Zpěv a operní režie - Zpěv

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od 2022/23.

Cíle studia

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované vokální umělce a hudební režiséry s vysokým stupněm dovedností v oblasti operního divadla. Magisterský program prohlubuje učivo studované v bakalářském programu. Student je veden k syntetickému propojení umělecké praxe s nabytými znalostmi o problémech organizace a struktury hudebního provozu v rámci společné inscenační praxe.

Profil absolventa

Absolvent má komplexní odborné znalosti rámci světového i domácího repertoáru svého hlasového oboru.
Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového operního zpěváka.
Dokáže věrohodně ztvárnit jevištní postavu a zvolit vhodnou z ovládnutých vokálních technik i interpretačních postupů s ohledem na potřeby repertoár a ve vztahu ke stylu či žánru v rámci svého hlasového oboru.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení probíhá prezenční formou, tzv. talentovou zkouškou. Pro každý akademický rok jsou vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program. V případě specializace Zpěv jde o určení dramaturgie a orientačního repertoáru samostatného koncertu v trvání 60 minut. Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.
Na talentové zkoušce uchazeč přednese připravený samostatný koncert. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení talentových a pěveckých dispozic, zejména pak technického zvládnutí, fyziologických předpokladů pro zdravý hlasový rozvoj, zvukové představivosti, pamětních dispozic, jevištních dispozic a individuálního interpretačního přínosu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro specializaci Zpěv.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER


.