Zpěv a operní režie - Zpěv

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od 2022/23

Cíle studia

Profil specializace stručný česky je v přípravě

Profil absolventa

Absolvent specializace Zpěv ovládá rozsáhlou sumu repertoáru a je vybaven teoretickými vědomostmi i praktickými zkušenostmi, které mu umožňují samostatné a stylově vhodné interpretační pojetí děl. Orientuje se v zásadách práce v operním provozu a technikách hereckého ztvárnění postav. Chápe svůj obor v širších souvislostech hudebního umění a umění obecně, je obeznámen s historií a současností oboru a tyto vědomosti uplatňuje ve vlastní umělecké činnosti. Je schopen teoretické reflexe oboru, orientuje se v provozní praxi a mechanismech podpory umělecké činnosti. Disponuje technickou zdatností a interpretační vyspělostí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru a která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia.

Absolvent specializace Operní režie všestranně zvládá profesi režie opery, zahrnující všechny aspekty hudební, dramaturgické i dramatické. Jeho zkušenost se vztahuje zejména na inscenování komorních děl, menších hudebních celků a televizních zpracování. Je vybaven praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi, které mu dávají přehled tradičních i současných režijních tendencí v oboru. Orientuje se v zásadách práce v operním provozu i ostatních hudebně-dramatických celcích.

1. Odborné znalosti
Absolvent specializace Zpěv
- je seznámen s běžnými i specializovanými vokálními technikami
- má přehled o interpretačních stylech a tradicích spojených s různými typy vokálního repertoáru a
o autentické interpretaci hudby různých stylových období
- má obsáhlé znalosti sólové, komorní i sborové vokální hudby
- se bezpečně orientuje v dějinách a literatuře operního zpěvu

Absolvent specializace Operní režie
- je seznámen s různými koncepty režijní práce
- má přehled o režijních koncepcích spojených s různými typy vokálního repertoáru a o autentické režijní a vokální interpretaci hudby různých stylových období
- má obsáhlé znalosti o principech operní režie, televizní a filmové režie opery a dramaturgie opery
- se bezpečně orientuje v dějinách hudby a operní tvorby

2. Odborné dovednosti
Absolvent specializace Zpěv
- provozuje hudbu na takové technické a interpretační úrovni, která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia
- ovládá na vysoké úrovni vokální techniky spojené s různými typy repertoáru
- zvládá zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené se studiem a veřejným provozováním hudby
- samostatně a efektivně pracuje při studiu skladeb
- veřejně prezentuje kvalitní umělecký výkon v roli sólového, komorního a sborového pěvce
- dokáže přesvědčivě herecky ztvárnit jevištní postavu
- je schopen precizní souhry v rámci ansámblu na základě vizuálních a sluchových podnětů

Absolvent specializace Operní režie
- zkoumá, vyhodnocuje, aplikuje a kriticky nahlíží na již existující režijní praxi
- dokáže adekvátně aplikovat různé režijní koncepce ve vlastní inscenační tvorbě
- identifikuje klíčové otázky své umělecké praxe a provádí uměleckou sebereflexi
- samostatně a efektivně pracuje při dramaturgickém výběru operního repertoáru
- ovládá řadu komunikačních, prezentačních a organizačních dovedností spojených s přípravou a s výsledným veřejným vystoupením (premiéra).
- rozvíjí umělecké koncepty a projekty a je schopen je profesionálně prezentovat umělcům i divákům

3. Obecné způsobilosti
Absolvent programu Zpěv a operní režie
- prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání (povolání) s ohledem na udržitelnou profesní dráhu
- je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a navrhovat alternativní řešení
- reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a pozitivně s verbální a/nebo písemnou zpětnou vazbou
- má schopnost naslouchat, spolupracovat, konstruktivně vyjadřovat názory a upřednostňuje společný zájem na vytváření jednotné interpretace díla
- má dlouhodobou (celoživotní) perspektivu individuálního uměleckého rozvoje, otevřený postoj vůči novému. Pravidelně vyhodnocuje a rozvíjí umělecké a osobní dovednosti a kompetence ve vztahu k osobním cílům.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro obě specializace bakalářského studijního programu Zpěv a operní režie (Zpěv, Operní režie) je organizováno přijímací řízení, které se skládá ze dvou kol, která obě probíhají prezenční formou.

1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví soubor náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pokud uchazeč/ka nesplní předem stanovenou minimální bodovou hranici pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - talentová zkouška
Pro každou specializaci jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program. V případě specializace Zpěv jde o určení povinných skladeb a skladeb dle vlastního výběru, zda je povinností zpívat tyto skladby zpaměti atd. V případě specializace Operní režie jde např. o určení oper k hudebnímu a dramaturgickému rozboru, o předvedení výstupu s určeným modelem z jedné vybrané opery, prezentaci práce s jevištním prostorem atd.
Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Jsou zde k dispozici všem uchazečům o studium na HAMU.

Talentová zkouška probíhá prezenční formou před zkušební komisí. V případě specializace Zpěv uchazeč přednese stanovený program, v případě specializace Operní režie je s uchazečem veden pohovor.
Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb/oper uchazeč přednese/provede rozbor. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby/pohovor kdykoliv přerušit.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/ku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje
• v případě specializace Zpěv posouzení talentových a pěveckých dispozic, zejména pak technického zvládnutí, fyziologických předpokladů pro zdravý hlasový rozvoj, zvukové představivosti, pamětních dispozic, jevištních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.
• v případě Operní režie posouzení režisérského talentu, interpretační, scénografické a sluchové představivosti, orientace v symfonických a operních partiturách, základních znalostí vývoje divadla a opery, všeobecný kulturní přehled, organizační předpoklady a schopnost týmové práce.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro jednotlivé specializace studijního programu Zpěv a operní režie.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER


.