Hudební teorie

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/23.

Cíle studia

Cílem programu Hudební teorie je připravit v základním vědeckém kurzu hudební teoretiky, vědce a publicisty, kteří se zabývají otázkami hudebního jazyka a jeho strukturací. Obsahem vzdělávání je vytvoření pevné, vědecky cílené znalostní základny nejen v tradičních hudebně teoretických disciplínách jako je harmonie, kontrapunkt či hudební formy, ale také v jejich mladších derivátech - kinetice, melodice, tektonice či teorii interpretace. Vše je pojato jak po stránce historického vývoje a systematiky, tak ve smyslu moderních interdisciplinárních vztahů. Pozornost je také věnována systematickému studiu dějin hudby a problematice spojení hudby a slova. V neposlední řadě je cílem programu studenty seznámit se základy notografie, etnomuzikologie a dalších hudebněvědních disciplín.

Profil absolventa

U absolventů bakalářského programu Hudební teorie se předpokládá ovládnutí základů metod vědecké práce v oboru ve všech jejích klasických disciplinách a získání široké vědomostní báze pro samostatnou aplikaci, popularizátorskou, organizační apod. Kvalifikace bakaláře je garancí jeho schopnosti samostatné aktivní orientace v problematice oboru a jeho disciplín a způsobilost získané znalosti a schopnosti tvůrčím způsobem předávat.

Odborné znalosti
- Absolvent teoreticky reflektuje zásadní hudební projevy na základě znalostí domácí i zahraniční literatury, analyzuje je pomocí základních metod moderní vědy a staví do systematiky hudebního vyjadřování jak ve smyslu souzvukovém, tak časoprostorovém. Na základě samostatného studia odborné literatury pak dospívá k novým rozhledům v hudebně teoretické sféře, které staví do souvislostí se stávajícím systémem hudební teorie.

Odborné dovednosti
- Absolvent aplikuje základní analytické metody na hudební projevy a sumarizuje výsledky do systematik různých typů. Tvoří logické vazby teoretických principů pro aplikaci v nejrůznějších sférách praktických hudebních aktivit. Formuluje výsledky své hudebněvědné práce a referuje na vědeckých konferencích.

Obecné způsobilosti
- Absolvent využívá kritického myšlení a dokáže srozumitelně a přesvědčivě artikulovat vlastní názory. Prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu.

Obecné informace o přijímacím řízení

1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.
Uchazeč/ka zodpoví soubor náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pokud uchazeč/ka nesplní předem stanovenou minimální bodovou hranici pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – ústní talentová zkouška
Talentová ústní zkouška se skládá z odborného pohovoru, v nichž uchazeč/ka prokáže znalosti a schopnosti v těchto oblastech:
1) zevrubná znalost dějin hudby a hudebně teoretických disciplín: harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a intonace na úrovni absolutoria konzervatoře.
2) bezpečná orientace v systematice a terminologii klasické harmonie, schopnost harmonické analýzy zadaného příkladu ze slohové oblasti tonální až rozšířené harmonie, schopnost praktické harmonizace zadané melodie, dovednost ve vypracování číslovaného basu, schopnost kompozice modulující harmonické věty na základě zadání tónin.
3) praktická znalost kontrapunktických technik polyfonie vokální i instrumentální, schopnost analýzy kontrapunktické věty z hlediska užité kompoziční techniky.
4) bezpečná orientace v systematice a v terminologii hudebních forem, znalost hudebních forem a žánrů baroka, klasicismu a 19. století, schopnost formové analýzy klasické sonáty
5) schopnost samostatného tvůrčího myšlení v oboru hudební teorie
6) orientace v základních dílech české hudební teorie

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením. Hodnocení zohledňuje např. zevrubné znalosti dějin hudby a hudebně teoretických disciplín - harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a intonace, bezpečné orientace v systematice a terminologii klasické harmonie, schopnosti harmonické analýzy zadaného příkladu ze slohové oblasti tonální až rozšířené harmonie, schopnosti praktické harmonizace zadané melodie, praktické znalosti kontrapunktických technik polyfonie vokální i instrumentální, schopnost analýzy kontrapunktické věty z hlediska užité kompoziční techniky, znalost hudebních forem a žánrů baroka, klasicismu a 19. století, schopnost formové analýzy klasické sonáty, schopnost samostatného tvůrčího myšlení v oboru hudební teorie a orientace především v základních dílech české hudební teorie z oblasti hudebních forem, klasické harmonie, vokálního a instrumentálního kontrapunktu od Karla Janečka, Karla Risingera a Zdeňka Hůly.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Hudební teorie.
<b>Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.</b>
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry

E-mail: iva.oplistilova@hamu.cz
Web: www a Fb: Oddělení soudobé hudby HAMU
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební teorie

Konzultační hodiny:
po dohodě - napište e-mail
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D.


.