Skladba

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/23

Cíle studia

Studium oboru Skladba v bakalářském stupni je zaměřeno na rozvoj tvůrčí individuality, inovaci vyjadřovacích prostředků a zvýšení technické zdatnosti. Rozvíjí se také schopnost orientace v různých hudebních historických i současných stylech formou analýz a praktických cvičení. Paralelně s prací na vlastních dílech je student pomocí analýz tvorby předních světových autorů konfrontován s aktuálními tendencemi a proudy. Součástí vzdělání je také práce s moderními technologiemi v širokém záběru jejich aktuálních tvůrčích aplikací. Student získává obsáhlé teoretické vzdělání týkající se oboru samého a zároveň umění a hudby obecněji. Teoretické poznatky jsou konfrontovány s uměleckou praxí, student rozvíjí schopnost samostatně aplikovat teoretické vědomosti při reflexi hudební kompozice a různých aspektů tvorby.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu oboru skladba je osobitou tvůrčí individualitou. Ovládá širokou škálu kompozičně technických dovedností sahající od historických skladebných technik až po nejnovější trendy v hudební kompozici, aktivně využívá současné technologie. Pohotovost, technická jistota, zodpovědnost v odevzdání práce a schopnost pochopit a využít ve své činnosti různorodé projevy užitých žánrů a druhů hudby jej předurčuje k profesionálnímu působení v oblasti soudobé artificiální hudby, ale i v celé řadě příbuzných oblastí.

Odborné znalosti
Absolvent studijního programu se orientuje ve směrech současné hudební tvorby a tvůrčím způsobem na ně reaguje. Orientuje se v hudebním a kulturním provozu a je schopen se aktivně na něm podílet.
Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při skladebně teoretických a tvůrčích diskusích. Absolvent studijního programu se základním způsobem orientuje v oblasti autorského práva a finanční gramotnosti a grantové politiky.

Odborné dovednosti
Absolvent studijního programu zvládá kompoziční techniku novodobých i tradičních skladebných stylů včetně dílčích disciplín. Je schopen samostatně vytvořit hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební tvorby. Zvládá základy a běžnou práci s moderními technologiemi (notační programy, základy hudební kompozice a postprodukce v prostředí digitálního zvukového studia). Je schopen týmové spolupráce, jako např. při produkci hudebních performancí, vzniku interdisciplinárních děl apod.

Obecné způsobilosti
Absolvent studijního programu ovládá systematické analytické a procesní dovednosti a má schopnost samostatně a soustavně se jimi řídit. Prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu. Používá a uplatňuje různé technické prostředky ve vlastní hudební tvorbě a využívá je pro propagaci svého profesního profilu. Působí jako sebejistá a důvěryhodná osobnost, efektivně komunikuje a používá podle potřeby IT nástroje a jiné prezentační dovednosti.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia Státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk.

Obecné informace o přijímacím řízení

1. kolo – korespondenčně
Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na k přihlášce přiložit svůj životopis, motivační dopis a skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3), či funkčních internetových odkazů na ně. Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.

2. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.
Uchazeč/ka zodpoví soubor náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pokud uchazeč/ka nesplní předem stanovenou minimální bodovou hranici pro postup do 3. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo – talentová zkouška
Bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech.
1. část:
1) sluchový test
2) prověření kompozičně technických dovedností a pohotovosti (klasická harmonie a kontrapunkt, kompoziční řešení daných hudebně-materiálových limitací, praktická orientace ve využití hudebních technologií)
Celková délka 1. části talentové zkoušky nepřesáhne 140 min.

2. část:
1) předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu
2) schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby
3) přijímací komise dále povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového kulturního a hudebně-historického rozhledu.
Celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne 60 min.

Uchazeči navržení k přijetí podstoupí zjišťovací přehrávku ze hry na klavír. Tato přehrávka se neboduje a nemá vliv na návrh k přijetí uchazeče.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením. Hodnocení zohledňuje: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín v rozsahu výuky na konzervatoři a všeobecný kulturní přehled.
Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Skladba.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní..