Operní režie

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Magisterské studium poskytuje hlubší vhled do oboru s přesahem do dalších uměleckých scénických forem včetně technologických postupů příslušejících k oboru.
Studium nabízí ucelený soubor praktických a teoretických předmětů. Úzké propojení s oborem zpěv umožňuje prakticky ověřit dovednosti v rámci práce v operním studiu a při přípravě a realizaci závěrečných scénických projektů většího rozsahu a jejich veřejné prezentaci.

Profil absolventa

Absolvent magisterského stupně operní režie má být schopen zcela samostatné inscenační práce, zejména s akcentem na operní divadelní režii. Uplatní se v aplikační sféře (divadlo, televize) jako režiséři, pomocní režiséři nebo asistenti režie. Mohou působit jako režiséři ve vzdělávacích institucích, dále jako režiséři audio-vizuálních záznamů či dramaturgové.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru operní režie

Přijímací zkouška bude probíhat formou pohovoru o odborné problematice oboru.
Uchazeč má možnost svoji případnou uskutečněnou pohostinskou režii na operní scéně, doložit videozáznamem, popř. posudkem pedagoga Katedry ZOR. Využití této možnosti neovlivňuje bodové hodnocení.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení přehledu o inscenacích uváděných tuzemskými i zahraničními divadly, verbální hodnocení režií jiných než vlastních, kvalifikovanost názoru na vývoj operní režie v Čechách i ve světě, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER