Dirigování

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Úkolem studia je dokonalé zvládnutí problematiky dirigentské profese, prohloubení praktických zkušeností při práci se symfonickými i operními ansámbly a dirigování orchestru i operních představení nebo jejich částí v souvislostech s požadavky moderních tvořivých metod.

Profil absolventa

Absolventi tohoto programu jsou důležitým prvkem českého národního dědictví a přispívají k jeho udržení, rozšíření a k dalšímu rozvoji jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Absolventi nacházejí uplatnění v hudebních organizacích v celé republice i v zahraničí. Vztah s profesionální scénou je dán částečně i proto, že řada vynikajících interpretačních umělců jsou zároveň pedagogové fakulty.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru dirigování

Uchazeč přiloží k přihlášce o studium programový list sborových a symfonických skladeb a operních titulů nastudovaných, případně provedených během bakalářských studií a audiovizuální záznam ze zkoušky s orchestrem a veřejného provedení v délce minimálně 15 minut. V případě absolventů bakalářského studia oboru Dirigování na HAMU tuto podmínku není třeba splnit. Důvodem je, že fakulta tento materiál již vlastní.

Průběh talentové zkoušky:
Přijímací zkouška se skládá z několika částí. Celkové bodové hodnocení průběhu všech částí proběhne po skončení části poslední.

a/ Ukázka práce se zpěváky u klavíru:
- v Pucciniho operách Madame Butterfly, Tosca nebo Bohéma
- v Mozartových operách Figarova svatba nebo Don Giovanni (v originálním jazyce).

Uchazeč si zajistí pěvce a vede nastudování, korepetitora v případě potřeby zajistí katedra dirigování.

b/ Ukázka dirigování:
- jedné ze symfonií L. van Beethovena, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského
- jedné celé opery podle vlastního výběru z těchto děl:
B. Smetana - Prodaná nevěsta/ Dalibor,
W. A. Mozart - Don Giovanni /Figarova svatba,
L. Janáček - Její pastorkyňa,
P. I. Čajkovskij - Evžen Oněgin,
G. Verdi - Aida/ Rigoletto/La Traviata,
G. Puccini - Madame Butterfly,
L. van Beethoven - Fidelio,
A. Dvořák - Rusalka

c/ Ukázka hry klavírního výtahu W. A. Mozarta - Kouzelná flétna

d/ Pohovor, v němž uchazeč prokáže svůj hudební a všeobecně kulturní rozhled a úroveň teoretických znalostí.

Zkušební komise si vyhrazuje právo uchazečovo vystoupení kdykoliv přerušit nebo ukončit.
Zkušební komise si vyhrazuje právo udělit dispens z absolvování části b/ přijímací zkoušky.
Zkušební komise si vyhrazuje právo určit část skladby, kterou uchazeč předvede.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25.
Tato známka vyjadřuje: posouzení míry talentu při práci se zpěvákem, úroveň klavírní zručnosti a úroveň všeobecného kulturního rozhledu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor dirigování s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. MgA. Leoš SVÁROVSKÝ

Profesor

E-mail: leos.svarovsky@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra dirigování

Konzultační hodiny:
podle předběžné dohody
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Leoš SVÁROVSKÝ