Skladba a teorie skladby

doktorský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/23.

Cíle studia

Rozvoj kompozičních dovedností studenta, zejména individualizace vlastního kompozičního stylu a uměleckých, estetických a kulturně profilujících názorů;
prohloubení znalostí z oblasti současné hudební tvorby a jejich aplikace do tvorby vlastní, stejně jako historické kontinuity studijního oboru;
zdokonalení schopnosti teoretické reflexe vlastního oboru a získání dovedností vedoucích k zapojení vlastních teoretických výsledků do širokého odborného diskursu;
získání bezpečných znalostí metodologie bádání především v oblasti uměleckého výzkumu, schopnost jejich propojení s vlastní uměleckou praxí, orientace v současných publikačních metodách a získání praxe s tvůrčími i výzkumnými granty;
zdokonalení komunikačních dovedností umožňujících pedagogické působení ve vysoce specializovaných a náročných disciplínách oboru skladba a její teorie;
získání zkušeností a vědomostí z oblasti organizace hudebního života, propagace současné hudební tvorby a prezentace tvorby vlastní včetně schopnosti aplikace souvisejících právních norem;
celkové posílení schopností pohybovat se v interdisciplinárních oborových vztazích.

Profil absolventa

Absolvent je samostatnou tvůrčí osobností s vlastním názorem na otázky současné hudební tvorby a schopností jej obhájit v rámci oborového diskursu; disponuje všestrannou kompoziční technikou a původním, celistvým a vyhraněným stylem.

Odborné znalosti
• Absolvent prokazuje hluboké znalosti historických a kulturních souvislostí v oblasti teorie i praxe skladby.
• Absolvent má přehled o dosavadním vývoji a aktuálním stavu muzikologického výzkumu problematiky svého oboru, a to na mezinárodní úrovni.
• Orientuje se v současných kompozičně technických a estetických vývojových trendech a je k nim schopen zaujímat fundovaná stanoviska.
• V kompoziční a výzkumné oblasti specifikované individuálním studijním plánem vykazuje nadstandardní detailní znalosti a je schopen je komunikovat jak formou výuky, tak odborné diskuse.

Odborné dovednosti:
• Absolvent je schopen plně autonomní tvorby, jeho technicko-kompoziční výbava mu zároveň umožňuje pružně reagovat na požadavky užitých žánrů při zachování umělecké úrovně, například v oblasti filmové nebo scénické hudby.
• Absolvent vedle klasické kompoziční techniky tvůrčím způsobem zvládá současné technologické možnosti v oblasti elektroakustické, multimediální a interaktivní.
• Absolvent ovládá standardní vědecko-výzkumné pracovní metody s akcentem na oblast uměleckého výzkumu a dokáže je aplikovat na principy vlastní kompoziční praxe.
• Absolvent je schopen publikační činnosti v odborném tisku, kvalifikované činnosti kritické a popularizační, tvorby učebních textů (např. skript, výukových prezentací), monografií i vědeckých prací, zaměřených systematicky, analyticky, kompozičně technologicky i historicky.
• Absolvent je schopen působit jako vysoce specializovaný pedagog ve středním i vysokém školství.

Obecné způsobilosti
• Absolvent je schopný plynně komunikovat o vysoce odborné problematice ve dvou cizích jazycích, jedním z nich je zpravidla angličtina; vyjadřuje se kultivovaně jak písemně, tak ústně.
• Absolvent je schopný vyhledávat vhodné grantové pobídky a realizovat odborné projekty, a to jako individuální řešitel, případně jako vedoucí výzkumného či uměleckého týmu.
• Absolvent je schopný se tvůrčím způsobem podílet na činnosti týmu či pracoviště, k dlouhodobým cílům i standardním činnostem přistupovat koncepčně a systematicky.
• Absolvent je schopen dramaturgicky koncipovat větší odbornou událost (konferenci, sympozium).

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na vzdělání a praxi:
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně,
- přesvědčivé výsledky v dosavadní kompoziční tvorbě,
- praxe a znalost kompoziční práce a špičková orientace v oblasti současné hudby a jejích interdisciplinárních vztazích,
- schopnost tvůrčího hudebně-teoretického myšlení, přesvědčivá orientace v oborovém diskursu a odpovídající formulační schopnosti.

Součástí vstupních požadavků je odpovídající znalost anglického jazyka a dalšího cizího světového jazyka, kterou uchazeč prokáže formou zkoušky před začátkem přijímacího pohovoru. Požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana.

Přijímací řízení je jednokolové. Student během přijímacího pohovoru představí záměr doktorského projektu, v němž specifikuje své umělecké, badatelské a studijní preference. Může být v kompoziční oblasti zaměřen jak na tvorbu pro akustické nástroje či lidský hlas, tak na využití současných technologií v kompoziční tvorbě a vzájemné průniky. V teoretické části projektu se předpokládá návaznost na předchozí tvůrčí a výzkumné aktivity katedry, což ale není podmínkou.

Doktorský projekt bude zejména:
- obsahovat jasný záměr kompoziční a výzkumné činnosti během studia,
- formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na uměleckých a výzkumných aktivitách katedry skladby, případně jak se zapojí do pedagogické činnosti.

V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby (viz povinná příloha k přihlášce). Předloží rovněž partitury či odpovídající záznam díla (grafický, textový apod.) a nahrávky svých děl v rozsahu do 20 minut. Dále předloží ukázku svých dosavadních hudebně teoretických prací, kterou představí zkušební komisi formou krátké prezentace v rozsahu do 10 minut.

Katedra může každoročně specifikovat preferované oblasti potenciálních doktorských projektů, které budou reflektovat návaznost na stávající výzkumné oblasti katedry skladby.


Garant

doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Docent

E-mail: michal.rataj@hamu.cz
Web: ['www.michalrataj.com']
Telefon: 234 244 141

Pracoviště: Katedra skladby

Konzultační hodiny:
výhradně po předchozí domluvě, dle individuální domluvy
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.


.