Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Choreografie
Pedagogika tance
Pedagogika tance - kombinované studium
Taneční věda

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru Choreografie

Přijímací řízení je tříkolové.

1. kolo – korespondenční

Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na jako podklad pro 1. korespondenční kolo zaslat v elektronické podobě na e-mail sekretariat.k107@hamu.cz do termínu shodného s uzávěrkou pro podání přihlášek níže uvedené podklady. Podklady zaslané po termínu nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Nedodání podkladů nejpozději do stanoveného termínu bude považováno za nesplnění podmínek 1. kola a přijímací řízení bude ukončeno.

V případě dotazů či jiných nejasností ohledně videonahrávek je možné kontaktovat odpovědné pracovníky Katedry tance na e-mail sekretariat.k107@hamu.cz

Podklady:

- videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru včetně složení nebo počtu tanečníků (může být maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 3 minuty a delší. Uchazeč však není omezen tanečním stylem.

- minimálně 2 potvrzení o sdílení videozáznamu v strojově čitelném PDF.

- eventuální stručné charakteristiky či doprovodné texty k pracím (4 - 5 vět) jsou vítány, např. co bylo inspirací pro vznik choreografie, jak autor postupoval, jaký má vztah k hudební předloze, zda byla choreografie někým zadána či konzultována atd.

Přijímací komise tyto materiály posoudí, vyhodnotí (práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba  popř. výtvarné a interpretační pojetí) a rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení (pro postup do dalšího kola je potřebné získat minimálně 6 bodů z 10 možných).

Pokud uchazeč/ka nedosáhne požadovaného počtu bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

Cvičební úbor a obuv jsou nutné pro 2. a 3. kolo přijímacího řízení.

2. kolo - prezenční

 1. písemná zkouška všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby
 2. praktická zkouška z tanečních technik (klasický, moderní, lidový tanec)
 3. praktické předvedení třetí vlastní choreografie v rozsahu 3 - 6 minut, buď prostřednictvím interpretů, nebo osobně. Choreografická práce se musí lišit od prací v prvním kole.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 3. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo - prezenční

 1. vytvoření dvou choreografií na místě v rozsahu 3 - 6 minut v určené časové lhůtě (cca 3 hod.). Jedna choreografie na zadanou hudbu, u druhé je možný výběr hudby z několika možností.
 2. pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti, o dějinách tance, hudby a divadla

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1- 25. Hodnocení zohledňuje choreografický talent, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor choreografie s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru Pedagogika tance

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

Před zahájením 1. kola uchazeč/ka odevzdá přijímací komisi vyplněný formulář, viz https://www.hamu.cz/media/K107_PT_priprava_vystupu_1.pdf. o jí/m připravených dvou kombinacích, jejichž předvedení bude předmětem 2. kola přijímacího řízení.

Jde o kombinace z tanečních technik klasického tance, moderního/současného tance, a/nebo lidového tance. Kombinace mohou být ze stejné nebo z různých technik. Pokud si uchazeč zvolí stejnou techniku je žádoucí předvést rozdílné kombinace např.: technika klasického tance (1. u tyče, 2. na volnosti) nebo (1. na volnosti, 2. skoky) nebo (1. u tyče, 2. skoky), technika moderního tance (1. floor work, 2. center work) nebo (1. floor work, 2. work in space), technika lidového tance (1. po kruhu s vazbou alespoň dvou kroků, 2. kombinace na místě s rytmickým modelem). Neodevzdání řádně vyplněného formuláře bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení a přijímací řízení bude ukončeno.

V případě dotazů či jiných nejasností ohledně formuláře je možné kontaktovat odpovědné pracovníky Katedry tance na e-mail sekretariat.k107@hamu.cz

 

Cvičební úbor a obuv jsou nutné pro obě kola zkoušky.

1. kolo prezenční – skládá se ze dvou částí, jejichž pořadí si stanoví katedra:

- písemný test všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby,

- praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní, lidové)

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo prezenční

Skládá se ze tří částí v tomto pořadí:

 1. předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek, viz odevzdaný formulář před 1. kolem,
 2. pohovor o základních poznatcích o systému taneční techniky (klasický, moderní nebo lidový tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků
 3. pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům apod.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1- 25. Hodnocení zohledňuje znalost tanečních technik (klasické, moderní, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný nejlépe pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe vítána.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor pedagogika tance s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

PODMÍNKY, PRAVIDLA A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PEDAGOGIKA TANCE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

První kolo přijímacího řízení probíhá korespondenčně na základě dodaných podkladů: životopisu, motivačního dopisu a videoukázky pedagogického výstupu. Pokud však podmínky uchazečů neumožňují natočení ukázky z reálné pedagogické praxe, přijímá katedra jako platná i domácí videa, v nichž uchazeč sám metodicky předvede, zadá a vysvětlí zvolené prvky, principy a techniku vybraného zaměření. Komise posuzuje pedagogické vystupování, vysvětlení principů pohybu, přesné zadání do hudby, metodické uvažování, upozornění na možné chyby a hlasovou prezentaci. Úspěšní kandidáti budou pozváni do druhého, prezenčního kola.

