Hudební teorie

bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Hudební teorie je prakticky orientovaná muzikologická disciplina, zaměřená na studium a systematický výklad struktury hudební řeči, jejích složek, stránek a je organizujících vnitřních vztahů. Je úzce vázána na hudební praxi kompoziční a interpretační. Tato vazba je důvodem, proč se její studium realizuje na vysoké umělecké škole, na rozdíl od širšího a obecnějšího pojetí oboru Hudební vědy, pěstovaného na filosofických fakultách univerzit a orientovaného především hudebně historicky a hudebně esteticky,.
Bakalářský stupeň je zaměřen na prohloubení systematiky klasických hudebně teoretických disciplin, na genezi a vývoj hudebně teoretických systémů, na jejich vzájemnou komparaci, a na ovládnutí základních analytických metod. Důležitými položkami studia oboru je jak práce s hudebním materiálem (notové texty, nahrávky apod.), tak s odbornou hudebně teoretickou literaturou domácí i zahraniční.
Základ oboru je na bakalářském stupni tvořen hlavním oborovým předmětem Hudební teorie - systematika a doplněn o předmět Hudební teorie - specializovaná problematika (základními tematickými okruhy obou uvedených předmětů jsou: pojem hudební teorie, předmět hudebně teoretického výzkumu, pracovní metody hudební teorie, vztah hudební teorie a praxe, tradiční discipliny evropské hudební teorie). Dalšími předměty základu oboru jsou Analýza hudebně teoretického textu, Teorie skladby, a pro všechny posluchače oboru - společný Seminář hudební teorie. To je doplněno předměty širšího teoretického základu: Studiem skladeb, Základy skladebné techniky, Etnomuzikologií, Dějinami hudby a hudební akustikou.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně ovládá metody hudebně teoretické systematiky a analýzy, je schopen a připraven aplikovat je v týmové muzikologické práci, popř. (po absolvování příslušných pedagogických disciplin) v práci pedagogické na nižším a středním stupni hudebních škol. Je připraven a vybaven pro event. další pokračování studia oboru Hudební teorie na navazujícím stupni magisterském, předpokládajícím již relativně samostatný, tvořivý a invenční individuální přístup k rozvoji systematiky a metod hudebně teoretické práce.

Garant

doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry

E-mail: iva.oplistilova@hamu.cz
Web: www a Fb: Oddělení soudobé hudby HAMU
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební teorie

Konzultační hodiny:
po dohodě - napište e-mail
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D.


.