Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.
Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Dirigování

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru dirigování

Podmínkou účasti u přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru dirigování je:

- doložené studium nebo absolutorium konzervatoře, hudebního gymnázia, střední hudební školy nebo maturitní vysvědčení

 

1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo -  talentová zkouška

Uchazeč si doma připraví písemný materiál v rozsahu 1 normostrany formátu A4, tzv. koncepci své vize dirigenta po ukončení studia (zaměření sborové, operní, orchestrální). Tento dokument před zahájením 2. kola odevzdá vedoucímu katedry dirigování.

a) sluchový diktát (zápis jednohlasu až čtyřhlasu)

b) nácvik řízení komorního souboru v trvání cca 10-14 min. Hodnotí se práce se souborem a co nejvěrnější interpretace hudebního textu. Uchazeči bude 1 měsíc před konáním přijímacího řízení sdělena skladba, kterou bude s komorním souborem provádět s tím, že při přijímací zkoušce samotné komise určí, kterou část ze zadané skladby před komisí provede.

c) dirigování zpaměti u klavíru jedné celé symfonie W. A. Mozarta (č. 39, 40, 41) nebo L. van Beethovena (č. 1-8) dle výběru kandidáta a jedné celé symfonie A. Dvořáka (č. 5-9) nebo P. I. Čajkovského (č. 4, 5, 6)

d) dirigování recitativů z 1. jednání opery B. Smetany - Prodaná nevěsta

e) hra klavírního výtahu 1. jednání Mozartovy Kouzelné flétny

f) ústní zkouška:
- formální a obsahový rozbor symfonie, kterou kandidát dirigoval u klavíru
- orientační zkouška rozhledu po operní a symfonické literatuře
- orientační zkouška rozhledu po všeobecných kulturních dějinách

g) hra na kandidátem vybraný hudební nástroj - postačí kratší přednesová skladba v trvání 5-10 min. sólová nebo s doprovodem klavíru. (může být udělen dispenz)

 

Zkušební komise si vyhrazuje právo kandidátovo vystoupení kdykoliv přerušit nebo ukončit
v okamžiku, kdy je přesvědčena, že míra uchazečova talentu je dostačující nebo nedostačující.

Maximální počet možných získaných bodů je 25 bodů.

Toto bodování vyjadřuje: posouzení míry talentu při práci se souborem, dirigování připraveného repertoáru, úroveň klavírní zručnosti, sluchu, a úroveň všeobecného kulturního rozhledu.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor dirigování s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní..