Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Nonverbální divadlo

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Nonverbální divadlo


Uchazeči si přinesou cvičební úbor - jednobarevný, bez potisků a reklamních nápisů!
Přijímací zkouška je tříkolová.

1. kolo – písemný test z obecného kulturního rozhledu s důrazem na historii a současnost oboru pantomimy, pohybového divadla a nového cirkusu
(doporučená literatura J. Švehla - Tisícileté umění pantomimy, V. Veber - Příběh pantomimy, O. Cihlář - Nový cirkus, J. Kazda – Kapitoly z dějin divadla)

Uchazeč/ka zodpoví 30 otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - talentová zkouška prezenční formou před zkušební komisí. 

Průběh:
1. Zkouška z techniky pohybu: pantomima, moderní tanec, clownerie a improvizace, základy artistiky, akrobacie
2. Prověrka talentu – pohovor, předvedení vlastní pohybové etudy v rozsahu cca 5 minut (hudební doprovod možný na CD/MP3), případně improvizace na další zadané téma.

Zkušební komise má právo průběh přijímací zkoušky kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 3. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

O výsledcích 1. a 2. kola budou uchazeči informováni bezprostředně po ukončení těchto částí přijímacího řízení.


3. kolo - talentová zkouška prezenční formou před zkušební komisí.

V případě třetího kola jde o zadání autorského zpracování úkolů v sólových, párových a skupinových pohybových etudách.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Toto bodové hodnocení obsahuje hodnocení nadprůměrné pohybové schopnosti, tvůrčí potenciál a originalitu, předpoklady pro herecký rozvoj, schopnost improvizace a umělecké reflexe, obecný rozhled v oboru pantomimy, pohybového divadla, živý zájem o obor nonverbálního divadla, předpoklady pro vzdělávání na vysoké škole. 

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor nonverbální divadlo s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní..