Hudební režie

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Hudební režie je velice specializovaný obor, vyžadující velmi komplexní hudební vzdělání. Vychovává odborníky schopné řídit nahrávání hudebního snímku, schopné spolupráce s ostatními členy nahrávacího týmu (mistr zvuku - zvukový režisér) a zároveň schopné úspěšně usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně teoreticky i prakticky zvládl proces nahrávání hudebního díla. Jeho hudebně teoretická průprava mu dovoluje hluboké a všestranné porozumění hudební skladbě. Je schopen analyzovat výkony interpretů, srozumitelně je komentovat a srovnávat. Totéž uplatňuje při praktickém nahrávání ve studiu.
Profesní uplatnění absolventa oboru Hudební režie: hudební režisér při rozhlasovém či televizním natáčení, hudební režisér při natáčení snímků pro hudební nosiče (CD, DVD a pod.). Pro šíři a hloubku hudebního vzdělání, které tento obor poskytuje, existuje však také možnost uplatnění jako hudební redaktor či dramaturg (např. v rozhlasových stanicích a pod.).

Obecné informace o přijímacím řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru hudební režie

1. kolo – teoretická zkouška - elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do další části 1. kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – písemný test (praktická a teoretická část)

Praktická část:
a) Sluchový test:
- diktát u klavíru: zápis harmonických intervalů a souzvuků (3-4 zvuky), zápis harmonické kadence ve čtyřhlasé úpravě
- zápis rytmického diktátu
Jsou požadovány znalosti odpovídající vyučované látce na konzervatořích.

b) Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:
- sluchový diktát ze záznamu (jednohlasá diatonická melodie v pravidelném metru)
- základní orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách (rozeznání stylu, autora, případně konkrétní skladby)
- schopnost verbálně specifikovat zvukový obraz nahrávky (rozdíl mezi nahrávkou mono a stereo, charakteristika zvukového obrazu – popis prostoru a umístění hudebních nástrojů, ve kterém je hudba zaznamenána)
- schopnost kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci (srovnání zvukové ukázky s notovým zápisem)

Teoretická část:
- orientace v partituře komorní i orchestrální hudby, nástrojových transpozicích, hudebním názvosloví, instrumentaci
Znalosti hudebně teoretických disciplín odpovídají rozsahu osnov oborů skladba a dirigování na konzervatořích.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou 1-25. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo – ústní pohovor
- navazuje na některé body písemného testu, jejichž znalost může být dále přezkoušena.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25.
Souhrnná známka obsahuje hodnocení schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, potenciální schopnosti vedení nahrávání, jednání s lidmi, základní orientace v oboru hudební režie, znalosti její historie u nás i v zahraničí i případné praxe.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 3. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební režie s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry

E-mail: sylva.stejskalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 169

Pracoviště: Katedra zvukové tvorby HAMU
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.