Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Podmínkou přijetí ke studiu na bakalářském stupni je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky, hudebně teoretické zkoušky a ze zjišťovací zkoušky hry na hudební nástroj.

Konkrétní informace k průběhu přijímacího řízení do jednotlivých oborů naleznete zde:

obor Hudební režie
obor Zvuková tvorba

1) schopnost spolehlivé sluchové analýzy nejen v oblasti tónových výšek a

souzvuku na úrovni požadavků předmětu intonace vyučovaného na konzervatořích, ale i v oblasti témbrů, metrorytmických struktur a směrového slyšení

2) znalost hudebně teoretických disciplín v rozsahu osnov konzervatoře

3) orientace v partituře

4) základní analytická orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách

5) schopnost samostatného kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci

6) povahové vlastnosti vhodné pro řídící práci a schopnost jednání s lidmi

Předpokladem pro přijetí je úspěšné složení talentové zkoušky.

Talentová zkouška se skládá:

1) z písemné zkoušky, jejímž obsahem jsou otázky prověřující výše zmíněné požadavky

2) z ústní zkoušky a pohovoru, v nichž uchazeč prokáže uvedené znalosti a schopnosti a alespoň elementární orientaci v oboru zvuku a nahrávání.

Talentová zkouška - první část

Talentová zkouška ve své teoretické a praktické části prověřuje talentové předpoklady uchazeče, tj. sluchovou rozlišitelnost a paměť, zvukovou představivost a schopnost analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce a všeobecný kulturní přehled.

První část talentové zkoušky se skládá z:

  • technického minima (v písemné formě), které prověřuje znalost základních fyzikálních jednotek, jevů a zákonů (zejména z oblasti elektrotechniky a akustiky) a funkčních principů zvukové a výpočetní techniky,
  • poslechové části, která prověřuje základní orientaci v melodii a rytmu dle notového zápisu, ve výšce, hlasitosti a barvě zvuku, ve stereofonním obrazu hudební nahrávky a v identifikaci hudebních stylů, skladatelů a jejich děl.

První část talentové zkoušky je samostatně hodnocena. Ke zkoušce z hudební teorie a k druhé části talentové zkoušky postupuje uchazeč pouze při úspěšném zvládnutí první části talentové zkoušky.

Zkouška z hudební teorie

Tato zkouška prověřuje odpovídající znalosti, které uchazeč o studium na hudební fakultě musí vzhledem ke zvolenému oboru studia prokázat. Zkoušku nezajišťuje katedra zvukové tvorby. Bližší informace o zkoušce najdete zde.

Talentová zkouška - druhá část

Druhá část talentové zkoušky se skládá z:

  • rozboru hudebních nahrávek, a to v identifikaci jejích základních technických, zvukových a hudebních nedostatků s vyznačením v notovém záznamu a slovního popisu zvukového ztvárnění nahrávek (barva nástrojů či skupin nástrojů, lokalizace, prostor, poměry, dynamika...)
  • z praxe zvukové tvorby, která se sestává z provedení výběru a mixáže hudebního a ruchového doprovodu ke mluvenému slovu a z realizace malé hudební formy výběrem a mixáží abstraktních zvukových pásem,
  • z ústního pohovoru, jehož součástí je předvedení hry na libovolný hudební nástroj.

V průběhu druhé části talentové zkoušky se uchazeči podrobí audiometrickému vyšetření.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce do bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba:
Urgošík B., Fyzika, SNTL, Praha 1981
Svoboda E., Přehled středoskolské fyziky, Prometheus, Praha 2001
Vlachý V., Praxe zvukové techniky, Muzikus, Praha 1995
Janoušek I., ABC akustiky pro hudební praxi, Editio Supraphon, Praha 1979
Zamazal V., Hudební nástroje před mikrofonem, Editio Supraphon, Praha 1975

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Bakalářské studijní obory