Hudební produkce

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Navazující magisterské studium věnuje pozornost specializovaným oblastem zejména hudebního průmyslu, financování ze zdrojů EU, velmi detailnímu rozboru autorskoprávní legislativy v komparaci českého, evropského (kontinentálního) a anglosaského práva. Pozornost se v magisterském stupni věnuje i otázkám podnikatelského přístupu v oblasti kultury a dalším problémům, které předpokládají samostatný přístup.

Profil absolventa

Absolventi magisterského oboru hudební management působí jako intendanti operních divadel, velkých symfonických orchestrů i festivalů, manažeři soukromých agentur a specializovaní umělečtí agenti, pracovníci a top manažeři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích, řídící pracovníci v mediální sféře a rovněž pracovníci a vedoucí různých útvarů ve státní a veřejné správě.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru hudební produkce

Přijímací zkouška se skládá po sobě jdoucích níže uvedených částí. Konečné bodové hodnocení průběhu všech částí proběhne po skončení části poslední.

Průběh přijímací zkoušky:
1) zkouška z anglického jazyka na úrovni B1,
2) poslechový test z dvaceti hudebních ukázek z českého a světového repertoáru, forma písemných odpovědí,
3) ústní část přijímací zkoušky složená z:
a) ústní zkoušky ze základních pojmů obecného, uměleckého a hudebního managementu,
b) ústní prověrky základních reálií českého a světového hudebního života,
c) prezentace vlastního projektu z oblasti z hudebního managementu (předem připravený text v rozsahu 2 - 3 stran).

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka zohledňuje: důkladnou znalost základních děl české a evropské hudby, samostatný přístup k nejdůležitějším problémům současného hudebního života a průmyslu, důkladná znalost problematiky rozpočtů a ekonomiky jednotlivých segmentů hudebního života, schopnost projektového myšlení a připravenost na digitální transformaci. V rámci přijímací zkoušky budou prověřeny i psychologické a další předpoklady k řídící a manažerské práci. Bude prověřena dobrá znalost současného českého i světového hudebního života, osobností, institucí a nezbytná vazba na znalosti repertoáru, dějin hudby, hudební teorie a hudební estetiky, všeobecný kulturní přehled, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení poslední části přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební produkce s podmínkou, že zároveň jejich průměrné bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: jiri.stilec@hamu.cz
Web: www.arcodiva.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební produkce

Konzultační hodiny:
Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.