Hudební teorie

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Hudební teorie je prakticky orientovaná muzikologická disciplina, zaměřená na studium a systematický výklad struktury hudební řeči, jejích složek, stránek a je organizujících vnitřních vztahů. Je úzce vázána na hudební praxi kompoziční a interpretační. Tato vazba je důvodem, proč se její studium realizuje na vysoké umělecké škole, na rozdíl od širšího a obecnějšího pojetí oboru Hudební vědy, pěstovaného na filosofických fakultách univerzit a orientovaného především hudebně historicky a hudebně esteticky,.
Bakalářský stupeň je zaměřen na prohloubení systematiky klasických hudebně teoretických disciplin, na genezi a vývoj hudebně teoretických systémů, na jejich vzájemnou komparaci, a na ovládnutí základních analytických metod. Důležitými položkami studia oboru je jak práce s hudebním materiálem (notové texty, nahrávky apod.), tak s odbornou hudebně teoretickou literaturou domácí i zahraniční.
Základ oboru je na bakalářském stupni tvořen hlavním oborovým předmětem Hudební teorie - systematika a doplněn o předmět Hudební teorie - specializovaná problematika (základními tematickými okruhy obou uvedených předmětů jsou: pojem hudební teorie, předmět hudebně teoretického výzkumu, pracovní metody hudební teorie, vztah hudební teorie a praxe, tradiční discipliny evropské hudební teorie). Dalšími předměty základu oboru jsou Analýza hudebně teoretického textu, Teorie skladby, a pro všechny posluchače oboru - společný Seminář hudební teorie. To je doplněno předměty širšího teoretického základu: Studiem skladeb, Základy skladebné techniky, Etnomuzikologií, Dějinami hudby a hudební akustikou.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně ovládá metody hudebně teoretické systematiky a analýzy, je schopen a připraven aplikovat je v týmové muzikologické práci, popř. (po absolvování příslušných pedagogických disciplin) v práci pedagogické na nižším a středním stupni hudebních škol. Je připraven a vybaven pro event. další pokračování studia oboru Hudební teorie na navazujícím stupni magisterském, předpokládajícím již relativně samostatný, tvořivý a invenční individuální přístup k rozvoji systematiky a metod hudebně teoretické práce.


Garant

prof. MgA. Mgr. Jiří BEZDĚK, Ph.D.

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: jiri.bezdek@hamu.cz
Web: http://www.edition-brendel.de/komponisten.html

Pracoviště: Katedra hudební teorie

Konzultační hodiny:
Po dohodě emailem/telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Mgr. Jiří BEZDĚK, Ph.D.


.