Pedagogika tance - Moderní a současný tanec

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

od 2022/23

Cíle studia

Magisterské studium oboru Pedagogika tance poskytuje vzdělání v oblasti taneční pedagogiky, které zahrnuje rozvoj metodicko-didaktického myšlení studenta v rámci vybrané specializace (lidový, klasický a moderní a současný tanec) a pedagogických zdatností na základě intenzivní praxe. Systém výuky podněcuje studenta k vlastnímu pohybovému výzkumu. Poskytuje prostor pro rozvoj jeho kreativity a uměleckého vyjádření. Formou diskuze si student cizeluje způsob uvažování a nahlížení na problematiku taneční pedagogiky a výchovy ve 21. století v českém i světovém kontextu.

Budoucí pedagogové tance, kteří projdou intenzivní taneční praxí korigovanou vysokoškolským studiem pedagogiky tance, přispějí osobitým způsobem k rozvoji tanečního školství. Svým pedagogickým působením v rámci volnočasových aktivit se zároveň podílejí na širší vzdělanosti společnosti v tanečním oboru, což je dnes základním předpokladem existence profesionálního umění a respektu k němu.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studia oboru Pedagogika tance si systematicky prohloubí odborné metodické a didaktické znalosti v dané specializaci, které logicky navazují a rozvíjí jeho tvořivé pedagogické dovednosti, myšlení a komplexní uvažování o pohybu opřené o anatomické znalosti těla, které si osvojil v bakalářském programu.
Je schopen kvalifikovaně vést výuku tanečních technik a repertoáru specializovanou dle zvoleného studijního plánu (klasický tanec, moderní a současný tanec a lidový tanec) v různých věkových skupinách a na všech úrovních odborné pokročilosti tanečního interpreta.

Je schopen vnímat úlohu tanečního pedagoga nejen z hlediska úzce odborné taneční výuky, ale také z hlediska pedagogické psychologie a uvědomovat si odpovědnost za celkový vývoj tanečního umělce. Musí dokázat definovat cíle, volit metody a postupy. Základními hodnotami ve výuce by měly být především – schopnost motivace, komunikativní dovednosti, empatie, respekt a důvěra, otevřenost, pozitivní přístup, neustálé sebevzdělávání, hledání nových cest a přístupů, sebereflexe. Absolvent si upevňuje přesvědčení o účinnosti pedagogického působení v souladu s hodnotovou orientací a z hlediska zásad komunikace v demokratické společnosti.

Absolvent programu získá detailnější přehled o vývoji tance 2. poloviny 20. a počátku 21. století a základy tanečního managementu a produkce. Student se učí kontextualizovat odborné téma a vnímat zvolený obor v souvislostech tance obecně i ve vztahu k dalším uměleckým oborům a kultuře.
Prokazuje široké znalosti historie, teorií, konceptů a metod tanečního umění i daného oboru, umí je využívat v umělecké/tvůrčí praxi v oblasti tanečních umění. Umí klást otázky a vyhledat, utřídit a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro řešení vymezeného problému či umělecké ztvárnění zadaného tématu. Umí používat taneční terminologii a základní technologie daného oboru a v míře odpovídající příslušnému oboru organizačně, autorsko-právně, příp. autorsko-technicky zabezpečit veřejnou prezentaci uměleckého výkonu. Je způsobilý dle rámcového zadání a přidělených zdrojů v rámci svého oboru koordinovat činnost tvůrčího týmu při realizaci uměleckého díla menšího rozsahu a jednoduššího charakteru a nést odpovědnost za jeho výsledky. Je způsobilý do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru. Je způsobilý srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů v oblasti tance a nonverbálního divadla a vlastním názoru na jejich řešení. Je způsobilý efektivně a harmonicky spolupracovat na kolektivních projektech v týmu a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu. Je způsobilý jednat v rámci svých odborných znalostí a dovedností v alespoň jednom cizím jazyce. Je způsobilý samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru pedagogika tance

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o tezích zamýšlené diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč v oboru pedagogika tance prokázat znalost kontextu dané oblasti. Odborná problematika zahrnuje znalosti pedagogických metod výuky tance a metodiky vybrané taneční techniky na úrovni absolventa bakalářského cyklu, orientaci ve vzdělávacích systémech, tanečních institucích a významných osobnostech.

Uchazeč zadá dvě předem připravené příkladné vazby s metodickým výkladem se zaměřením na zvolenou specializaci. Zároveň předloží svou bakalářskou práci.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení znalosti tanečních technik (klasické, moderní, lidové), pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný nejlépe pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxi, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Pedagogika tance.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ

Docent

E-mail: mahulena.krenkova@hamu.cz
Telefon: 234 244 140

Pracoviště: Katedra tance
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ


.