Ostatní podmínky přijímacího řízení, viz vyhláška děkana, platí v plném rozsahu.
https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vyhlasky-dekana/1227/

Přijímací řízení pro nadcházející akademický rok je uzavřeno. Další program bude otevřen za dva roky. 

1. Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

Pravidla a podmínky ve vyhlášce děkana: https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vyhlasky-dekana/1227/

2. Povinné přílohy k přihlášce

        1.  profesní životopis vlastnoručně podepsaný,
        2.  1x fotografie uchazeče,
        3.  úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání - maturitní vysvědčení příp. potvrzení přihlášky studijním oddělením střední školy s předpokládaným termínem konání maturitní zkoušky
        4.  doklad o zaplacení správního poplatku,
        5.  lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu, které musí být v českém nebo slovenském jazyce,
        6. motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření (klasický tanec / moderní a současný tanec / lidový tanec / taneční výchova),
        7. doklad o víceleté odborné interpretační a/nebo pedagogické praxi v oboru,
        8. video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu. Pokyny pro zaslání videa zde.  Nově je možné natočit simulované video mimo taneční sál a bez žáků. Komise posuzuje pedagogické vystupování, vysvětlení principů pohybu, přesné zadání do hudby, metodické uvažování, upozornění na možné chyby a hlasovou prezentaci.

Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o vykonání zkoušky českého jazyka na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině (netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit vysvědčením/diplomem).

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Neúplné nebo po termínu uzávěrky doručené přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení (rozhoduje datum odeslání na poštovním razítku).

 

3. Průběh a hodnocení přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí je znalost tanečních technik (klasické, moderní, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

1. KOLO korespondenčně

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit mimo ostatních povinných příloh také 
- motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření (klasický tanec / moderní a současný tanec / lidový tanec / taneční výchova), 
- doklad o víceleté odborné interpretační a/nebo pedagogické praxi v oboru, 
- video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.

2. KOLO prezenčně

Součástí přijímací zkoušky je:
1. test všeobecných a oborových tanečních i hudebních znalostí,
2. pedagogicko-psychologický test,
3. pedagogický výstup dle plánovaného zaměření (specializaci klasický tanec, moderní a současný tanec, lidový tanec, taneční výchova), pokyny k přípravě pedagogického výstupu zde
4. pohovor o odborné pedagogické problematice.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 - 25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení znalosti tanečních technik, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled a kontext oboru.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo 8 se nenaplní.

KONTAKT

MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.

Referent správního úseku, Odborný projektový pracovník, Dohody - pedagogický proces

E-mail: lucie.hayashi@hamu.cz
Telefon: 234 244 188
Detail osoby

FOTO MgA. Lucie HAYASHI, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Pokyny k videoukázce

 

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru Taneční věda

Přijímací řízení proběhne ve 2 kolech.

1. kolo prezenčně – písemný test

 1. písemný test ze všeobecné kulturní vyspělosti, dějin a teorie tance a baletu, dějin a teorie hudby
 2. písemná analýza choreografické ukázky (zaměřená na taneční styl/techniku, komponenty a formu, umělecký kontext, případně určení konkrétního díla)

Pro postup do dalšího kola je potřebné získat minimálně 20 bodů z 25 možných. Pokud uchazeč/ka nezíská minimální počet bodů, nesplní tak podmínky testu a přijímací řízení bude ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo prezenčně - ústní zkouška

Skládá se z odborného pohovoru, v nichž uchazeč/ka prokáže znalosti a schopnosti v těchto oblastech:

 1. dějin tance (ve spojení se zjištěním jazykových dovedností ve zvoleném cizím jazyce)
 2. orientace v soudobém tanečním dění
 3. motivace ke studiu a představy odborného zaměření

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka obsahuje zhodnocení schopnosti logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické dovednosti, přehledu o tanečním dění v domácím i zahraničním kontextu, základního přehledu o dějinách tance a baletu, znalosti základů hudební teorie, dějin hudby a divadla, všeobecného kulturního přehledu, taneční zkušenosti a základní znalosti tanečních technik (klasický, moderní a současný, lidový tanec).

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor taneční věda s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 


.