihlášce do magisterského studijního programu v oboru Komorní hra takové materiály (programy, ocenění apod.), které dokládají a prokazují minimálně jednoletou společnou úspěšnou uměleckou činnost v souboru.

Podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu, oboru Komorní hra je úspěšné absolutorium bakalářského studia instrumentálního oboru – hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru studijního oboru Komorní hra.

Přijímacích zkoušek se zúčastní soubor jako celek. Podmínkou pro přijetí je zejména hodnocení v rámci souboru individuálního výkonu každého člena-uchazeče. O přijetí se může ucházet
i jeden z členů existujícího komorního souboru, ne pouze soubor jako celek.

Složení:

- klavírní trio nebo,

- smyčcové kvarteto nebo,

- dechové kvinteto.

Pro přijímací zkoušku si soubor připraví program v délce 60 – 70 minut.

U vystoupení všech souborů platí, že zkušební komise určí podobu programu, který soubor
u přijímacích zkoušek přednese, a který vychází z níže uvedených programových podmínek pro každý typ souboru. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Studium je umožněno i jednotlivým členům již existujícího souboru s tím, že se tento soubor zúčastní všech studijních povinností studujícího člena.

V rámci souboru je individuálně hodnocen výstup člena – uchazeče o studium známkou v rozmezí 1-25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení úrovně interpretačního výkonu celého souboru i jednotlivých členů. Dále se hodnotí celkový dojem ze vzájemné spolupráce z hlediska společné výstavby frází, souhra, vystavění díla po hudební stránce, umělecký projev jednotlivců souboru, profesionální technická zdatnost a vybavenost hráčů v ovládání nástroje.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček. K přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedený obor s podmínkou, že jejich pořadí je stanoveno dle pořadí odpovídajícího směrnému číslu jednotlivých komorních souborů a zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

------------------------

Klavírní trio:

V programu musí být zastoupeno jedno z klavírních trií L. van Beethovena.

Další výběr skladeb je ponechán na účastnících přijímacího řízení s tím, že program bude sestaven z interpretačně náročných skladeb z literatury odpovídající povaze souboru.

-------------------------

Smyčcové kvarteto:

Jeden ze smyčcových kvartetů op. 18 L. van Beethovena a smyčcový kvartet č. 2 d moll B. Smetany.

Další výběr skladeb je ponechán na účastnících přijímacího řízení s tím, že program bude sestaven z interpretačně náročných skladeb z literatury odpovídající povaze souboru.

------------------------

Dechové kvinteto:

Je požadováno provedení jednoho z Dechových kvintetů Antonína Rejchy, op. 88, op. 91, op. 99 nebo op. 100.

Další výběr skladeb je ponechán na účastnících přijímacího řízení s tím, že program bude sestaven z interpretačně náročných skladeb z literatury odpovídající povaze souboru.

 .