Hudební teorie

navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Hudební teorie je prakticky orientovaná muzikologická disciplina, zaměřená na studium a systematický výklad struktury hudební řeči, jejích složek, stránek a je organizujících vnitřních vztahů. Je úzce vázána na hudební praxi kompoziční a interpretační. Tato vazba je důvodem, proč se její studium realizuje na vysoké umělecké škole, na rozdíl od širšího a obecnějšího pojetí oboru Hudební vědy, pěstovaného na filosofických fakultách univerzit a orientovaného především hudebně historicky a hudebně esteticky,.
Navazující magisterský stupeň oboru Hudební teorie je v návaznosti na stupeň bakalářský zaměřen na další prohlubování systematiky hudební teorie a jejích disciplin, hudebně teoretické analýzy, to vše s akcentem na samostatný individuální tvůrčí a invenční přístup ke zvoleným tématům výzkumu. Studenti se svými spoluúčastní týmových grantových projektů v rámci výzkumných témat katedry, k jejich povinnostem patří též aktivní účast na hudebně teoretických konferencích, pořádaných fakultou.
Základ oboru je na navazujícím magisterském stupni tvořen hlavním oborovým předmětem Hudební teorie - systematika a doplněn o předmět Hudební teorie specializovaná problematika (základními tematickými okruhy obou uvedených předmětů jsou: místo hudební teorie v soustavě muzikologických a dalších příbuzných disciplin, nové úkoly a perspektivy oboru hudební teorie, významné osobnosti a tituly novodobé světové a české hudební teorie a jejich analýza a komparace, hudebně teoretická reflexe nové hudby, samostatná výzkumná práce při rozvoji a uplatnění hudební teorie v praxi). Dalšími předměty základu oboru jsou Analýza hudebně teoretického textu, Organologie, a pro všechny posluchače oboru - společný Seminář hudební teorie. To je doplněno předměty širšího teoretického základu Hudební estetika a Seminář hudební estetiky.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského stupně ovládá schopnost samostatné výzkumné práce při aplikaci hudební teorie v praxi skladatelské, interpretační, hudebně pedagogické, muzikologické i jiné, i schopnost individuálního tvůrčího a invenčního přístupu k rozvoji samotného oboru hudební teorie. Uplatní se jako vědecký pracovník v oboru muzikologie, i jako pedagog odborných hudebně teoretických předmětů na úrovni středoškolské (konzervatoře, hudební gymnázia) i vysokoškolské.
Je připraven a vybaven pro event. další pokračování studia oboru na doktorském stupni, předpokládajícím již plně samostatný, tvořivý a invenční individuální přístup k rozvoji systematiky a metod hudebně teoretické práce.

Garant

doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry

E-mail: iva.oplistilova@hamu.cz
Web: www a Fb: Oddělení soudobé hudby HAMU
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební teorie

Konzultační hodiny:
po dohodě - napište e-mail
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D.


.