Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Skladba

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru skladba

 

1. kolo – korespondenčně

Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na jako podklad pro 1. korespondenční kolo zaslat v elektronické podobě na e-mail sekretariat.k101@hamu.cz níže uvedené podklady do termínu shodného s uzávěrkou pro podání přihlášek. Podklady zaslané po termínu nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Nedodání podkladů nejpozději do stanoveného termínu bude považováno za nesplnění podmínek 1. kola a přijímací řízení bude ukončeno.

V případě dotazů či jiných nejasností je možné kontaktovat odpovědné pracovníky Katedry skladby na e-mail sekretariat.k101@hamu.cz

Podklady:

- životopis,

- motivační dopis,

- skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3), či funkčních internetových odkazů na ně.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.

 

 

2. koloprezenční  - elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

 

3. kolo  - prezenční  - talentová zkouška

bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech.

 

1. část:   

1) sluchový test (intervaly, akordy, rytmický a rytmicko-melodický diktát)

2) prověření kompozičně technických dovedností a pohotovosti

Uchazeč zvolí dva ze tří níže uvedených okruhů:

A/- harmonizace dané melodie dle pravidel klasické harmonie (bez použití klavíru)

- vypracování expozice barokní fugy na dané téma (bez použití klavíru)

B/ Vytvoření tří krátkých studií na základě tří různých zadání hudebního materiálu (výběr tónů, intervalů, rytmických délek apod.). Vše bez použití klavíru.

C/ Krátká zvuková kompozice s využitím hudebních technologií vycházející ze zadaného zvukového materiálu (Uchazeč může použít vlastní počítač nebo některý z počítačů katedry s programy ProTools nebo Cubase).

 

2. část:

1) předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu

2) schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby

3) přijímací komise dále povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového kulturního a hudebně-historického rozhledu.

 

Celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne cca 60 min.

 

Uchazeči navržení k přijetí podstoupí zjišťovací přehrávku ze hry na klavír, ve které zahrají dvě skladby různých stylových období podle svých schopností a dosažené úrovně. Tato přehrávka se neboduje a nemá vliv na návrh k přijetí uchazeče.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím udělení bodů v rozmezí 1-25. Tyto body zohledňují: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín v rozsahu výuky na konzervatoři a všeobecný kulturní přehled.

 

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor skladba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní..