Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


INFO

Bakalářský stupeň studijního programu Hudební produkce se v současné době otevírá
pouze jednou za dva roky.
STUDIJNÍ PROGRAM PRO AK. ROK 2022/2023 NEBUDE OTEVŘEN!


Hudební produkce

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru hudební produkce

1. kolo – písemné zkoušky

1/  zkouška z angličtiny na úrovni B1 a dalšího světového jazyka /němčina, ruština, španělština, italština, francouzština/ na úrovni A1 - A2 formou písemného testu

2/ zkouška ze základních znalostí z oblasti umění, literatury, dějin hudby, reálií hudebního umění, znalosti repertoáru, kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí formou písemného testu

3/ zkouška ze znalostí základních děl české a světové hudební literatury (zejména: Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Fibich, Novák, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Čajkovskij, Mahler, Strauss, Šostakovič, Stravinskij, Verdi, Puccini, Wagner) formou poslechu 15 ukázek a písemných odpovědí.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku body 1-145. Uchazeč/ka, který/rá se bodovým součtem ze všech částí písemných zkoušek dostal/a nad hranici 80 bodů, postupuje do 2. kola přijímacího řízení. V případě nedosažení potřebného počtu bodů, je přijímací řízení ukončeno.

V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo - ústní zkouška a pohovor

1/ Zkouška ze základů hudební teorie, tedy ze základních termínů a jevů z oblasti harmonie, kontrapunktu a instrumentace.

2/ Zkouška z dějin české a světové hudby po roce 1600.

3/ Zkouška z aktuálních reálií českého a evropského hudebního života.

4/ Pohovor zjišťující případné schopnosti uchazečů pohybovat se v oblasti hudební produkce, jejich psychologické předpoklady, odolnost a vize v případě přijetí.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1- 25. Hodnocení zohledňuje např. znalost dějin hudby, reálií hudebního umění, znalosti repertoáru, kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí, znalost českých autorů a hlavních osobností evropské hudby, znalost hudebně historických faktů v souvislostech, schopnost vystihnout přínos jednotlivých skladatelů nebo směrů, znalost hudebních organizací, institucí, festivalů, agentur i hudebních producentských společností, ale i uměleckých osobností českého a evropského hudebního života atp.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ze všech čtyř zkoušek tohoto kola a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební produkce s podmínkou, že zároveň jejich průměrné bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 .